Udržitelný ekonomický růst

Udržitelný ekonomický růst

Kladu si otázky o smyslu udržitelného ekonomického růstu a zamýšlím se jako laik:

 • Máme omezené zdroje na planetě Zemi, proto chceme kolonizovat Měsíc a Vesmír?
 • Chápeme dynamickou rovnováhu dávaní a braní (koloběh života - zrození - růst a smrt)?
 • Pochopily ekonomové přirozený koloběh v přírodě (základní zákon Univerza, rození - růst, udržování a plody - zánik)? Klíčové nejsou plody, ale celý koloběh (je to jednotný provázaný celek, který nelze dělit, aniž by se narušil koloběh) s nepředvídatelným výsledkem (někteří to nazývají černou labutí)
 • Jak můžeme mít udržitelný ekonomický růst, když žijeme na máme nesplatitelné dluhy" a žijeme na ekologický dluh přírody?
 • Zisk již není na prvním místě, důležitý je "udržitelný růst" - nová teorie ekonomů nejenom v Česku (slovo "neomezený" je pouze nahrazeno slovem "udržitelný", jinak se nic nemění, dluhy se nesplácí ani vůči přírodě)
 • Existuje termín "udržitelné zadlužení" a nepřekročili jsme již "bod zlomu" (dluhy jsou již nesplatitelné)?
 • Přísloví říká: jen blázen očekává jiný výsledek, pokud stále opakuje stejný postup (v tomto např. případě dluh vůči přírodě a budoucím generacím).... 

Prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D (květen 2020): ukazuje se, že ekonomická teorie neomezeného hospodářského růstu, která je uplatňovaná od druhé světové války, se vyčerpala (HDP je je špatný ukazatel ekonomického růstu). Koronavirová krize je druhou šancí, kterou nám dává příroda, měli bychom směřovat k jiné ekonomické teorii - teorie udržitelného ekonomického růstu (i podpora udržitelného hospodaření v krajině) 

Ing. Helena Horská PhD: dochází k velké změně, přecházíme z exponenciálního růstu (tento trend kritizuje kanadský akademik prof. Václav Smil) na udržitelný zisk, už ne zisk za každou cenu

Česká Národní rozpočtová rada bije už nějaký ten čas na poplach, že české veřejné finance jsou dlouhodobě neudržitelné. Často čelí marginalizaci či nařčením, že zbytečně straší. Jenže demografie je neúprosná. Pokud nedojde k výraznému nárůstu porodnosti či prozření politiků a urychlenému řešení penzí a zdravotnictví, tak do dvaceti let čeká prudký náraz i českou zemi (15.7.2020) 

Ing. Aleš Michl: současnou situaci spojenou s globálním oteplováním (změny životního prostředí s cílem zpomalit oteplování) vyřešíme "prachama" a "ekonomickým růstem" (klíčová je přeměna z průmyslové země, na zemi s velkým podílem služeb, myslím např. Čínu a Indii) a časem, protože Asie je největším znečišťovatelem CO 2 atd., růst musí i celosvětová ekonomika a důležité je odbourat regulace. Tam, kde dnes jsme, vděčíme penězům a ekonomickému růstu, také proto nám ekonomický růst a peníze pomohly problém vyřešit (na úrovní obci, státu, EU atd.) (2019)

Ivan Rynda, zakladatel katedry sociální a kulturní ekologie na Univerzitě Karlově (10.7.2020): Klasická ekonomická věda je postavena na modle eko­nomického růstu a HDP je jeho měrnou jednotkou. V uzavřeném systému konečných zdrojů, což je naše planeta, však není možný trvalý růst libovolného typu. To jsem nevymyslel já, to uznává třeba každý kybernetik. A bylo to zveřejněno ve studii Massachusettského technologického institutu o environmentálních problémech už v roce 1970. Trvalý kvantitativní růst jednoduše není možný. 

Ekonomika bez vody nemůže existovat a udržitelná ekonomika nemůže existovat bez řádného zpracování odpadu, prohlásil Saurabh Sharma, CAIA, MBA působí jako Associate Investment Director v akciovém týmu společnosti Fidelity. 26.5.2020

Graeme MaxtonNení možné žít na ohraničené planetě a současně donekonečna zvětšovat ekologickou stopu (malá menšina, která se hromaděním vlastního bohatství postavila nad zájmy většiny, tím uvrhla do krize ostatní většinu a všechnu živou přírodu), byl narušen a selhal demokratický proces.

Jde o udržitelný růst nebo udržitelnost dluhů, které jsou již dnes nesplatitelné (problém přesouváme na další generace, podobná situace se životním prostředím atd.)? Vyřeší to tzv. Věčné dluhopisy? Nebo je to je jen iluze (bublina ve které žijeme) a nepochopení komplexního problému, který můžeme nazvat "krysím závodem" (točíme se v kruhu stále rychleji a rychleji a jen roste naše zadlužení, přestáváme vnímat realitu ve které žijeme) - Robert Kiyosaki

 • Může nějaká ekonomika dlouhodobě existovat na dluh a přitom měla udržitelný růst? USA žijí na dluh již cca 60 roků (jak funguje vztah viru a hostitele? Se smrtí hostitele umírá i vir), proces se zrychluje v současném světovém měnovém systému - (Kensingtonský měnový systém)
 • Dění v roce 2020 nám ukázalo, že udržitelný růst je pouze spojení dvou slov, z nichž jedno i druhé je součástí většího provázaného přírodního systému, která má své zákony
 • Problém není v "růstu" (to je přirozený děj), ale v myšlení člověka a jeho konání v reálném prostředí na planetě Zemi i mimo ni

Je ekonomický růst udržitelný?

Současný ekonomický model vytváří pyramidové struktury, které zrychlují koncentraci majetku (Herakleitův princip) a tím vytváří nerovnováhy v celé společnosti. Jediný způsob a jak dokáže současná civilizace růst je umožněna růstem dluhů a jejich růst je již větší než růst HDP.

 • Existuje perpetuum mobile? Člověk to zatím nedokáže a přesto usiluje o udržitelný ekonomický růst (investuje do tohoto procesu miliardy USD a EUR, které jsou na dluh, důsledkem je kolaps civilizace)!

Je možný udržitelný ekonomický růst, když současná společnost je založená na dluhu (vůči přírodě - Ekologická stopa planety, vršíme dluhy - žijeme na dluh budoucích generací, vyčerpáváme neobnovitelné přírodní zdroje, atd.)? Žijeme na omezené planetě, kde s omezenými zdroji surovin, energie atd.)

 • Vychází udržitelný ekonomický růst z přírodních zákonů?
 • Pokud jsou lidské zákony nadřazeny přírodním (které porušuje a vytváříme umělé bypassy v přírodě), může se taková civilizace dále rozvíjet nebo jí hrozí kolaps?
 • Kdo zaplatí a napraví dluhy, které jsme působili (vůči přírodě, budoucím generacím atd.)?
 • Když člověk svou činností (např. exponenciální růst po 2. světové válce) způsobuje nerovnováhy, ve všech oblastech své činnosti a tento proces se dále zrychluje (Herakleitův princip), je možný udržitelný ekonomický růst?
 • Změnili jsme myšlení (Příroda je živý organismus a vše je propojené ve vzájemných souvislostech v dynamické rovnováze, člověk má zisk na prvním místě a tomu podřizuje téměř vše) a konzum, pokud očekáváme změnu Kapitalismu 21. století? Přísloví říká: jen blázen očekává jiný výsledek, pokud stále opakuje stejný postup....
 • Roste devastace přírody, koncentrace majetku, rostou dluhy a zvyšuje se celosvětová chudoba (cca miliarda lidí trpí nedostatkem vody a jídla), lze při takových dlouhodobých globálních nerovnováhách zajistit  udržitelný ekonomický růst?
 • Můžeme mít udržitelný ekonomický růst, když jsme nesplatitelně zadlužení, máme omezené zdroje na planetě a očekáváme, že dalším zadlužováním (stimulace ekonomiky) se dostaneme k udržitelnému ekonomickému růst?
 • Popírá udržitelný ekonomický růst přírodní zákony (žádný strom neroste do nebe a na jeho pozůstatcích vyrůstá nový strom) a Herakleitův princip?
 • Jsou příčinou udržitelného ekonomického růst i přežívající zombie firmy?

Bohatí hromadí hotovost (současně se zrychluje koncentrace majetku), chudší většina je stimulována k neustále spotřebě (konzumnímu způsobu života) bohatou menšinou! Kdo tedy narušuje růst a stabilitu ekonomiky (bohatá menšina nebo chudší většina - "Věž nebo náměstí" - Niall Ferguson)?

Plasty a udržitelný růst: Roční celosvětová produkce plastů se od roku 1950 zvýšila ze 2 na 380 milionů tun (2019) a předpokládá se, že se do roku 2035 zdvojnásobí a do roku 2050 se téměř zečtyřnásobí (podle některých zdrojů výroba plastů se v celosvětovém měřítku zvýšila od šedesátých let 20. století do dneška z 1,5 milionu na zhruba 400 milionů tun ročně)

Proč například potřebujeme mít udržitelný růst?

 • již nyní dluhy státu rostou rychleji než HDP (díky koronakrizi se proces exponenciálně zrychluje) a hrozí že může dojít k zhroucení současného světového měnového systému, bankroty států, hyperinflace atd.
 • neřešení podstaty problémů, ale pouze důsledků ve formě záplat a oddalování systémové a koncepčního řešení ve prospěch obyvatel
 • aby bylo na důchody, zdravotnictví a sociální služby, po roce 2030 nás čeká demografický šok - odchod silných ročníků do penze 
 • abychom se mohli dále zadlužovat a prodlužovat současný model kapitalismu 21. století, aby se oddálilo zjištění, že současný stát a jeho instituce jako řádní hospodáři selhali
 • mandatorní výdaje státu dosahují cca 90 %, znemožňují manévrovatelnost státu bez růstu zadlužení, podvazují investice, růst mezd zdravotníků, učitelů atd.
 • aby byla nízká nezaměstnanost
 • náš rozpočet by se stal trvale deficitní a neufinancovatelný
 • současná krize spotřeby, pokles HDP, vlna masového zadlužování států tento problém odkrývá v plné nahotě
 • díky poklesu HDP - nižší výběr daní (snižují se příjmy rozpočtu) a růstu dluhů a povinných výdajů státu se zvyšuje zadlužení států (rostou výdaje rozpočtu) - zvyšuje se extrémně dynamika zadlužení ve vztahu k HDP
 • aby rostla spotřeba, HDP, byrokracie a příjmy bohaté menšiny
 • atd.

Příčiny krize západního civilizačního modelu

Digitální globalizace

Digitální virtuální státy

Nesplatitelné dluhy

Evropský zelený úděl

Udržitelný růst, zprávy z trhu:

6.9.2020 31. nejbohatší Čech (Martin Voháňak, majetek v hodnotě7,5 mld. Kč) se zamýšlí nad tím, že mantrou 21. století by neměl být růst, ale sociální férovost a udržitelný rozvoj. Již dnes můžeme hovořit o druhé a třetí dekádě 21. století jako o transformační. Celá řada dříve nedoceňovaných fenoménů se projevila v plné síle a naráz, přičemž každý z nich má potenciál vyvolat ve společnosti zásadní změny. Co ale chceme? O jaké hodnoty a nové přístupy stojíme? Jak vyhovět emancipovanému člověku 21. století a současně efektivně řešit nastalé globální problémy?

 • Podtrženo a sečteno, mantrou 21. století by neměl být růst, ale sociální
  férovost a udržitelný rozvoj. Současně nesmíme zavřít dveře inovacím a osobní iniciativě a odpovědnosti. 

 • S rostoucím očekáváním na transformační funkci regulace se však musí ruku v ruce zvyšovat rozsah odpovědnosti firem a investorů.
  Již dávno neplatí: akcionář, případně zákazník, na prvním místě.

 • Odpovědnost firem 21. století je závazkem k vytváření dlouhodobého pozitivního efektu směrem k podstatně širšímu počtu účastníků, nebo jak se říká stakeholderů. Ten zahrnuje rozvoj místních komunit, od péče o životní prostředí, které dosud sloužilo jako bezedný pohlcovač nákladů průmyslové a intenzivní zemědělské výroby, až po aktivní podporu sociálně či kulturně prospěšných iniciativ.

https://forbes.cz/dopis-kapitalisty-vohanky-kapitalismus-je-unaveny-mantrou-by-nemel-byt-rust-ale-udrzitelny-rozvoj/

10.7.2020 Boháči po celém světě vynakládají čím dál více peněz na sociálně, eticky a ekologicky zaměřené podniky (ESG), což by mohlo růst těchto udržitelných investic ještě více podnítit. Ve zprávě Capgemini World Wealth Report 2020 stojí, že více než čtvrtina (27 %) jednotlivců, kteří mají investovatelná aktiva ve výši 1 milionu dolarů a více, má zájem o udržitelné produkty. U jednotlivců se jměním k investování ve výši 30 milionů USD nebo více toto číslo vzrostlo na 40 %. A co je důležité, tento zájem se promítá i do akce. Bohatí investoři uvedli, že do konce roku plánují alokovat 41 % svého portfolia do podniků, které jsou aktivní v oblasti životního prostředí, sociální správy a řízení společností. Do konce roku 2021 se toto číslo pravděpodobně zvýší na 46 %.

Mezi jejich hlavní motivace patří vyšší výnosy (39 %), lepší porozumění produktům ESG (29 %) a touha udělat něco pro společnost (26 %). Přitom se soustřeďují na životní prostředí a změnu klimatu (55 %), systémy etického řízení (54 %) a společensky uvědomělé obchodní praktiky (52 %). Podle Tonomury mají mileniálové mezi 26 až 40 let věku tendenci být si "více vědomi udržitelnosti a udržitelné spotřeby". Více než dvě pětiny (41 %) bohatých investorů ve věku do 40 let přitahují udržitelné investice ve srovnání s pouhými 16 % lidí ve věku nad 60 let, zjistila zpráva Capgemini. Bank of America Merrill Lynch loni předpověděla, že mileniálové by mohly v příštích 20 až 30 letech investovat do investic ESG v USA 15 až 20 bilionů dolarů.

https://worldwealthreport.com/

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4449373/rostouci-poptavka-bohatych-investoru-po-udrzitelnosti-znaci-novy-trend.html

26.6.2020 Neudržitelné finance: Seznam.cz poukazuje na to, že podle Národní rozpočtové rady jsou "české veřejné finance neudržitelné". "Toto základní konstatování zůstalo ve srovnání s loňskou zprávou stejné, řada dalších parametrů se však znatelně zhoršila...klíčem k řešení problému je rychlá reakce. Čas, který zákonodárci mají k úpravám daňových a výdajových politik, než zadlužení země dosáhne úrovně dluhové brzdy, se však povážlivě zkracuje. A čím později se ke změnám přistoupí, tím budou bolestivější," uvedla rada. A dodala: Nárůst projektovaného dluhu naznačuje, že systém je v dlouhodobé nerovnováze, jež se za poslední rok ještě prohloubila. Bez zásadních změn, provedených pokud možno co nejdříve, ponesou zátěž budoucích úprav prakticky pouze generace narozené po roce 1980. 

4.6.2020 V důsledku pandemie COVID-19 se zhroutila produkce, a tak si mnozí kladou otázku, kam až lze na podporu ekonomiky napnout měnovou politiku. Pro Federální rezervní systém USA zřejmě představují účinnou mez záporné úrokové sazby, nejen proto, že je taková politika technicky neproveditelná, ale i proto, že by byla politicky nepřijatelná. Přesto se zdá, že pro Evropskou centrální banku (ECB) a její protějšky v Británii (BOE) a Japonsku (BOJ) žádná mez neexistuje.

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4419736/meze-extremni-koronavirove-menove-politiky.html

zobrazit více..
Loading...