Tři základní principy

Tři základní principy tvoření, úvahy

Základem pro pochopení vesmíru jsou čísla 3 (duše, muž, kadidlo, světlo) - 6 (hmota, žena, myrha, temnota) - 9 (duch - vše obsahující, PŘÍRODA, zlato, vitalita, láska, vědomí), říkal Nikola Tesla...dodnes jsme možná smysl této věty úplně nepochopili... 3 a 6 mohou měnit svoji polaritu (trojka může být šestkou a naopak, může se nechá předělat na ženu a naopak), protože jsme v dualitě a směřujeme v jednotu.

 • Závislý, nezávislý, vzájemně závislý - vývojový triáda s metamorfózou.
 • JEDINEC, PÁR, RODINA ŽIJÍCÍ V HOMEOSTÁZI s celkem, tedy PŘÍRODOU.
 • Duše pulsuje mezi tělem a duchem (rostou nebo se snižují vibrace, zvyšováním vibrací se vyvíjí duše a tím se více napojuje na informační pole) a také současně tělo zvyšuje své vibrace - pulsuje aby se mohla propojit duše s duchem (projev polarity duše- tělo, které mění polaritu a směřují v jednotu) - střídá se den a noc a proto se mění i aktivita duše a těla, které musí být v rovnováze. Z 3 je 6 mění svoji polaritu a je to naopak z 6 je 3.
 • Tělo, duše, duch.

Mozek (muž) - srdce (krev) - oblast střev (žena), krev (okysličená a odkysličená krev) pulzuje a mění polaritu, mozek i oblast střev nemění polaritu, ani polohu - podobně jako to dělal Nikola Tesla u střídavého elektrického proudu.

 • Mezi jin a jang neustále pulzuje energie stvoření TAO (neustálý koloběh - pulz proběhne při změně polarity pólů, klíčová je různorodost a pestrost).
 • Tao plodí jedno (jednotu, harmonii). Jedno plodí dvě (protiklady, jin jang). Dvě plodí tři (Nebesa, Zemi a mudrce -život). Tři plodí všechny věci.
 • Jozef Zezulka - tvůrčí dílo: hmota - duše - vitalita , která pulzuje mezi duší a hmotou, jsou tvořeny 4 základními tvůrčími principy, které jsou dostředivost, odstředivost, žár a chlad (tzv. Tvůrčí čtyřka). Tyto 4 tvůrčí principy vytvořily z Podstaty hmotu, ducha a vitalitu (duši). Duše oživí ducha a hmotu, které mají neviditelnou i viditelnou podobu. 
 • Josef Zezulka: Život je tep (síla) mezi dvěma póly (kmitání mezi nimi), neustálé rytmické pulzování, (např. tep srdce, rytmus dechu, střídání dne a noci, střídání ročních období., pulzace vesmíru atd. Rytmické pulzování se projevuje všude kde je život.
 • Ježíš při narození dostal: kadidlo (muž), myrhu (žena) a zlato (duch). kadidlo - povznese se mysl k bohu, úcta k bohu, myrha- schopnost organismu, seberozmožování a sebenapravování.
 • Pokud vidíš bílou (pravda, tělo), černou (lež, duše), jsi možná ochuzen, protože nad vším je barevná (informace, poznání, vývoj, tok energie, různorodost, vše prostupující duch, moudrost) a tu vidíš možná jen..... z pohledu pozorovatele.... 
 • Paracelsus: tři principy (tria principia) - sal (sůl, tělo) - pevná, sulfur (síra, duše) - hořlavá, výbušná, mercurius (rtuť, duch) - prchavá, rozpouštědlo, vůně.
 • Paracelsus: nižší planety v podobě kvantity (Merkur, Venuše, Měsíc ) a vyšší planety v podobě kvality (Mars, Jupiter, Saturn ) - pulzuje slunce (sluneční pulzy ovlivňují i naši zemi).
 • Ayurveda: hmotná (voda, země ), nehmotná (vzduch, oheň) - éter pulzuje mezi těmito póly (vytváří dynamickou rovnováhu).
 • Stvořitel - (víra) - předci, víra pulzuje mezi předky a stvořitelem a také oba póly mění polaritu (spojení s předky tzv. kořeny, jsou spjaté s předáváním informací a zkušeností v ústní podobě, spojené s prožitkem, čili zkušeností, dovednost, filosofie (předává se duch, který propojuje vše).
 • Védy - 3 guny (kvality)  Radžas (neklid, hmota), Tamas (temnota, duše) a Sattva (čistota).
 • Tělo, duše, duch.
 • Brahma (tvoří, princip stvoření) - Višnu (udržuje, plodí, princip harmonizace, umění života a rovnováhy) - Šiva (ničí život, destruktivní síla, nebo princip smrti a znovuzrození), zničení vesmíru se děje proto, aby mohl být znovu stvořen (Šiva jezdí na býku Nandi) trojice - pomocí těchto sil cirkuluje energie v univerzu - koloběh života, to je obecný princip, které se stále opakuje, ale konkrétní život je nepředvídatelný (jde o komplexní systém, je zde logika i ne-logika v jednotě), to co vytváří člověk je ve většině případů komplikovaný systém, který je předvídatelný (funguje pouze logika rozum), funguje jako stroj a neprobíhá tam přirozený koloběh (3 - 6 - 9).
 • Vždy, když se v nějaké lokalitě rozmnoží bylinky (plevel), znamená to přirozenou regulaci (harmonizaci) - je to nabídka přírody k ozdravení těla a duše: Utrhni si bylinku, ona tě má vyléčit. Tam můžeme vidět rovnováhu v přírodě.
 • Mezi jedincem a společností pulzuje duch univerza (tzv. tvůrčí síla, život, různorodost), který je prostoupen vším.
 • Vejce - žloutek a bílek jedinečné spojení, které existuje v symbióze (symbolizuje zrod nového života, spojení světla a tmy).
 • Proces tvoření je naplněn: spojením muže, ženy (země) a ducha (vesmír) vznikne dítě.
 • Já jsem (duše) - já chci (myšlenka - duch) - dělám (realizuji, zhmotňuji - hmota).
 • Příklad z praxe: pokud rozpůlíme kulatý magnet, budou se plochy na lomu odpuzovat (přestože předtím byl magnet součástí celku)nevím jestli je to správný příklad 2 sil, které se odpuzují.

Josef ZezulkaZákon Bytí nejsou dvě zákonitosti, ale pouze jedna s dvěma protilehlými póly (např. dobro a zlo, noc a den, víra a vědění), skládejme dvojnost (polaritu) do jednoty, protože v tom je cesta i cíl. Ne jenom věřit, víra je jenom jeden pól a ten druhý je vědění. Dohromady a v rovnováze tvoří zákon poznání. Poznávej zákonitosti, buď kritický a budeš blíže pravdě. 

 • Tunelové vidění (jenom pravda nebo jenom lež) - víra je slepá (rozum je potlačen), člověk opakuje co slyší od "vzdělanějších).
 • Černobílé viděné - polarita (pravda nebo lež, víra je potlačena rozumem) - rozum (víra je potlačena), napadá, vytváří opozici, kritizuje, soupeří.
 • Barevné vidění (barevný svět) složená dvojnost (polarita) do jednoty, ne jenom věřit, víra je jenom jeden pól a ten druhý je vědění, dohromady a v rovnováze tvoří zákon poznání (moudrost, vědomí, dynamická rovnováha).  
Duchovní vývojová cesta je jen jedna: měnit sebe, svůj názor, svůj postoj k životu a všemu živému. Aby ses mohl správně měnit, musíš pravdivě poznávat a také poznávané správně hodnotit, abys nevzal poškozené. Pak nebudeš odkázán na slepou víru, ale budeš vědět.   


Fáze duchovního vývojového procesu DE LUCE: (vývojový proces svobodné vůle jedince): "tunelové vidění" (jsme v temnotě - slepá víra, závislost, ne-logika, strach), na konci tunelu se objevuje světlo - "černobílý svět" (černá a bílá, projevená dualita - rozum potlačuje víru, nezávislost, logika, překonám strach- porazím strach) a vycházím z tunelů a vnímám "barevný svět"(protože jsem zvýšil svoje vibrace a dualita se transformuje v rezonanci) všemi smysly, který je vzájemně propojen do jednoty s vědomím (vědomý člověk přijímá a sdílí, vzájemně závislý, vědomí, dynamická rovnováha, je propojen rozum a víra ve vědomí a rodí se moudrost, přijímám strach, který je pomocník a je mou součástí). To je zjednodušené vyjádření duchovní cesty, jak se spojit se svým vědomím prostřednictví zvýšení svých vibrací - dualita se transformuje v rezonanci a duše dokončí svůj duchovní vývoj fyzickém těle a ukončí proces inkarnací na planetě. Pochopením a realizací, kdy "nevěnuji pozornost" věcem a událostem kolem nás, které polarizují společnost i jedince, mám čas pro pochopení sebe. Energii, kterou jsem věnoval vnějšímu okolí, nyní používám pro poznání sebe ("vypnutím mysli" se zvyšují vibrace a mohu naslouchat vědomí) a na spojení se svým vědomím. Tím zvyšuji svoje vibrace na úroveň lásky (odpoutal jsem se od závislostí, odpustil jsem, mám otevřené srdce) a jednou za precesní rok přichází "solární záblesk", který umožňuje hromadnou transformaci a a také vznik nového vývojového druhu člověka, který je základem pro vznik "barevné společnosti". Současně jsme již vstoupili do fáze, kdy vznikají s vědomou podporou populace "Digitální koncentrační tábory".

Co jsou tedy obecné základy, pilíře osobní filosofie De luce?

Níže uvedené pilíře (nezávislý, závislý a vzájemně závislý atd.) nám nabízení mapu, a tzv. kompasem, podle, kterého se orientuje, kde se ve svém vývoji V PŘÍRODĚ (VZTAH KE společnosti, komunitě, partnerovi atd.) právě nacházíme, je "Životní poslání"(úkol mojí mise na zemi).

 • Život má podobu prostoru - koule (ne plochy, která má pouze 2 rozměry), která má viditelnou (viditelná část se dělí na jin a jang) i neviditelnou část (která se také dělí z principu) - jako celek je různorodá a můžeme ji vnímat v podobě Přírody.
 • V materiálním světě jsou dva póly mezi kterými probíhá pulz (vibrace, energie, světlo, zvuk, různost, život atd.), který mění polarity - ne však polohu (vytváří se tak dynamická rovnováha) proces tvoření a zanikání - i planeta Země mění svoji polaritu (přepólování Země), která se cyklicky opakuje.
 • Minulost a budoucnost jsou dva póly mezi který pulzuje přítomnost (život, vitalita, energie, různost, duch), která mění polaritu.
 • Vývoj jedince a společnosti: závislý - nezávislý - vzájemně závislý (homeostáza).
 • Kvantita - kvalita a mezi nimi pulzuje život (vitalita), klíčová je různost a pestrost.
 • TAO, čínské učení hlásá návrat k přirozenosti prostřednictvím ne-zasahování (Moudrý muž dělá, ale neužívá toho, co je uděláno. Tvoří, ale nevládne tomu, co je stvořeno).   - ještě plně nerozumím všem těmto slovům a jejich významu.
 • Smyslem života je naučit se následovat cestu kosmických sil v Přírodě. Klíčovým pojmem je wu-wej, tedy aktivní nečinění - člověk se má stát nádobou, kterou protéká tao.
 • Pro život na zemi je nutná existence 4 živlů, voda, země, vzduch, oheň a pulzující (energie, vibrace, zvuk, světlo, atd,) život v podobě živé hmoty (rostliny, minerály, zvířata a člověk).
 • Otázka: je nutná k pulzování života tekutina (např. slaná voda, její viditelná a neviditelná forma)? ne, voda zesiluje, zviditelňuje , poslední moment dno (od kterého se můžeme odrazit).

Cíl Pulzující filosofie De Luce: je cesta nebo tzv. "Kompas", který je  pochopitelný, jednoduchý, pro všechny vrstvy obyvatel a společnosti, aby se dle něj mohli lidé orientovat v životě a Přírodě, pokud se ztratí.....jinak řečeno...opět najít tzv. "své kořeny" (spojení se svým vnitřním hlasem - vědomím), např. astrologie je mapou nebo pomůckou (odrazem), kde si ověřuji polohu a podmínky, ve kterých se nacházím a co mě ovlivňuje. Důležité je poslouchat svůj vnitřní hlas (vědomí) a nenechat se ovlivňovat jinými lidmi ani astrologii (ta je pouze interpretace - odraz, nikoliv realita, kterou si tvoříme svobodnou vůlí a vědomou cestou)  a nevěnovat jim vlastní energii a tím popírat sám sebe (vnitřní hlas).

 • Lze principem tvorby (vibrace, život, zvuk, energie, puls, různost) nabíjet potraviny informacemi, vitalitou? to zatím nevím, ani neumím.
 • Uzdravovat lidi, společnost (příznivý pulz planet - práce pro sebe -jedince, nepříznivý pulz - práce pro společnost), to zatím nevím, ani neumím.
 • Podpořit obnovu a regeneraci Přírodě, pozorováním, napodobováním - nezasahováním, ano lze.
 • Věnovat energie věcem, které jsou souladu se mnou a s mým vědomím? Ano a současně nevěnovat pozornost věcem a událostem, které polarizují lidí a nesouzní s mým vědomím.

Dnes existuje: jedinec - mobil (Facebook, virtuální realita, odpojení od svých smyslů, emocí a vnitřního hlasu) - pulsují tok informací (umělý virtuální svět, závislostní vztah, který je novodobou drogou - dopaminovou závislostí, který potlačuje osobnost v nás).

Pokud jedinec zná vnímá pravdu nebo lež (černobílé vidění), je součástí děje a  je zablokovaný ve svém vývoji, pokud se však na věc podívá z pohledu pozorovatele zjistí (nenechá se tím ovládat, nedává tomu svou energii, je ve svém středu), že 3D realita obsahuje pravdu i lež, které nemusím soudit, hodnotit a nedávám tom svou energii, neúčastním se, ale dávám energii tomu, co je v souladu s mým vědomím.

 • Ten kdo je součástí děje, se velmi často pohybuje pouze v zajetí pravda - lež, tedy 2D realita, točí se v tzv. plošném kruhu ((důsledkem zacyklení (rozumu) může být nekontrolované rakovinné bujení().
 • Pozorovatel může mít však prostorový, tedy 3D vhled, kde kromě pravdy a lži vidí ještě část neviditelnou - různorodost (tu většinou nevidí ten, co je součástí děje - vnímá většinou pouze 2D realitu).
Pohled na situaci z pohledu 3D - koule, JIN a JANG
Pohled na situaci z pohledu 3D - koule, JIN a JANG

Pokud se díváme na monádu (vidíme plošnou podobu protichůdných sil a jin a jang). Ale my žijeme v prostoru, proto můžeme vnímat prostorovou podobu jin a jang ve 3D podobě - PŘÍRODA (různorodost a pestros - barevný svět). Pokud se na tuto kouli podíváme, vidíme dvě protichůdné síly jin a jang, které ale tvoří pouze část koule (můžeme ji nazvat hmotnou, viditelnou - rozum), zbytek je plocha tzv. neviditelná (nehmotná podoba - vědomí).

 • Abychom tedy pochopily jevy na planetě, je nutné vnímat celou kouli komplexně (celou Přírodu) a ne jen v plošné v podobě monády (pravda a lež, bílá a černá) - která tvoří pouze část propojeného celku (pouze průmět koule do plochy).
 • My vnímáme Přírodu plošně nikoliv prostorově, to je možná důvod pro nechápeme procesy, které probíhají v Přírodě a Univerzu. 

Sucho, invaze migrantů, škůdců (např.kůrovce), invazivních rostlin, nepůvodních živočichů a rostlin můžeme z určitého pohledu chápat také jako "ozdravný proces"na léčení společnosti, přírody a civilizace.

Pokud jsme vnímaví k Přírodě, tak můžete "kůrovcovou kalamitu" vnímat jako signál, že napadený les je umělý (myšleno uměle vysázený), oslabený a možná i nevhodnou skladbou stromů (chybí pestrost, diverzita, spolupráce). Nebo můžete s kůrovcovou kalamitou bojovat investovat vysoké částky do její eliminace a sanovat napáchané škody. Můžeme se nad tím, co píši zamyslet, nebo mávnout rukou, že vás to nezajímá! Jedinou možnou cestou, dle mého názoru je, nechat regeneraci postiženého lesa na Přírodě, nekonat, jen pozorovat, pochopit a případně napodobovat. Příroda jako jediná se umí regenerovat, vznikne nový zdravý "divoký les" (divoká Příroda). Příroda jako jediná zůstává (regeneruje se, přizpůsobuje se), civilizace zanikají! 

Monokultury v lesích a na polích nám zrcadlí stav nás samých (masa individualistů, kteří nespolupracují a nepředávají si zkušenosti a informace), nepracují ve prospěch celku, ale pouze na sebe (orientace na zisk za každou cenu), oslabují tak celek i sebe. Potlačili jsme duchovní složku na úkor materiálního světa.

Živé buňky vystavené působení SR, ochraňuje je to před škodlivými elektromagnetickými frekvencemi a snižuje to absorpci škodlivých chemikálií. Poslech frekvence 7,83 Hz zvyšuje imunitu před iritujícími vlivy vnějšího prostředí. 

zobrazit více..
Loading...