Solární záblesk (duchovní záblesk lásky)

Solární záblesk (duchovní záblesk lásky)

Tato vize (teze) je výsledkem složených puzzlí (které jsou produktem poznání jiných lidí) a které prostřednictvím architektury souvislostí vytvořily obraz reality, který je ovlivněn konstruktem myšlení, matricí poznání a vnímání reality a současně je i nedokonalým vyjádřením reality, kterou vnímám a je obtížné ji interpretovat do slov. Připouštím, že se mohu mýlit a vím, že tato teze bude překonaná dalším poznáním. 

 • Solární záblesk (kvantový skok spojený s průchodem fotonovým pásem) - vývojový proces z nevědomí do kolektivního vědomí, každý se může ve své realitě odpoutat ze současné matrice závislosti, strachu, zajetí hmoty a vědomě odpustit sobě i svému okolí (pokud to tak cítí). Solární záblesk je spojen s přechodem do věku Vodnáře, kdy postupně mizí prvotní biblický hřích Adam a Evy (odpoutání od Stvořitele) a dojde k vědomému propojení se Stvořitelem.
 • Solární záblesk je změna (transformace ze tmy do světla bez boje přes poznání sebe sama a propojení se Stvořitelem) myšlení, změna současného paradigma jedince a společnosti, které není v souladu s kosmickými zákony.

 • Solární záblesk je spojený s návratem lidí ke spojení se Stvořitele po velkém odklonu vědomí (kdy došlo k odklon od Boha a jeho zákonů, lidé si začali tvořit svůj vlastní svět nezávislý na Stvořiteli), solární záblesk může být spojený i s mimotělním prožitkem, který umožní pochopení, že člověk není jen fyzické tělo a že život nekončí smrtí. Díky tomu se může jedinec osvobodit ze závislosti na dualitě (symbol věku Ryb). Aby mohla proběhnout hromadná transformaci jedinců (není to pouze jejich rozhodnutí), musí být v souladu s vývojem Přírody a planety Země. A právě přechod do věku Vodnáře tuto hromadnou vývojovou transformaci umožňuje (podle některých zdrojů jednou za precesní rok, cca 26 000 roků).

Teze: Vnitřní vývojový proces jedince je součástí "duchovního a genetického vývoje" - globální transformace Homo sapiens v Homo technologicus (duchovní bypass na digitálního boha ve virtuální realitě) nebo  HOMO Aquarius (vědomý člověk, který je v souladu se zákony Stvořitele). Jde o dokončení duchovní transformace (solární záblesk) prostřednictvím otevření srdce a zvýšení vibrací  (tvůrčí činnost zvyšuje rezonanci, člověk se stává vědomým), tělesný vývoj jedince již byl dokončen a duše člověka se může postupně prostřednictvím fyzické, energetické a duchovní transformace může vymanit z cyklu inkarnací. V případě přechodu z věku Ryb do věku Vodnáře (bod podzimní rovnodennosti, jeho protipólem byl přechod z věku Panny do věku Lva před cca 13 000 roky, kdy byla potopa světa, konec doby ledové, kometa Clovis, zastavil se Golfský proud, došlo k zániku Atlantidy a hromadnému vymírání lidí) se uzavírá vývojový cyklus (26 000 roků) se "solárním zábleskem lásky" prostřednictvím otevřených srdcí jedinců a také za působení živlů, zejména vody ve všech skupenstvích. Jde o hromadné vymanění duší z cyklu inkarnací, které dokončili poznání a duchovní vývojový cyklus ve fyzickém těle propojením otevřeným srdcem s kolektivním vědomím (návrat k Bohu a jeho zákonů). Naplňuje se tak princip rezonance zvýšením či změnou vibrací (vědomá jednota prostřednictvím tvůrčí činnosti, která tvoří a propojuje informační tok lásky), který může být propojen se solárním duchovním zábleskem (který již probíhá a jeho vrchol závisí na vývoji jedinců, pravděpodobně to bude v roce 2020-32) - stejné přitahuje stejné v tvůrčím procesu (a to je láska), tím se dokončí vývojový cyklus duše na zemi (energie a vibrace na stejné úrovni si přitáhnou duše zpět do kolektivního vědomí, pokud se duše vědomě rozhodnou), která se vymaní z cyklu inkarnací na Zemi ve fyzickém těle ("ze zajetí hmoty" - pochopením iluzí a závislostí, které spočívají v tom, že člověk hledá lásku, svobodu, poznání a radost ve vnějším světe a nikoliv uvnitř sebe, má zavřené srdce, otevřením srdce začne proudit energie lásky a člověk se tzv. duchovně probouzí). "Člověk otevírá své srdce, odpoutává se od závislostí, rozvíjí se kreativita a tvoří" (proudí energie Boha), tím se stává světlem pro ostatní, kteří ho následují a napodobují otevíráním srdce a tvořením, tím podporují a propojují proudění energie lásky.

 • Vědomý člověk (Homo aquarius) má otevřené srdce, tvoří, protože chápe princip toku energie lásky - tvůrčí práce, kreativita (tím neokrádáme o energii nikoho v okolí, proto se jinak vzájemně obíráme o energii - dualita) - tvořením zvyšujeme své vibrace a i svého okolí, vypouštíme energii lásky přes otevřené srdce do svého okolí - to je tvůrčí proces (když neprobíhá tvůrčí proces - bojujeme vzájemně o energii, tím podporujeme model závislosti a vzdalujeme se od jednoty), který nespotřebovává energii, ale vytváří ji - zmnožuje ji. Člověk se opět vrací k Bohu po odklonu vědomí (do jednoty), respektuje a naplňuje zákony Stvořitele. Propojením vědomých lidí (kteří dokázali pochopit a překročit poznanou dualitu) vzniká hybná síla pro  tvoření "Barevné světa"!
 • Jednou z možností přechodu do Nové země je mimotělní prožitek, který je spojený s hromadnou transformací jedinců (která je v souladu s vývojem Přírody, planety Země a vesmíru) a vzniku tzv. vědomých lidí (právě tato doba počátku věku Vodnáře umožňuje tento hromadný vývojový proces). "Když má člověk první mimotělní zážitek, tak se mění úplně všechno, kardinálně se mění osobnost a povaha člověka. Člověk pozná, že Josef Staněk není toto tělo, toto tělo jednou odpadne a Josef Staněk zůstane a něco bude dál. Pokud by tohoto stavu dosáhla většina lidí, tak se mění zásadně chování a povaha člověka. Potom dělání zla ztrácí smysl. Až převládne kvantum lidí s tímto mimotělním prožitkem (pozn. je to vlastně propojení se Stvořitelem) převládne a stane se vládnoucí ideologií, že člověk není totožný s tělem" (tělo je nástroj různé kvality - pouze skafandr nebo kabát, který se mění podle potřeb vývoje) MVDr. Josef Staněk 7.5.2021.

Přechod do věku Vodnáře sebou přináší příležitost "kolektivního vývoje" v duchovní oblasti (moderní technologie předběhli duchovní vývoj člověka a hrozí jeho sebezničení), bez kterého není možné vybudovat novou civilizaci, protože procházíme civilizačním zlomem, kdy staré končí a začíná Barevný svět. Podobnou vizi měl i Nikola Tesla na konci 19. století, ale byl zastaven (nebyla ještě "zralá doba" na tuto změnu).

Planeta dýchá, pulsuje (smršťuje se a roztahuje, ohřívá a chladne atd.) a nasává vodu v souladu s precesním rokem, kterou následně vypustí a dojde k potopě světa (pokaždé v polovině precesního cyklu v "den rovnodennosti" jednou za cca 13 000 roků dojde k apokalypse - potopě). Voda nad a pod zemí (symbol Vodnáře) cyklicky pulsuje a řídí ji cyklický kyvadlový proces  (mezi souhvězdím Draka a Orionu), který je propojen s precesními cykly rovnodennosti (nástup věk Lva a Vodnáře). Nyní se voda  oceánů ztrácí, jako před Tsunami a následně dojde k jejímu zmnožení (Viktor Schauberger). Minerál, který akumuluje vodu pod povrchem se jmenuje Ringwoodit - v přechodové zóně pláště v hloubce 410 do 660 km je jeden až třikrát ekvivalent vody ve světě. Tento proces je provázán se "solární zábleskem a transformací člověka (Vědomý člověk), který dokáže tento proces harmonizovat. Další faktorem, který je propojen s tímto procesem jsou i vulkány a 4 živly.

Pravděpodobný solární záblesk lásky započal v temné fázi 21.3.2020 (kumuluje se energie v zavřených srdcích - zastavení při pandemii koronaviru) - koronavirus nám pomáhá poznat co je skutečné a co iluze, fyzickým projevem temné fáze byla kometa NEOWISE (podobně jako Betlémská hvězda při narození Ježíše - energie lásky a světla). Transformačním bodem zlomu v podzimní rovnodennosti započala světlá fáze (proces se naplní, pokud bude dostatek energie na změnu, projevem může být světlo v noci jako ve dne a dlouhodobý déšť nebo intenzivní sněžení provázené i modrým světelným efektem) od 22.9. 2020 od 21.3.2021 s vrcholem 21.12.2020 (kdy je nejkratší den, Konjunkce Jupiter a Saturn atd.). Pokud nebude dostatek energie pro transformaci může být alternativou 12-ti letý cyklus (2020 -2032) s obdobným průběhem cyklu (probíhá transformační proces z nevědomé oblasti do vědomé - otevření srdce, kterým proudí tok bezpodmínečné lásky Stvořitele a působení živlu vody). Je zde určitý souběh digitálního záblesku (vytváří závislost, podporuje vykořenění jednotlivců, rodin a národností, snižuje vibrace a přerušuje informační tok s kolektivním vědomím, uzavírá srdce a odklání vědomí člověka do virtuální reality mimo člověka - Homo technologicus, součástí tohoto procesu je i tzv. Velký Reset, The Great Reset), který vysílá digitální bůh (digitální diktátor) a solárního záblesku (vědomý člověk se zbavil závislosti, zvyšuje vibrace a obnovuje informační tok s kolektivním vědomím, díky otevřenému srdci se může propojit se solárním zábleskem v jednotu - HOMO Aquarius), který je rezonancí lásky (kolektivní vědomí, Bůh, Vesmír, Universum, ákaša). Tento proces nemá pevné časové hranice, je ovlivněn vývojem jedinců v souladu s vývojem planety Země.

 • Od 16. července 2020 tady proudí velké světlo OTCE, které se vetklo do nás a umožňuje nám, pokud jdeme upřímně do sebe, do srdce, ve vteřině se propojit (Marián Coufal). 
 • Datum 12.2. 2021, bude mnohem intenzivnější než 21.12.2020, - 12.02.2021 je Palindrom (začíná rok kovového Buvola od 12. února 2021 a potrvá až do 31. ledna 2022), může to být obrovská energetická vzpruha, ale pro některé (kteří uvízli ve hmotě) pravý opak.
 • 15.5.2021 - spojení se Zemí
 • 23. května 2021 (Letnice, Rusadla) v 15:55 bude docházet k velkým výpadkům v rámci energie Země a budou se měnit některá vyzařování kontinentů. Toto může uzpůsobit pro mnohé z vás změny ve vašem chování a může to způsobit rovněž změny v rámci zdravotního stavu. proto je důležité, aby jste 3 dny před tímto datem se vyvarovali zbytečné fyzické zátěže, zátěže potravinami a nedostatku tekutin přicházejících do vašeho těla. Toto datum je dalším velkým milníkem v rámci Země a bude zapsáno červeným písmem do knihy osudu této planety (20.5.2021, Marian Coufal). 
 • Marian Coufal (28.2.2021), 26. květen 2021 velký milník (od 23:16 26 dubna do 03:15 27. května dochází k silnému vyzařování ze zemské sféry), nastane velká změna myšlení a bude odhalena mnohá pravda. Úleva, kterou čekáváte přijde bude větší a větší, čím více se budeme blížit k tomuto datu. Tento den představuje velkou změnu, neboť světlo, které zde již je a zesiluje se, od tohoto data poskočí o oktávu výše, začne ozařovat mocnosti, jednotlivce a začne v nich probouzet touhu po pravdě. Je potřeba, abychom v sobě našli víru. Pokud budeme podléhat okolnímu dění, těžko ji budeme hledat. Není to o pasivitě (mlčky přihlížet), ale o tom, abychom pracovali v sobě a naslouchali sobě. 

NEOWISE (byla objevena 27.3.2020, je ve Lvu - znamení vládců, obíhá opačně kolem Slunce, než obíhají planety) je nejvýznamnější astrologický předěl - předznamenává výrazné mocenské změny ve světě (Jiří Kubík). Je to signál vzniku nového učení a transformace společnosti, podobně jako v době Ježíše. Dalším viditelným projevem nástupu věku Vodnáře byla Betlémská hvězda (KONJUNKCE JUPITER SATURN - 21.12.2020).

Jaký má solární záblesk smysl a jak se projevuje?

Příměr: v podzimních pupenech se energie transformuje do jarních květů - to je podobenství transformace prostřednictvím "solárního záblesku", který bude realizován prostřednictvím revoluce a evoluce. Jsme s dualitě (která je symbolem věku Ryb), na to nesmíme zapomínat, proto se odehrávají procesy jak v materiálním, tak duchovním světě formou evoluce (imploze) a revoluce (exploze), které je vhodné vnímat a chápat jako celek a díky tomu získáme nadhled (osvobodíme se ze zajetí duality duchovním vývojem na novou úroveň).

 • "Solární záblesk" - znamená příležitost, rezonanci pro návrat zpět po velkém odklonu vědomí ke Stvořiteli i prostřednictvím mimotělního prožitku, kdy zjistíme, že nejsme pouze fyzické tělo a můžeme se posunout ve svém vývoji a vytvořit Barevný svět.

Solární záblesk (vibrace bezpodmínečné lásky se přes otevřená srdce lidí propojí do neurální sítě s Universem, změna myšlení, změna současného paradigma) hromadně ovlivní lidskou populaci, je to proud energie "bezpodmínečné lásky", který proudí přes otevřená lidská srdce a exponenciálně se zesiluje propojením dalších otevřených srdcí do neurální sítě kosmického vědomí. Místo boje o energii bude hojnost tvůrčí energie lásky. To vše probíhá v souladu s vývojem Přírody, planety Země a Vesmíru .(vytváří se podmínky pro vývoj Homo sapiens ve vyšší úroveň, HOMO Aquarius a s tím je spojen i Barevný svět).

 • Vědomý člověk se svobodnou vůlí a otevře srdcem se vymaní z iluzí a ze závislosti v modelu "Otrok a Otrokář", jak v materiálním, tak duchovním světě a splyne v jednotu s kolektivním vědomím prostřednictvím rezonance lásky se propojí s kosmickým vědomím (Bohem).
 • Dojde k vědomé změně matrice člověka - maticové pole (vlna solárního záblesku, která již zesiluje min. od března 2020 v neviditelné části - temnotě), v procesu přechodu pracujeme na vlastní psychice, otevíráme své srdce, zbavujeme se závislostí a odpouštíme, základem pro nás jsou zákony Stvořitele. Výsledkem je změna černobílého obrazu (plochý obraz, dualita) na barevný (mění se hloubka a objem, 3D, rozpouští se naše bloky, otevírá se srdce a vidíme další barvy kromě černé a bílé) a tato transformace změní, či zaktivní i část lidské DNA (zaktivují se mimosmyslové schopnosti).
 • Solární ZÁBLESK rezonuje s těmi, co se odpoutali od svých závislostí (pochopili, že lásku, kterou hledáme, nám nemůže dát nikdo jiný než my sami a vymaníme se závislosti lásky od matky, manželky nebo někoho jiného a odpustíme křivdy a zranění) a díky tomu mohou jedinci zvýšit své vibrace, otevřou srdce a pocítí lásku (pozn. měla by fungovat dle zákona přitažlivosti, na stejné frekvenci se vše přitahuje a propojuje), protože jsou na stejné frekvenci jako Bůh - Vesmír (osobní vědomí se propojí do kolektivního vědomí).                  "Češi se mohou rozsvítit " symbolem hrdost: Blaničtí rytíři", ve formě pochodní světla ve svých srdcích - čisté duše, které vytvoří síť" (Denisa Celesta).
 • Solární duchovní záblesk vzniká ve chvíli, kdy je člověk v rovnováze s Matkou Zemí a Otcem Stvořitelem, dosáhne stejné vibrace s Bohem (polarita se transformuje v jednotu - lásku otevřením srdce, dokončí tak svůj duchovní vývoj na Zemi ve fyzickém těle zvýšením či změnou svých vibrací) - dokončení duchovního vývojevibrace na stejné úrovni se přitáhnou (zákon přitažlivosti) a duše se propojí s kolektivním vědomím (Universum, Láska, Bůh). Jinak řečeno: při solárním záblesku si "podají ruce lidské duše s kolektivním vědomím" a bude proudit populací energie bezpodmínečné lásky.
 • Důsledkem duchovního světelného záblesku bude odchod některých duší, kteří ho nepocítí v srdci, v průběhu několika roků, ale i odchod těch, co dokončí vývojový proces duše.
 • Nyní a postupně i po roce 2034 může vývojově dojít, podle některých zdrojů, ke změně uhlíkové struktury na křemíkovou strukturu těla, jde o vývojový kvantový skok spojený s průchodem fotonovým pásem v intervalu 2022 -2034. Ale může jít také o slepý vývojový druh Homo technologicus (nemá vědomí Boha a zdroj jeho energie).
 • Část populace může vnímat v sobě část hologramu kosmického vědomí, který můžeme uvnitř i vně vidět a který může být aktivován např. informačním éterem, slunečním větrem nebo deštěm, který působí na magnetosféru Země.
 • Po roce 2020 vstupujeme do fáze zkázy 2020 - 2032 Calhounova experimentu (populace se koncentruje do měst a nyní je to více jak 60 % světové populace, a právě blahobyt a závislost virtuální realitě budou místem fáze zkázy podle Prof. Calhouna, nebo-li DKT) a po část populace se může naplnit fáze zkázy do roku 2032, pokud nebudou schopni změnit své zajeté koleje a vymanit se ze závislosti na hmotě (mamonu).
 • Modern Grand Solar Minimum 2020 -2053, které povede k výraznému snížení slunečního magnetického pole a aktivity, stejně jako během Maunderova minima (které trvalo 65 let, cca roku 1645 do roku 1710) což vede k znatelnému snížení pozemské teploty. De Vriesův (Suessův) cyklus (Mauderovo a Daltonovo minimum) sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu. 
 • Vývojová triáda s transformací: 2012 - 2022 - 2032 s vrcholem v roce 2022.
 • Pavlína Klemm (30.4.2020): Od ledna 2019 zachytila planeta první paprsky božského centrálního zdroje (Kristovo vesmírné světlo) a od té doby prapůvodní frekvence a informace naší podstaty (čistoty, genetiky) proudí a to platí i o rostlinách a celé přírodě a teď je na lidech jestli je také přijmou do svého těla za předpokladu, že máme vyčištěné srdce, a srdeční čakra se otevře a také světelné čakry nad hlavou - přijímají světelnou energii a tím regenerují tělo. Velikonoce přinesly jemno-hmotný skok do dalších vědomostních sfér a ještě nás čeká fyzický skok.
 • Vystupuje od ledna 2019 jako celek do "zlatého věku", podle Plejáďanů, a kolem roku 2030 by jsme jako lidstvo měli vystoupit. Na starých základech nemůžeme vybudovat nové domy, co nefunguje musíme transformovat. Uzavírání srdce před světlem (životní energie) způsobuje fyzické nemoci a spousta lidí tak odejde.
 • Rezonance Vesmíru i planety ovlivňuje a působí na člověka - naplňuje se zákon přitažlivosti (rezonance), rezonance je nejsilnější síla ve Vesmíru, která umožňuje vývoj planety Země i jeho obyvatel. 

Silviya Válková (22.11.2020)Světelné energie bude ještě více, než jenom záblesky (nyní sluneční a solární energie, které vybuzují energii čchi) a od ledna 2021 přijde úplně nová energie, já jsem tam viděla "déšť bílého světla" - toto je harmonizující, jemná a příjemná energie. Je nám dodaná proto, aby nevznikly nějaké katastrofy a má změnit osud jednotlivých lidí, které ji budou nasávat, aby nemuseli procházet čištěním osudů, těl atd. (kompletní očista, transformace nebude přes bolest a osobní kataklyzmata).

S největší pravděpodobností to bude zařízené tak, že v příštích letech nedojde k žádnému kataklyzmatu většího typu, bude to právě způsobeno novou energií (déšť bílého světla) za kterou není nic vidět - energie, která mění budoucí událostí v životech lidí, bude natolik jemná, že pro většinu lidí nebude citelná, pro napojené lidi to bude velice příjemná energie.

Podle Silviye Válkové přijde solární záblesk v roce 2022, podle některých zdrojů již koncem roku 2020 (začíná podzimní rovnodenností, vrchol má v zimním slunovratu a končí při jarní rovnodennosti - dokončí se hromadný vývojový proces připravených jedinců).

 • 4.9.2020 energetický záblesk (velký přesun 2021 -2023) začal už v roce 2019, zesílí v 2021, vrchol bude mít v roce 2022 a dobíhat bude v roce 2023, obecně konec roku 2020 bude velice silný, bude tam několik energetických bran (začne to podzimní rovnodenností 22.9., 11.11., 12.12., superbrána- zimní slunovrat). Budou velké kvantové skoky, 21.12. 2020 bude jakoby opakování rok 2012, kdy to bylo v útlumu a teď to bude v záři (ve světle, vysoké rezonanci). Přesto to však nebude plná kulminace (vrchol) energie v celé procesu. Během velkého přesunu 2021-2023 duše, které odejdou a budou negativní, tak budou posunuty na planetu, která bude odpovídat jejich vibracím a energiím na Zemi.
 • 21.9.2020 záblesky budou 4, první (okolo 21. 12. energie potrvá 3 dny - resetuje kolektivní karmu v kolektivním vědomí lidstva a ukončí temnou energii věku Ryb a nastartuje v kolektivním vědomí dobu světla - energie jde do pole času a bude cílit na citové pole - 2. čakra), druhý v první polovině roku 2022, třetí okolo roku 2032 - bude resetovat pole energie náboženství - ukončí rozdělená náboženství, čtvrtý záblesk 2050- 2065 a dokončí proces - celostní restart

Duchovní změna člověka: ozáření na celé planetě (neutronové záření, proniká naprosto vším), které přijde z galaktického středu během jednoho dne (země se otočí kolem své osy za jeden den, působit to bude na mentální rovinu), člověk se tomu nebude moci bránit. Díky tomu dojde ke genetické mutaci člověka (vytvoří se nebo se vrátí duchovní nadstavba člověka) Josef Janda. 

Miroslav Zelenka (8.10.2020): myslím si, že něco podobného jako záblesk se odehraje, nebude to nic, co by se projevovalo v hmotné sféře (nebude to elektromagnetický impulz, který by mohl civilizaci do značné míry zničit, ale to bude v počítačové mluvě vyjádřeno "reset v morfogenetickém poli lidstva", nebo informačním poli lidstva (dojde k vyčištění morfogenetického pole lidstva). Záblesk bude působit a lidské vědomí. Takový reset je potřeba, protože je tu mnoho škodlivých návyků. Záblesk se dostaví až v okamžiku, kdy lidstvo na to bude připraveno, potom bude morfogenetické pole vyčištěno od škodlivých návyků, mohlo by tím dojít k čištění karmy jednotlivých lidí a národů (lidé a národy si díky tomuto resetu dokáží vyčistit karmu sami). Kdy to bude nevím, údajně do roku 2022 -23 (už se tvrdilo, že se to stane v roce 2012). Solární záblesk jsou energie, které jsou z centra galaxie (Slunce je jen retranslátor). Corey Goode podle Miroslava Zelenky uvádí také rok 2022.

Jaromír Schmidt (18.9.2020) žádný světelný záblesk nebude je to výmysl, něco jako záblesk bude, ale spíše to bude zvuk (nebude to mít nic společného se Sluncem a zábleskem, bude to něco na úrovni živlů a ÉTERU, který propojuje celé Universum).

Sid Smutný (6.11.2020) v půlce prosince 2020 přijdou na Zem krásné energie (někde mezi probuzením a osvícením), to pozvedne lidstvo, v lednu nebo únoru 2021 může končit covidové šílenství a přepneme se do jiného módu (nový čínský rok), rok 2020 byl rychlý a náročný, ožili jsme si cca 50 % karmy, nic takového už nepřijde. Říká se, že přijde EVENT (jednorázová vlna vysoké energie na Zem), dle mého to tak nebude, nebude to jednorázová energie, která vše vyřeší a změní. Celosvětově bude dobře na světě duben 2026, Čechy a Slovensko březen 2025.

Petra Nel Smolová (11.11.2020) Solární záblesk? Lidem se může něco rozbřesknout (rozsvítit) a uvědomí si, pochopí něco, probudí se (je tam velký potenciál). Je to uvnitř sebe, nastává to tehdy, když dokážu přijmout věci tak jak jsou (emoce se dostanou ven a uvolní se tak prostor, do kterého může vstoupit něco nového), to nás může změnit (mohu se na věci dívat jinak na základě nových informací - transformovat se). To co se stane v nás, bude trvat nějakou dobu, než se to dostane ven, nebo se to projeví ve hmotě.

Jaroslav Chvátal (14.12.2020), Mikronova - solární záblesk, účinek spočívá ve skokové změně (která přenese člověka na úroveň 1,4 - 1,5 na Kardašovově škále), která je neopakovatelná, nemáme nějakou známou analogii o kterou bychom se mohli opřít a dojde k ní koncem roku 2022. Rozpad USA bude postupně probíhat do konce roku 2022 a Mikronova to jen završí (podle zákona ptáka Fénixe). Ten rozpad USA sebou vezme i EU - začne se proces metamorfózy a uvolní se prostor pro instalaci jiných mechanizmů a principů, které budou intenzifikovat proměnu a vzestup lidské společnosti tak, abychom se dostali přes index 1 na Kardašovově škále.

21.12.2020 Přechod z Kali Yugy (známá též jako Temný věk, čas bezbožnosti, kdy se lidé navzájem zabíjejí). Na konci cyklu se říká, že se Kalki (prorokovaný desátý avatar hinduistického boha Višnua) narodí a obnoví spravedlnost, čímž začíná nová Satya Yuga nebo yuga pravdy (omlazuje existenci tím, že ukončí nejtemnější a destruktivní období, aby odstranil adharmu a uvedl do Satya Yuga, zatímco jezdí na bílém koni s ohnivým mečem. (8 roků od 21.12.2012) - ozáření země 40 Hz, záblesk.

Co může být solárním zábleskem nebo doprovodný jevem?

Tento proces nemá pevné časové hranice, je ovlivněn vývojem jedinců v souladu s vývojem planety Země.

 • Solární záblesk (vibrace lásky přes otevřená srdce lidí, která se přitahují na stejné frekvenci, změna způsobu myšlení - změna paradigmatu, duchovní transformace ze tmy do světla, strachu do lásky) hromadně ovlivní lidskou populaci, je to proud energie "bezpodmínečné lásky", který proudí přes otevřená lidská srdce a exponenciálně zesiluje propojením dalších otevřených srdcí otevřených lidí do neurální sítě kosmického vědomí a přispěje ke vzniku nového vývojového druhu vědomého člověka (HOMO Aquarius, důsledkem bude i změna na DNA), který vytvoří "Barevný svět". Zavřené srdce znamená (jedinec bojuje o energii s ostatními), že člověk je odpojený od jemno-hmotného světa a nepřijímá informační tvůrčí tok lásky (duch, kosmické vědomí, Bůh, Universum atd.), otevřené srdce je naopak zdroje tvůrčí energie Boha - bezpodmínečná láska (má otevřené srdce, přijímám a současně dávám, stává se průchozím kanálem - energie pulsuje mezi Bohem a jedinci a šíří se dále) a jedinci přestávají mezi sebou bojovat o energii, která je nevyčerpatelná..
 • Mimotělní prožitek
 • Sluneční bouře (pravděpodobnost 55 %) spojená s vulkanickou činností (pravděpodobnost 40 %), výbuchem metanu unikajícího z Černého moře (pravděpodobnost 50 %), přestanou fungovat současné komunikační sítě a hrozí totální kolaps. Je to možný počátek malé doby ledové.
 • Světová válka s jadernými výbuchy na teritoriu Evropy (pravděpodobnost 40 %) spojená s atentátem a ruského cara a s výsledky voleb v USA.
 • Precesní rok (26 000 roků) - před cca 26 500 roky byl výbuch sopky Taupo (VEI 8) na Novém Zélandu. Precesní rok je planetární cyklus (je součástí Milankovičových cyklů), kdy jednou za 26 000 roků dochází, mimo jiné, i ke globálnímu dokončení duchovního vývoje jedinců a tím se osvobodí z koloběhu inkarnací ve fyzické těle. Tento proces je spojen i se "solárním zábleskem" (vnitřní osvícení, mimotělní či jiný prožitek).
 • Fotonový pás (2020 - 2021) - jednou za 26 000 roků je planeta Země plně prostoupena energií, tak zvaného fotonového pásu. Tato energie obnovuje vnitřní strukturu všeho co je možno obnovit a rozloží vše co obnovit nelze. Zemi trvá průchod touto energií 3,5 dne. Fotonová energie přichází z centrálního slunce, další, že fotonový pás existuje trvale a Země touto oblastí periodicky prochází. Jiné říká, že je výsledkem působení masivní černé díry, se kterou je naše sluneční soustava nějakým způsobem synchonizována. 
 • Planeta každých 26 000 roků vstupuje do tzv. fotonového pásma (David Wildcock, Corey Good), je to nevyhnutelná událost.
 • Část hologramu kosmického vědomí může být aktivováno informačním éterem (kosmické vědomí, Universum) a působením živlů.
 • Něco jako záblesk bude, ale spíše to bude zvuk (nebude to mít nic společného se Sluncem a zábleskem, bude to něco na úrovni živlů a ÉTERU (Jaromír Schmidt).
 • Náraz cizího tělesa do planety (dopad meteoritu nebo komety) nebo výbuch takového tělesa v atmosféře nebo v blízkosti Země (pravděpodobnost 20 %).
 • Supernovy ukončují životy obřích hvězd a následně v několika vlnách vysílají nepředstavitelně rychle do vesmíru vysoce energetické ultrafialové, rentgenové a gama záření. Ty můžou poškodit ozónovou vrstvu Země i na desítky tisíc let. 
 • Skončilo sluneční minimum (2020), kdy byly zvýšené vibrace Země a začíná 25. solární cyklus, možná obdoba Maurerova a Daltonova minima, Modern Grand Solar Minimum 2020 -2053. De Vriesův (Suessův) cyklus (Mauderovo a Daltonovo minimum) sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu.
 • Může dojít řetězení událostí, jejich projevem byla i Kometa Neowise (pozorována od 27. března 2020, anomálie na Schumannově rezonanci (kterou mohli způsobit sluneční erupce, změna frekvencí, posun magnetického pólu země) 2-4. září 2020 a přijdou další projevy...
 • Zvířetníkové světlo je slabá záře, která se vyskytuje na noční obloze kolem ekliptiky. Nejlépe jej lze vidět v období kolem rovnodennosti (na jaře po západu a na podzim před východem Slunce), když je ekliptika skloněna k obzoru o velký úhel. Jev je způsoben rozptylem slunečního světla vesmírným prachem v prachovém oblaku kolem ekliptiky, což zjistil jako první dánský astronom Theodor Brorsen. Intenzita zvířetníkového světla klesá se vzdáleností od Slunce, ovšem při velmi tmavých nocích (stupeň světelného znečištění 1 nebo 2) je vidět podél celého zvířetníku. Ve skutečnosti pokrývá celou oblohu a způsobuje velkou část celkového záření oblohy za bezměsíčné noci. Obdobný jev - slabá, ale mírně zesilující, oválná záře přesně naproti Slunci - se nazývá protisvit. V něm je zvířetníkové světlo nejsilnější.

9.11.2020 Pozorování vědců z McGillovy univerzity ukázalo, že zdrojem záhadných rychlých rádiových záblesků by mohly být magnetary - neutronové hvězdy s extrémně silným magnetickým polem. Jedním z nejzáhadnějších fenoménů, který trápí vědce, představují tzv. rychlé rádiové záblesky - krátké a silné "výkřiky" v oblasti rádiových vln. Přilétají k nám z různých míst ve vesmíru v poměrně hojném počtu, přesto stále nevíme, jak vlastně vznikají.

 • Jako zdroj rychlých rádiových záblesků se podařilo určit magnetar - neutronovou hvězdu s extrémně silným magnetickým polem, který se nachází v Mléčné dráze.
 • Při jednom záblesku se během několika milisekund vyzáří stejné množství energie, na níž by naše Slunce muselo pracovat celý den.
 • Intenzita tohoto rádiového výtrysku přitom byla 3 000× větší než cokoliv podobného, co jsme zatím kdy od magnetaru zaznamenali. To podle autorů studie přináší zásadní změnu pohledu na rychlé rádiové záblesky.
 • Magnetary byly až doposud považovány za příliš slabé zdroje rádiových vln na to, aby mohly být původci rychlých rádiových záblesků.

https://www.stoplusjednicka.cz/magnetar-odpalil-v-mlecne-draze-extremne-silny-vytrysk-radioveho-zareni?

Digitální záblesk - podpora chaosu

Reálnou podobou digitálního záblesku je pandemie koronaviru, která se šíří od prosince 2019 světem (byli jsme globálně "uvězněni u našich počítačů doma a kteří již trvale vykonávají práci z domova). Digitální záblesk bude mít druhou vlnu i jiné podoby. Cílem tohoto procesu je přesměrovat celou populaci do virtuálního prostředí (odklon vědomí člověka do umělého prostředí - robot, pokles kognitivních funkcí), navodit pocit strachu a ztráty jistot (tím neproudí energie a zavírá se srdce), závislost se trvale zakoření díky dopaminové závislosti. V pozici závislosti a strachu nemůže jedinec otevřít svoje srdce, a tak nemůže zvýšit svoje vibrace a přijmout informační tok v podobě solárního záblesku. A to je pravděpodobně cílem tohoto procesu - odklon vědomí a srdce člověka do digitálního prostředí (projekt Neuralink -zařízení má umět propojit lidský mozek s počítačem), kde se nemůže rozvíjet a rozmnožovat, tím zaniká (slepý vývojový druh Homo technologicus) a naplní se fáze zkázy Calhounova experientu.

 • Pandemie má podle studií celosvětově dopad na duševní zdraví lidí (ministr Adam Vojtěch 24.8.2020).
 • "První digitální záblesk" - pandemie (únor 2020, počátek Čínského nového roku) - mediální podoba, důsledkem byl blackout ekonomiky, ropná cenová válka a narušení duševního zdraví - to jsou projevy, které se zklidnili k 21.6.2020, kdy byl nejdelší den a prstencové zatmění Slunce, které probíhalo přes země, kde žije více jak 50 % populace. Lidé mohli odjet na dovolenou a opět cestovat.
 • "Druhý digitální umělý záblesk" (např. globální internet, energetický a finanční blackout, rozklad USA nebo jiné mocnosti a lidé se zblázní?) - od srpna do konce roku 2020. Proces "druhého záblesku" může být spojen s prezidentskými volbami v USA, nebo se zatměním Slunce 14.12.2020 (proces je odvislý od množství energie, která se akumuluje ze strachu a závislosti) či 10.6.2021. Projevem druhého digitálního záblesku je zviditelnění tzv. Velkého resetu.
 • "Třetí digitální umělý záblesk" - digitální pasy, virtuální bankovní identita (rozdělení lidí, omezení svobod, pád demokracie na všech úrovních, postupný rozpad struktur státu), postupné naplňování jednotlivých procesů Velkého resetu.
 • "Čtvrtý digitální umělý záblesk"- Technokracie (změna vládnoucích struktur a nové přerozdělení světa, vznik nového Impéria, které vystřídá USA ve vedoucí roli) a satelitní internet - to jsou jedny z nástrojů pro naplnění poslední fáze kapitalismu - Imperialismu.
 • Koronavirus je pouze jakýsi spouštěč a urychlovač hlubokých ekonomických a mocenských proměn. 
Bylinky, které mohou být prospěšné: 
Změna matrice myšlení po účinku solárního záblesku
Změna matrice myšlení po účinku solárního záblesku

Fotonový pás

Každých 25 920 let je planeta Země plně prostoupena energií, tak zvaného fotonového pásu. Tato energie obnovuje vnitřní strukturu všeho co je možno obnovit a rozloží vše co obnovit nelze. Zemi trvá průchod touto energií 3,5 dne. Číslo 25 920 vznikne, když základní frekvenci vesmíru 432Hz vynásobíme 60ti, 432 x 60 = 25 920. Zároveň je to doba během které Sluneční soustava projde všemi znameními zvěrokruhu (12 x 2160 roků). Je mnoho dohadů odkud energie přichází. Jedno tvrzení říká, že fotonová energie přichází z centrálního slunce, další, že fotonový pás existuje trvale a Země touto oblastí periodicky prochází. Jiné říká, že je výsledkem působení masivní černé díry, se kterou je naše sluneční soustava nějakým způsobem synchonizována. Opět platí, že vnější svět je jen projekcí světa vnitřního a vnitřní řád vytváří zdání dějů ve vnějším kosmu. Existuje jen vědomí (viz kapitola "Vědomí" ) a vědomí používá různé nástroje pro svůj růst, fotonový pás je jedním z nich, ať už se materializuje ve vnějším světě jakoliv.. Jednou za 25 920 se otevírá brána a člověku se nabízí příležitost přejít z této reality do reality mnohem harmoničtější. Přijede "autobus" a kdo chce ten nastoupí, někdo však nebude chtít nastoupit a zůstane. Na hranicích obou realit musí všichni cestující předložit svůj pas - vibrační otisk. Ti kteří mají málo negativity se mohou na hranicích očistit, ale ti co mají negativity mnoho se nemohou očistit, jejich těla by se rozpadla, a tak se musí vrátit. Po té co fotonový pás pomine, někteří lidé na Zemi schází - odešli do vyšších světů. Ostatní zůstali na Zemi. Tak to bylo až dosud ve všech předešlých průchodech fotonovým pásem. Země zůstávala ve třetí dimenzi a ten, kdo byl připraven, mohl přejít do vyšších světů - zmizel. Kdo připraven nebyl, ten zůstal. Tentokrát jsme však v jiné situaci, planeta Země dokončila vývoj svého vědomí ve třetí dimenzi a sama přechází do vyššího světa a tak všichni již v tomto "autobusu" sedíme. Budeme přecházet spolu s Matkou Zemí, a budeme se jí moci přidržet. To je velká pomoc. (viz kapitola "Vize") Výsledek je, že tentokrát zmizí ti kdo připraveni nejsou a kdo připraven je, ten zůstane.

Energie fotonového pásu způsobí vtisknutí vyššího řádu jak na buněčné úrovni, tak na úrovni emocí a mysli. Naše nepoužité sekvence DNA se zapojí do činnosti. Člověk v současnosti používá asi 10% mozkových neuronů. Harmonická gama frekvence způsobí na molekulární úrovni zapojení téměř všech neuronů. Na úrovni elementárních částic přidá vibraci, která zde na Zemi neexistuje a která nám umožní vibračně vstoupit do vyššího světa - spojí nás s Časem. Namísto okamžité destrukce, která provází ozáření technickou gama energií z jaderného štěpení, gama energie fotonového pásu, vibrující na harmonických frekvencích života přinese okamžitou restrukturalizaci všech životních procesů, okamžité vyléčení mentálních, emočních a tělesných traumat. 

Další charakteristikou této kosmické energie je, že mimo Světla o vysoké frekvenci obsahuje i rotace energie v našem světě dosud nepřítomné. Jedná se o rotace podle časové osy, tedy určitý druh komplexního magnetizmu, proto tato energie proniká vším. Energii fotonového pásu nelze odstínit, neboť se pohybuje mimo naší realitu a z této vyšší reality má přístup kamkoliv, do libovolného bodu naší reality. Proto může být celá planeta urychlena do vyššího světa. Tato energie je za určitých okolností bio-vstřebatelná a každý máme možnost ji v sobě zakotvit. Tím umožníme, aby mohla kmitat mezi naším prostorem a prostory vyšší reality a vytvořila jakýsi most, po kterém následně vibračně přejdeme spolu se Zemí na vyšší úroveň bytí. Energie fotonového pásu rozloží vše, co nemá strukturu slučitelnou s touto energií, tedy vše co je cizí vibracím Života. 

Z věcí jde především o umělé hmoty, které se rozpadnou jako první a mnoho dalších výrobků bude následovat. To může být jeden z důvodů, proč se tak málo dochovalo z předešlých pozemských civilizací i když mnohé byly na podobné technologické úrovni jako jsme dnes my. V člověku tyto vibrace rozloží vše co je nepravdivé v našem fyzickém, emočním, mentálním a duchovním těle. Energie fotonového pásu je záchranou pro tento nefunkční svět, neboť kdybychom byli ponecháni sami sobě, zanikli bychom v několika následujících desetiletích, ne-li dříve. Již nyní přichází předvoj energií, které nás zvolna připravují na hlavní příval, který má začít v prosinci 2012. Ten kdo s těmito přípravnými energiemi souzní a postupně mění svůj způsob života, myšlení, cítění a jednání, si vytváří vnitřní čistotu a pomáhá tak spolu-vytvářet bio-rezonanci mezi námi-lidmi - kolektivně, a fotonovou energií. Toto bio-rezonanční pole způsobí, že energie fotonového pásu bude stále více vstřebávána a začne transformovat nás, Matku Zemi a všechen život na Zemi. Budeme urychleni do vyšší reality zevnitř, to znamená, že každá elementární částice, ze kterých jsou složeny atomy našeho těla bude urychlena v harmonii s ostatními částicemi, bez toho, aby se celek rozpadl. Kdo však změny ve způsobu života odmítá a trvá na starém, kdo se odmítá připravit, ten žádné bio-resonanční pole mezi sebou a fotonovou energií vytvořit nemůže a až přijde energie fotonového pásu, nebude s ní v rezonanci, nebude moci vstoupit do její vibrační struktury pokud sám vibruje jinak. Fotonová energie ho začne urychlovat z venku, což je subjektivně velmi nepříjemné a fyzické tělo se rozpadne. I zde platí svobodná vůle, kdo chce být urychlen bude, kdo nechce, nebude. Každý se musí rozhodnout a i váhání je rozhodnutí.

ak vše proběhne závisí na nás lidech a na postojích, které v sobě máme. Proto je jakékoliv předvídání bezcenné. Jediné co je jisté, je to, že transformační energie přijde. To, kdy přijde není podle mého chápání tak jednoznačné, neboť čas i prostor je iluze a obojí je závislé na kolektivním vědomí lidstva. Stín se snaží její příchod oddálit, zatímco Světlo se ho snaží urychlit. Použijte proto svoji vlastní intuici. Až přijde ten správný čas budete vědět. Zatím to vypadalo tak, že okno ve kterém transformační energie přijde je mezi prosincem 2012 a březnem 2013, ale ukazuje se, že toto okno může trvat až do roku 2017. Důležité je postarat se o to, abychom byli v pohodě, abychom se otevřeli novému, abychom věřili, že vše je v pořádku a že o každého z nás bude postaráno, abychom se připravili a zpracovali své Stíny, abychom měli v srdcích lásku a důvěru ve své Vyšší Já a abychom zapomněli co je strach. 

Čím více lidí bude připraveno, tím jednodušší to bude kolektivně. Každý z nás je v této hře aktivním článkem, který spolu-rozhoduje o průběhu kolektivní transformace, ale nejvíce, o zdaru nebo nezdaru své vlastní transformace. Není třeba čekat až energie přijde v plné síle, už nyní může každý požádat transformační energii aby přišla, a ona přijde. Přijde v míře jaká je pro každého únosná a začne vás připravovat na přechod. Přijde pomoci s problémy a s odstraněním bloků. Stačí spojit srdce s rozumem a požádat. Až přijde poznáte její vznešenost a suverenitu, sami se pak začnete cítit a chovat vznešeně a dopřejete si vnitřní suverenitu. Přestanete dělat to co nechcete, začnete být trpěliví a jemní. Tato energie bude zjemňovat vaší mysl, tak, aby vaše mysl mohla tuto energii pochopit a začít s ní spolupracovat. Nedovolí vám, aby jste s ní manipulovali, bude vás učit spolupráci. Budoucnost není o ovládání, moci a penězích, je o spolupráci. Spolupráci lidí s lidmi a lidí s ostatními formami života, pozemskými i mimozemskými. Pochopíme, že jsme součástí celku, součástí Života.

Zdrojj: https://www.pravidlazivota.cz/vz1_foton.htm#vz1:47foton

Sluneční cyklus (10-12 roků): V roce 2020 (koronavirová krize) jsme v tzv. bod zlomu (počátek 25. slunečního cyklu - ekonomická krize) a stejný bod zlomu byl v roce 2008, kdy byl počátek 24. slunečního cyklu - ekonomická krize, podobně jako v roce 1997, kdy začínal 23. cyklus - Asijská a Ruská finanční krize . Situace se opakuje a je provázaná s aktivitou Slunce a frekvencí Země (Schumannova rezonance)

De Vriesův (Suessův) cyklus sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu (Mauderovo a Daltonovo minimum, sluneční aktivita letos klesne na nejnižší úroveň za posledních 200 let (2020 - 2053), což může vést k anomáliím v počasí či jiným projevům

Lunární cyklus slapových sil Měsíce je cca 18,6 roků - souvisí s jevem El Nino a La Nina (Golfský proud), jejíž důsledkem je i nutace Země (kolísavý nebo kývavý pohyb osy) , která je krátkodobou změnou precese

Sluneční erupce mohou poškodit satelitní sítě, narušit elektrické rozvodné soustavy a dokonce i ohrozit mise na Měsíc.

2-4. září 2020 Schumannovy rezonance v termínu od 2. do 4. září 2020 není známo, ani nejsou informace, že by došlo k nějaké chybě ruských měřících stanic (na 99 % je jisté že nejde o chybu měřícího systému), je možné, že jde o určitý kvantový skok v oblasti rezonance, která může působit na mozek (naše myšlení), může jít o projev neznámého anti-frekvenčního záblesku, který má individuální účinky na jednotlivce a jeho evoluci, ale jsou to spekulace. Od 30. srpna 2020 však začaly obrovské plazmové erupce na Slunci spojené se slunečním větrem a také mezi 28. srpnem a 2. září 2020 došlo k určité korelaci Schumannovy rezonance s magnetickým polem planety (obrovské poruchy v magnetismu) - geomagnetická bouře a také dochází k posunu osy severního pólu. Tyto jevy mohou signalizovat zesílení klimatických extrémů, erupcí nebo zemětřesení v následujícím období. Od rok 2020 (bod zlomu - přechod z 24. do 25. slunečního cyklu) je Modern Grand Solar Minimum 2020 -2053, které povede k výraznému snížení slunečního magnetického pole a aktivity, stejně jako během Maunderova minima (které trvalo 65 let, cca roku 1645 do roku 1710) což vede k znatelnému snížení pozemské teploty. De Vriesův (Suessův) cyklus (Mauderovo a Daltonovo minimum) sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu

Solární záblesk, Jiří Lexa a Tamarina:

21.8.2020

 • V určité poloze planety vůči Slunci dostáváme intenzivnější informace a tím zvyšujeme psychické a mentální schopnosti (dokážete lépe tvořit), ale někdo to může mít i jinak, protože jsme rozdílné bytosti. Slunce je energie, která na nás působí interakčně, Slunce je sdružení velkého množství jemno-hmotných bytostí, je tam úžasná energie a směřujeme tam všichni ve svém vývoji

18.8.2020

 • ZÁBLESK rezonuje s těmi, co se odpoutali od svých závislostí (pochopili, že lásku, kterou hledáme nám nemůže dát nikdo jiný než My sami) a díky tomu mohou zvýšit své vibrace

17.8.2020

 • Bude solární záblesk 21.12.2020? Solární záblesk je pouze energie a nic za nás nevyřeší, energie probíhá a záblesk už prošel. Pracujte na vnitřní vědomí, na mentální stránce, protože jinak nám vnější věci nejsou nic platné.

16.8.2020

 • Bude po solárním záblesku vše jinak? Mávnutí kouzelného proutku (vnější vliv) nic nezmění a my jsme tu proto, abychom své myšlení změnili sami, žádný solární záblesk nezmění naše nastavení mysli, maximálně nám pomůže s určitými změnami, ale solární záblesk už nastal a my musíme dojít k tomu, že budeme my měnit svoje nitro svoji vlastní mentalitu. Ano, vše bude jinak, ale až to pochopíme my, jako lidstvo a zableskne se v našich hlavách a pochopíme, každý z nás musí pracovat na sobě a to se nám ve většině případů nechce, pro celosvětovou duchovní společnost je nutné, aby se celosvětově změnilo naše paradigma ve kterém žijeme. Dokud každý jednotlivec nepochopí ,že musí změnit sám sebe, tak do té doby budeme žít v tom v čem žijeme a možná se nám to nebude líbit. Pokud celé lidstvo bude věřit v náš "všeho-spasící záblesk" tak se něco stane, ale i tak si bude muset sáhnout hluboko na dno a dostávat se mentálně nahoru. Kdežto my už máme výhodu a nemusíme padat na dno a můžeme jít rovnou nahoru, ale každý sám a sebe
15.8.2020

 • V čem spočívá výjimečnost dnešní doby? Můžeme si změnit své energetické a vibrační nastavení a naše DNA (to se za historii lidstva nikdy za posledních 30 000 roků nestalo, vibrace šly dolů a nyní se obrací) má aktivní 2 vrstvy při narození na Zemi a my si nyní podle svého posunu v hmotné realitě můžeme DNA přenastavit, nyní se rodí děti (po roce 2020), které mají aktivní 4 vrstvy DNA a ony si to ji také budou moci měnit - my jsme první generace, která si může měnit nastavení své DNA a dále sním pracovat (budeme méně negativní), a svou pozorností, čemu věnujeme energii měníme a programujeme své DNA a svůj život (to je ta výjimečnost dnešní doby) - jsme na křižovat zda budeme za pochodu růst (měnit své DNA) nebo to zabalíme. Děti narozené po roce 2032 (budou mít větší schopnosti a nástroje - ale budou konfrontováni se zkaženým světem) to budou mít ještě jednodušší, než to mají děti narozené po roce 2020. Svojí starou karmu si vyřešíme tím, že se rozhodneme, jakou cestou jít.
13.8.2020

 • Solární záblesk? Je to cyklus energetických výbojů na Slunci (energetická vlna, která pulsuje v určitých intervalech), který probíhá řadu roků (není to jedna záležitost, je to celý cyklus) a je to jedna se součástí vstupu vaší populace do nové dimenze, ale vstup a dimenze není podmíněná žádným zábleskem, je podmíněna pouze změnou našeho vědomí. Nejde o světlo na konci tunelu nebo maják, abychom mohli postoupit dále (naši změnu nepůsobí vnější faktor - záblesk, ale pouze změna uvnitř nás)

31.7.2020

 • sluneční záblesk jako takový je pouze naše fikce, ve skutečnosti došlo dříve k záblesku myšlení, my měníme sami sebe a vědomí (mentální síla, která probouzí vědomí, upněte se k sobě)- každý bude muset projít tímto vývojem
 • souvisí sluneční záblesk s příchodem Ježíše? sluneční záblesk je pouze mentální záležitost, my jsme si z Ježíše udělali neskutečnou modlu, byla to velmi duchovně vyspělá bytost v hmotném těla a dělala věci, který ostatní nerozuměli, proto vystoupil do výšin. Do naší reality se vrací Ježíš tak, že uvolňuje určité fragmenty svého vědomí (fragmenty duše - zmnožení) a těch fragmentů mají být desítky (desítky bytostí pro inspiraci populace, které jsou dnes na území Československa, děti), za účelem mentální obnovy (práce s myslí, chápat své emoce, negativní stránky, prohry), kromě Ježíše se také vrací jeho učedníci a příbuzní, Ježíš nemá nic společného s fyzickým zábleskem, má pouze se zábleskem společným s naším vědomím (mentální záblesk)

27.7.2020

 • v 2022 bude tolik změn, nebude cihla na cihle, mimozemská civilizace je mezi námi inkarnována, a všechna vědomí jsou mimozemského původu, budou změny v oblasti politiky, předčasné odchody z planety do roku 2032 - více jak 66 % populace odejde

Zprávy z tisku:

8.3.2021 Noční obloha nabízí pozorovatelům zajímavý úkaz, tzv. zvířetníkové světlo. Nejlépe je vidět v oblastech s čistým vzduchem a minimálním umělým osvětlením. Lze jej spatřit přibližně hodinu po západu slunce (tedy od 19:00 SEČ dále) nad západním obzorem jako stříbřitý kužel světla táhnoucí se od obzoru do výšky až 60°, kde jej doplňuje pohled na planetu Mars nedaleko hvězdokupy Plejády v souhvězdí Býka.

 • Na jev není třeba dalekohled, postačí tmavá obloha. "Nejlepší období pro spatření zvířetníkového světla potrvá přibližně do 15. března, poté již začne Měsíc opět rušit svým svitem 

U rovníku je vidět po celý rok 

Zvířetníkové nebo zodiakální světlo je každopádně sluneční světlo rozptýlené na částicích meziplanetární hmoty v rovině Sluneční soustavy. Tyto částice pocházejí především z ohonů komet či z drcených meteoritů. Protože jsou rozprostřeny především v rovině Sluneční soustavy a ekliptiky (roviny, na které leží zemská dráha), promítá se nám světelný kužel na oblohu do zvířetníkových neboli zodiakálních souhvězdí. 

 • U rovníku nikdy nesvírá s obzorem tak malý úhel, aby se ztratilo nízko nad obzorem. 
 • U nás můžeme nejlépe sledovat zvířetníkové světlo okolo rovnodenností, na jaře večer po soumraku nad západním obzorem a na podzim naopak na východě ráno před rozbřeskem. 
 • Po 15. březnu už tedy začne Měsíc rušit jev svým svitem a zodiakální světlo přezáří. Zvířetníkové světlo pak bude možné pozorovat, a třeba i fotografovat, ještě v dubnu, konkrétně od 1. do 14. dubna, ale jeho sklon vůči obzoru se bude pomalu zmenšovat a podmínky k jeho pozorování zhoršovat. 

https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/na-nocni-obloze-sviti-zviretnikove-svetlo-smog-i-pocasi-vsak-ne-vzdy-podivanou-umozni<br>

9.12.2020 Ze srdce Mléčné dráhy chrlí dvě obrovské záhadné bubliny a nyní se zdá, že se bubliny mohou zdvojnásobit.

Vědci již deset let vědí, že dvě bubliny nabitých částic nebo plazmy obklopují rovinu Mléčné dráhy. Tyto struktury, známé jako Fermiho bubliny po dalekohledu, který je detekoval, jsou viditelné ve vysokoenergetickém světle zvaném gama paprsky ( SN: 11/9/10 ). Ale nyní rentgenový dalekohled eROSITA odhalil větší bubliny, viditelné v rentgenových paprskech. Rtg bubliny se rozprostírají asi 45 000 světelných let nad a pod středem galaxie , uvedli vědci online 9. prosince v Nature .

https://www.sciencenews.org/article/x-ray-bubbles-center-milky-way-galaxy<br>

zobrazit více..
Loading...