Proč pole erodují a nevsakují vodu?

p>Proč pole erodují a nevsakují vodu? Protože člověk žije na dluh přírody, a pokud to nezmění, tak ani půda nebude zadržovat vodu! 

A protože je narušená integrita (soudržnost) a diverzita (různorodost) lidské populace, která nevnímá signály Přírody, proto půda nevsakuje vodu (je zablokovaná, nasycená, nepropustná do spodních vrstev půdy), která je symbolem toku energie (informací) a života. Nejen, erodující pole, jsou zprávou (nastaveným zrcadlem) pro lidskou populaci o jejím současném stavu a důsledcích z toho vyplývajících (co děláš mě, děje se i tobě, protože jsme vzájemně propojení i přesto, že utíkáš do virtuálního světa a myslíš si, že člověk je vládcem planety a může uplatňovat model otrokář - otrok s přispěním algoritmů a "umělé strojové inteligence", vytváří pouze bezduché stroje, které dočasně blokují přírodní zákony).

 • dotace směřující do zemědělství podporují pěstování řepky a kukuřice, která se používá zejména pro průmysl a energetiku (a pro potravinou soběstačnost země)
 • počasí se cyklicky mění (jsou dlouhá období s dostatkem srážek a potom období s nedostatkem srážek) sucha a povodně (zima a teplo) jsou dvě strany jedné mince, které se v cyklech (které trvají i stovky roků) stále opakují - musíme být připraveni na obojí....reagovat pružně na změny klimatu
 • nevhodná skladba pěstovaných plodin (kukuřice, řepka a další plodiny), které ještě více vysušují krajinu
 • velké monokultůrní lány plodin, bez mezí a remízků, které navíc nerespektují morfologii terénu
 • řepka i kukuřice jsou vysoce náročné plodiny na živiny, na vodu a také obě tyto plodiny nejvíce degradují půdu  a podporují erozi půdy
 • nevhodné zásahy do krajiny - rozoranné remízky a meze, chybějící keře a stromy (snižující větrnou erozi) s polním ptactvem a dalšími živočichy, meliorace, které odvádí podzemní a povrchovou vodu a snižují uměle hladinu podzemní vody (při klimaticky nadprůměrných srážkách jsou naopak prospěšné)
 • orientace pouze na rychlý zisk, není dlouhodobý vztah k půdě a přírodě (80% obdělávané půdy je pronajaté- vlastníky stav nezajímá)
 • dotační způsob hospodaření, hospodářské komodity se dotují (řepka, kukuřice atd.) vytváří nerovné podmínky vůči jiným plodinám
 • nížší podíl srážek (krátké vydatné deště do rozehřáté půdy, která nevsakuje vodu a ta rychle odtéká), dlouhé období bez deště (vytváří se hluboké praskliny v půdě, které ještě vysušují půdu do hloubky) a vyšší teploty 
 • kumulace více nepříznivých faktorů současně (počasí, změna klimatu, narušení přírodních cyklů, technika, zisk, monokutůry, neexistující vztah k půdě, nevhodné zásahy do krajiny atd.)
 • těžká technika zhutňuje půdu a voda stéká po povrchu, nevsakuje se a navíc eroduje půdu (vytváří kanálky po kterých voda rychle odtéká)
 • větrná vodní eroze půdy (nevhodné plody, nerospektování geomorfologie krajiny, narušení krajiných prvků, rozšiřování hospodářských ploch na úkor divoké přírody)
 • průmyslově obhospodařovaná půda je tzv. Mrtvá - vyhubená půdní fauna (např. žížaly, které provzdušňují půdu, tvoří humus a vytváří kanálky pro vodu, myši, krtci atd.) - půda neobsahuje téměř žádné živočichy, které pomáhají zůrodńovat a provzdušňovat půdu - chybí půdní mikrobiom a mykorhiza
 • chemizace zemědělství: užívání pouze průmyslově vyráběných hnojiv, statková hnojiva (hnůj) se téměř nepoužívají
 • težká technika zhutňující půdu
 • omezení plochy luk a remízků, které se sečou pouze 1 x ročně, nebo jsou tzv. ladem
 • omezení přirozených mokřadů a umělá regulace toků
 • snižuje se bonita půdy nevhodným způsobem hospodaření , snižuje se také vrstva horní úrodné půdy (klesá podíl humusu), které lépe vsakuje vodu a dochází tak k erozi (půdní, větrné atd.)
 • není zachována rovnováha příjmu a výdeje (homeostáza), nyní pouze sklízíme a nevracíme zpět přírodě (nedostatek minerálů, organismů a dalších složek v půdě)
 • Velcí kopytníci mají totiž v souvislosti se změnami klimatu na krajinu pozitivní vliv. Díky pastvě nedochází k rozkladu organické hmoty rostlin a uvolňování CO2 do atmosféry. Trus velkých kopytníků totiž zanášejí do půdy brouci, takzvaní koprofágové, a pomáhají tak vázat uhlík a organickou hmotu v půdě. Ta pak funguje jako houba a udržuje vodu v krajině. "Příznivý vliv velkých kopytníků na zadržování vláhy v půdě je zřetelný i v rezervaci velkých kopytníků v Milovicích 
 • druhy erozí půdy
 • Monitoring eroze zemědělské půdy, závěrečná zpráva 2016
 • příručka ochrany půdy proti erozi

A co je důsledkem eroze?

 • ztráta úrodné vrstvy půdy, tvořené stovky roků
 • rychlý odtok dešťové vody, neschopnost dále akumulovat vody, rychlejší proces vysychání až do hlubších vrstev půdy
 • snížení úrodnosti a bonity půdy
 • ztráta schopnosti půdy zadržovat vodu, vysychání krajiny
 • půda se změní na neúrodnou ("bezcennou z hlediska budoucí sklizně")
 • narušení kapilární sítě v půdě
 • narušení mikrobiomu a mykorhizy
 • důsledek eroze je také stoupající tlak na produkční schopnost půdy spolu s leckdy nevhodnými technologickými systémy obhospodařování a skladbou plodin
 • finančně nákladná revitalizace půdy a krajiny (kdo ji vlastně bude platit nájemci nebo vlastníci???)
 • dlouhodobá neudržitelnost současného způsobu intenzívního zemědělství a následným poklesem produkce potravin
 • atd.

Co způsobuje vysychání řek, lesů a snížení hladin podzemní vody

Eroze půdy
Eroze půdy
zobrazit více..
Loading...