Neofeudalismus

Neofeudalismus (digitální nevolnictví 21. století)

Neofeudalismus (Neokolonialismus, omezení pohybu osob) je nastupující etapa "nového světového řádu" (Totalitní technokracie, totální digitální kolonizace veškeré populace), kterou podporuje koronavirová krize (jde o biologickou vícestupňovou donucovací zbraň?), která postupně transformuje kapitalismus 21. století. Budou vznikat digitální virtuální státy s vlastní měnou a ekonomikou (ekonomika digitálních platforem). Neokolonialismus používá model: "globální export bídy pro masy, lokální import prosperity" pro vládnoucí elitu!

JALTA I (poválečné uspořádání) změnila mocenské sféry vlivu mezi zúčastněnými mocnostmi (bipolární svět Západ a Východ). V průběhu 70 roků minulého století odstartovala globalizace, (která byla podpořena na přelomu 80 a 90 roků rozpadem sovětského bloku), která restartovala technologický a ekonomický neofeudalismus. Nyní probíhá od roku 2000 proces "digitálního přerozdělování světa" (sfér moci a vlivu, JALTA II), který se urychlil po roce 2008 (ekonomika digitálních platforem) a graduje v s příchodem pandemie koronaviru v roce 2019 -2020. Dalším stupněm bude nové "planetární přerozdělení sfér vlivu" po spuštění globálního satelitního internetu (2022) a po kolonizaci Měsíce po roce 2024 (JALTA III, bude to ještě v režii států, nebo pouze několika globálních firem?).

 • Kolonialismus v různých formách (tento model skončil v průběhu 20. století).
 • Digitální kolonialismus (probíhá nyní).
 • Vesmírný kolonialismus (proces započal a určitý mezník se projeví kolem roku 2024 - kolonizace Měsíce).

Neokolonialismus využívají globální technologické společnosti, které pomocí plnění "zlatého rybníku" díky dopaminové závislosti chytají kapry (své věrné zákazníky), kteří jím zdarma poskytují svá citlivá osobní data, která následně transformují do toků doživotní hotovosti. Na burze je tento digitální koloniální postup patřičně oceněn a znamená miliardové či bilionové tržní ocenění v USD (tzv. dolaroví jednorožci).

Neokolonialismus (Neofeudalismus), znaky, projevy, nástroje:

Základním projevem neokolonialismu je ovládání (prostřednictvím kapitálu, dluhů, technologií, omezení pohybu, armády, mezinárodních organizací, neziskových organizací, filantropie atd.) transformace ve všem do umělého digitálního prostředí (odklon od přírody, přírodních zákonů, člověka jako lidské bytosti a cyklů přírody).

 • Průmysl 4.0, lokalizace výroby, robotizace (nahrazování lidí stroji za účelem většího zisku), umělá inteligence, 5G sítě, nepodmíněný příjem, virtuální realita, covid pasy, digitalizace, elektromobilita, manipulace - to jsou některé nástroje neofeudalismu (Totalitní technokracie).
 • Omezení pohybu osob a kontrola osob (kontrolovaná společnost se sociálním bonusem), policejní stát.
 • Rozklad morálky, hodnot, rodinných vazeb (růst egoismu a bezohlednosti), integrity jedinců.
 • Ovládání z pozice kapitálu - kvantitativní uvolňování (tzv. tisk nových peněz), korupce, půjčky a současně růst chudoby u většinového obyvatelstva (u států, kde je uplatňován model neofeudalismu).
 • Ničení přírody za účelem zisku  - ekologický dluh planety (kácení pralesů, neekologická těžba surovin atd.), spotřebováváme více, než je schopna příroda zregenerovat. Tyto přírodní, peněžní a další dluhy budou splácet budoucí generace, naše děti a děti našich dětí.
 • Exportní odpadkový kolonialismus (export toxického odpadu z vyspělých západních zemí do rozvojových a naopak dovoz levného zboží).
 • Technologie, které se využívají k výrobě elektřiny ze slunce nebo větru potřebují na výrobu vzácné kovy (jejich zásoby jsou omezené, proto nejsou obnovitelné), jejich těžba navíc poškozuje krajinu v Africe a Asii (přesouváme tím problém do rozvojových zemí a žijeme na jejich úkor, zpětně jim budeme nabízet za levné suroviny drahé technologie, které eliminují klimatické změny, jež způsobily vyspělé západní státy, opět funguje ten správný model "export bídy, import prosperity").
 • Import levných surovin, služeb a práce do vyspělých zemí a export spotřebního zboží a technologií (které vytváří závislost a zvyšují konzum) s vysokou přidanou hodnotou do rozvojových zemí. Export emisí (přesunutí výroby, která znečišťuje životní prostředí mimo vlastní teritoria, zejména Asie a Afrika).
 • Globalizace umožnila přesun nízko placené a ruční práce do rozvojových zemí díky levné námořní dopravě (je využívána i práce dětí, nadhodnota je exportována do mateřských zemí), zvyšuje se tak majetková nerovnováha mezi rozvinutými západními zeměmi a rozvojovými zeměmi.
 • Přecházíme do digitální globalizace (lidská práce je nahrazována roboty a moderními technologiemi), která se stává vrcholnou fází kapitalismu 21. století - Imperialismus.
 • Filantropie, nástroj bohatých na vylepšování vlastního image (bez ohledu na potřeby společnosti a většinové populace).
 • Vysávání mozků z rozvojových zemí (mladí pracují pro globální firmy, které tak těží z následných objevů, patentů atd. a odchází z mimo rodné země) a tím způsobují další zaostávání rozvojových zemí.
 • Rostoucí světová chudoba je způsobena zejména neofeudalismem a globalizací.
 • Chudé rozvojové státy paradoxně nakupují dluhopisy vyspělých zemí, které žijí na dluh a nákupem dluhopisů rozvojové země financují život na dluh nejvyspělejších zemí.
 • Obchodní sankce a války, mezinárodní platební systém (nástroje, které se používají mezi mocnostmi v boji o globálního lídra).
 • Honba za ziskem, spotřební způsob života na dluh, záporné úrokové sazby, neplacení daní, život na úkor většiny (státní dotace, daňové prázdniny, daňové ráje, lobbing, nezdaněné příjmy atd.).
 • Vrtulníkové peníze (jednorázové rozdávání peněz) a jejich globální aplikace díky pandemii koronaviru.
 • Manipulace s masami, propaganda, ideologizace, manipulace s informace (dezinformace, zamlčování, polopravdy), účelové vědecké studie, overtonova okna, přepisování dějin, politické neziskové organizace.
 • Zpochybňování a politizace vědy, omezení diskuze (dišputace) a jiných názorů.
 • Sociální sítě a jiné platformy - nástroj kontrolované veřejné komunikace (bez fyzického kontaktu), kterou moderují soukromé globální firmy.
 • Degenerace mozku (jako lidstvo hloupneme říká Mudr. Jan Martin Stránský), lidí a jejich vztahů - rozklad osobnosti (díky životu na sociálních sítích a ve virtuálním prostředí), rodinného systému a resilience.
 • Rozdělení ve společnosti, růst závisti, agresivity, strachu, další růst polarizace.
 • Globalizaci střídá lokalizace (výroby, osob, kapitálu, dopravy, turistiky atd.).
 • Další růst dluhů (díky koronavirové krizi), vrtulníkové peníze, znárodňování, zdražování nemovitostí, potravin, nájmů, služeb spojených s digitalizací atd.
 • Prosazování moderních technologií v globálním měřítku (Facebook, Google, Netflix, Youtube, Apple, Uber, Airbnb a další jednorožci) je cestou ke vzniku Technokracie
 • Globální technologické společností získávají stále větší podíl na ovlivňování lidí (informace, myšlení, cenzura, dezinformace), politiky jednotlivých států i celé civilizace.
 • Virtuální realita, nepodmíněný příjem, zlatý rybník s dopaminovou závislostí je dalším nástrojem Totalitní Technokracie.
 • Čeká nás digitální měnová reforma, vznik virtuálních měn a digitálních virtuálních států - závislostní model Digitálních koncentračních táborů.
 • Kolonizace Měsíce, vesmíru a vesmírná turistika (zničili jsme planetu Zemi a chystáme se dobývat stejným způsobem Vesmír).
 • Disruptoři slouží jako nástroj pro urychlení moderních technologií a realizují transformaci prodejního, výrobního, ekonomického, zdravotnického, bankovního, kulturního modelu ve společnosti (transformace civilizace do globálního digitální prostředí).
 • Startupy, IPO - firmy vstupující na burzu, nikdy neměli zisk a dolarový jednorožci.
 • Nadřazenost národních a firemních zákonů nad mezinárodními (např. USA, Rusko, Gafa).
 • Řada bodů se ne náhodou shoduje s plánem Velkého resetu.

Nevyřešili jsme příčiny minulé krize (2007-2008) a vyspělé země dále vrší své dluhy, problémy pouze hrneme před sebou. Vládnoucí elity našli další způsob, jak krátkodobě vyřešit současné problémy: "Vrtulníkové peníze", záporné úrokové sazby a tištění peněz centrálními bankami, které se nebudou nikdy splácet. Otázkou je kdo vlastní centrální banky? Pánové za oponou? Bohužel tento model nebude uplatněn zatím pro obyvatelstvo, zejména to zadlužené a v rozvojových zemích (je kolonizováno globálními korporace a civilizace směřuje do virtuální reality). Tyto nástroje ještě zvýší propast mezi bohatými a chudými. To je další proces Neokolonialismu, který vede k ještě větší koncentraci majetku prostřednictvím digitální globalizace.

Co urychlí globální koronavirové zdravotní krize (13.3.2020)?

Dalším polínkem pod kotlem ke koronavirové krizi budou postupující klimatické změny, globální spotřební krize a boj o globálního lídra planety a Vesmíru. To vše povede ke kolapsu současného systému západní demokracie. Kolem nás vymírají rostliny a živočichové, dochází nyní i na lidský druh?

 • Urychlí se robotizace (náhrada globální levné pracovní síly) a budování 5G sítí (díky většímu pobytu na sociálních sítích, videokonferencím, streamování, multimediální zábavě, digitalizaci a robotizaci ekonomiky), nyní totiž hrozí jejich přetížení či zpomalení - rychlý přechod do digitálního prostředí.
 • Všechny neřešené problémy, které jsme nevyřešili, budou nyní působit v negativní rovině současně (dluhy, tištění peněz, ekonomický model, byrokracie, korupce, amorálnost, majetkové a příjmové nerovnosti, elektromobilita, energetika, klimatické změny, chemizace zemědělství- nezdravé potraviny, otrávená podzemní voda, migrace atd.).
 • S velkou pravděpodobností s rostoucí délkou pandemie nás čeká znehodnocení peněz (zrychluje neomezený tisk peněz)zdražování všeho, nedostatek potravin, surovin a energie, rostoucí inflace, krachy firem, nezaměstnanost, rabování obchodů, občanské nepokoje či válka, hrozí anarchie a chaos.
 • Prohnilost, korupce, dluhy a byrokracie urychlí kolaps.
 • Urychlený přechod k lokalizaci výroby, robotizaci, 3D tisku, rozvoji digitálních technologií a umělé inteligence.
 • Přechod do digitálního prostředí a virtuální reality (obchod, služby, komunikace, turismus atd.) a komunikace ve virtuálním prostředí přes sociální sítě.
 • Nástup kontrolované společnosti (digitální kolonizace), větší kontrola obyvatel (pohyb, komunikace, sledování atd.) a omezení práv a zvýšení povinnosti a byrokracie.
 • Ekonomické stimuly (státní balíčky, další tištění peněz, vrtulníkové peníze atd.) budou zneužity k obohacení velkých globálních firem na úkor malých lokálních firem a živnostníků (narostou extrémně dluhy států a to povede ke zvyšování daní, snižování sociálních jistot, poklesu důchodů, sociálních dávek a omezování všech současných výhod a svobod).
 • Růst bankrotů firem, živnostníků, malých obchodníků, exekuce, pokles cen některých nemovitostí, nezaměstnanost, inflace.
 • Paralýza národních států a jejich vnitřních struktur a ekonomiky (kolaps zdravotnictví, soudnictví, sociálních a důchodových systémů), to povede k vlně projevu nespokojenosti, zklamání, frustrace, protestů a nepokojů - občanské nepokoje a války na různých úrovních.
 • Kolonizaci Měsíce a Vesmíru.
 • Zrušení hotovosti a vznik nových digitálních měn, digitální bankovní identity, dojde ke kolapsu USD jako hlavní rezervní měny.
 • Další koncentrace majetku a moci nadnárodních firem - ekonomika digitálních platforem.
 • Růst dluhů, nezaměstnanosti, zvýší se zdravotní potíže včetně psychických, nárůst nejistoty, psychických, ekonomických problémů a strachu u většinové populace.
 • Rozpad EU nebo odchod dalších států po vzoru V. Británie  (možná Itálie, Maďarsko atd.).
 • Díky koronaviru nastal kolaps kapitalismu 21. století (nesplatitelné dluhy se záplatují dalšími dluhy).
 • Po skočení koronavirové pandemie nás čeká zvyšování daní, restrikce, byrokracie, selhání demokracie a vládnoucích struktur, omezování svobod atd.
 • Boj o nového globálního lídra.
 • Stále více států bude realizovat nadřazenost (ústavními změnami) svých zákonů nad mezinárodními (nyní USA, Rusko).
 • RT (rozvíjející se trhy) postihuje masový odchod zahraničních investorů poohlížejících se po bezpečných aktivech. Důsledkem je vznik bezprecedentní souběžnosti kapitálových odlivů a měnových devalvací (RT mají půjčky v USD nebo EUR). 
 • atd.

Kde můžeme hledat řešení? 

Až se v plné nahotě objeví kdo je kdo, na jaké stojí straně s odkrytou maskou, potom mohou vznikat nové pevné struktury (transformace s metamorfózou jednotlivých lidí, to je vnitřní změna spojená se změnou myšlení, hodnot a následně činy a rozhodnutí, které děláme - stáváme se vědomým člověkem) jako základ pro vznik nového systému na popelu starého a přežitého v procesu transformace vzniká nové (transformací lidí vznikne transformovaná společnost) - Barevný svět.

 • Spojení vědomostí a víry v sobě v jeden celek (soulad rozumu a emocí, nebo vědomostí a meditace) a tím se aktivuje zákon přitažlivosti a konvergence pro ostatní.
 • Vzájemná pomoc, spolupráce a propojování stejně smýšlejících jedinců a skupin, která vytvoří novou vizi a transformaci současného systému (změna systému), aby transformace současného systému byla úspěšná, musí proběhnout ve správný čas (ne dříve, ani později).
 • Kdy můžeme očekávat zásadní transformační změnu? Až po roce 2021 -4, protože jsme zatím neklesli na úplné dno, většinová populace chce zachovat současný stav (život na dluh, honbu za ziskem, mocenské a politické struktury), odmítá vnitřní transformaci.
 • Jsme na počátku poslední fáze neokolonialismu a směřujeme k Humánní technokracii (moderní technologie ve prospěch lidí), nebo Totální technokracii (moderní technologie jsou proti lidem)!? 
 • Na to, aby vznikla společnost na nových základech, je nutná transformace jedinců, které dokáží syntetizovat rozum a meditaci a vytvoří novou kvalitu.
 • Nespotřeba (konec konzumu) je nástrojem nespokojené většiny.
 • Jak transformovat společnost?
 • Ekonomika minulosti a budoucnosti.

Jak bude svět vypadat po pandemii koronaviru? 

Již dnes na začátku dubna 2020 je jasné, že ekonomické, hospodářské a další ztráty budou výrazně vyšší, než v době finanční krize z roku 2008 a možná i velké krize z roku 1929. Přesto jsme ještě na začátku roku 2020 byli ujišťováni, že se nic vážného nemůže stát a máme tak, jak jsme se ještě nikdy neměli. Dnes už víme, že to byla iluze!!! Naše civilizace se všemi výdobytky moderní doby je mnohem křehčí, než si většinová společnost byla ochotna připustit, protože bylo naplněno všech 7 zákonů zániku civilizací prezentovaných prof. Bártou. 

 • Čeká nás zásadní rozhodnutí, jaký bude, náš a dalších států, vztah k EU a k současnému modelu kapitalismu 21. století. Celistvost EU se otřese.
 • Budou silnější národní státy, menší moc a menší vliv Evropské unie, volání po silných lídrech, nárůst nebezpečí levicového i pravicového extremismu, vleklá ekonomická krize a zbídačení velkého množství lidí, stejně jako nezanedbatelné dopady na psychiku lidí - to vše je možné. Schopnost regenerace je totiž jak u lidí, tak u komplexních civilizací neobyčejně silná, skoro tak silná, jako vůle k životu. A to je veliká síla, největší jakou znám (Martin Kovář).
 • Bude posílena digitální infrastruktura (monitoring dat a lidí, virtuální prostředí, telemedicína, nakupování online, robotizace společnosti, virtuální kultura, sport, semináře, výuka studentů atd.).
 • "I když pandemie skončí, tak ty časy rozežranosti a nadbytku se hned tak nevrátí,", nejzajímavější v uvozovkách na dnešní pandemii je to, že až skončí, tak kdykoli může začít znova. A může to být pandemie viru, který bude mnohem nebezpečnější. To mě víc děsí než zveřejňované počty zemřelých říká  Ivo Lukačovič. 
 • Podle mě už děti tenhle školní rok do školy nepůjdou. Kulturní a sportovní akce nebudou minimálně do září. A část omezení bude do doby, než se objeví vakcína. 
 • Trochu mě mrzí, když sleduji reakce ostatních podnikatelů. Před týdnem někdo začal mluvit o tom, že bude od vlády požadovat náhradu škody. Proboha, ty restaurace, kina nebo sportovní haly nezavřela vláda. Ty zavřel virus a pandemie. Lidé by tam stejně přestali chodit. 
 • Stále je tu varianta, že virus nezmizí a bude tady s námi. Že se s ním budeme muset naučit žít. Tahle krize způsobí velký přesun fyzického světa do digitálního, takže moje odpověď zní: svět bude lepší a víc digitální říká Ivo Lukačovič (duben 2020). 

Neofeudalismus, zprávy z tisku:

24.4.2020 Investor a miliardář Leon Cooperman uvedl pro CNBC, že koronakrize "pravděpodobně" navždy změní kapitalismus a že bude nutné brzy zvýšit daně. "Když je vláda oslovená, aby vás ochránila, když jste dole, má všechna práva vás regulovat, když jste nahoře," řekl Cooperman. "Kapitalismus se tudíž změnil." země posouvá doleva a že daně budou muset růst bez ohledu na to, kdo v listopadu vyhraje prezidentské volby. "Rychle, pokud vyhraje Biden, pomalu, pokud vyhraje Trump, ale daně musí narůst (carry, daně z kapitálových výnosů, možnost zdarma přerolovat daň z prodeje nemovitostí, to vše bude muset být odstraněno, mimochodem navždy). 

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4391615/miliardar-cooperman-koronakrize-navzdy-zmeni-kapitalismus-dane-musi-narust.html

Více: Cesta v desetiletí metamorfózy

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/svet-bude-lepsi-a-vic-digitalni-predpovida-zakladatel-seznamu-ivo-lukacovic-97348?

Martin Kovář: https://www.info.cz/nazory/az-skonci-doba-koronavirova-co-bude-dal-nekolik-poznamek-k-mozne-budoucnosti-evropy-44633.html?

3.7.2020 V loňském roce vzniklo na celém světě šokujících 52,7 milionu tun elektronického odpadu. Podle zprávy OSN byla recyklována méně než pětina tohoto množství. Elektronický odpad sestává z vyřazených telefonů, tiskáren, televizorů a mnoha dalších elektronických výrobků. Hromada elektronických odpadků od roku 2014 vzrostla o 9 milionů tun tvoří průměr 7,3 kg na každého muže, ženu a dítě na Zemi.

První je Norsko s 26 kg. Globální elektronický odpad vzrostl za pouhých pět let o 21 %, ze 43,6 milionu tun v roce 2014 na 52,7 milionu tun v loňském roce. Toto číslo dosáhne podle varování OSN do roku 2030 72,8 milionu tun, takže se téměř zdvojnásobí.

Na celkovém elektronickém odpadu se v loňském roce se nejvíc podílela Asie (46,4 %), následovaly Ameriky (24,4 %), Evropa (22,3 %), Afrika (5,4 %) a Oceánie (1,3 %). Podle zprávy OSN vytvořila Asie v roce 2019 největší objem elektronického odpadu, asi 24,5 milionu tun. Příčinou dalšího zvyšování množství odpadu by mohly být země s rozvíjejícími se trhy, kde se nakupuje stále více elektroniky pro domácnost, jako jsou ledničky, klimatizace a lampy.

https://techfocus.cz/veda-vesmir/2176-v-lonskem-roce-vzniklo-na-celem-svete-sokujicich-52-7-milionu-tun-elektronickeho-odpadu.html?

zobrazit více..
Loading...