Zemědělství a lesnictví

Degradace půdy díky chemizaci zeměděltství, těžké technice, velkých monokulturních lánů, které nejsou přirozeně děleny mezemi či remízky způsobuje narušení vodního cyklu, poklesu polního ptactva a snižuje zadržování vody v krajině.
Působení škůdců v lesích (kůrovec, jmelí přemnožená divoká zvěř atd.) nám ukazuje stav naší peče o lesy, které se staly hospodářskými lesy produkujícími dřevo pro průmysl.
Lesní, polní monokultury mají obdobu i v oceánech, kde se masově pěstují uměle ryby pro potravinářský průmysl a působí negativně na přirozený život v oceánech.
zobrazit více..
Loading...