Zadržování vody v krajině v praxi

Zadržování vody v krajině v praxi

Tam, kde nejsou stromy, voda často odtéká pryč a s sebou bere i půdu. A to není dobře. Abychom měli správně fungující krajinu a ve studnách, pramenech a v potůčcích kvalitnější vodu, pomáháme si výstavbou mezí, záchytných příkopů, zasakovacích pásů, větrolamů, zatravněním půdy, stavbou zadržovacích tůní, mokřadů či úpravou koryt potůčku a říček. Odborně se těmto krokům říká protierozní a vodohospodářská opatření.  https://www.vracimevodulesu.cz/

Usuší - Čížky:

 • Velikost pozemku: cca 8 500m2, podélný tvar, mírný sklon, travnatý porost s několika starými stromy.
 • Výška: 470 - 475 m n. m., orientace jihozápad.
 • Začátek realizace: duben 2021.
 • Lokalita: Tišnovsko (okres Brno - venkov), obec Usuší je vzdálená cca 1km, okolo pozemku jsou pole, louky a les vykácený po kůrovci s obnovenou výsadbou.
 • Na většině pozemku je tvrdá kamenitá půda, jen kolem potůčku je kvalitnější půda s větší vrstvou ornice.
 • Spolek De luce,  (nezisková organizace).
 • Jak zadržovat vodu?

Proč jsou v krajině důležité remízky, meze, příkopy, nebo třeba osamělé stromy (solitéry)? Protože slouží jako útočiště pro drobné živočichy, pomáhají zadržovat vodu a zabraňují půdní erozi

Projekt zadržování vody v krajině a cesta k soběstačnosti:

Nad pozemkem ve vzdálenosti cca 150m je prameniště, ze kterého vytéká malý potůček, který přes léto a při suchu vysychá (při srážkách se opět obnovuje). Cílem projektu je zvýšit retenční schopnost půdy a krajiny (zvýšit zadržování vody v krajině) terénními a krajinářskými prvky (tůně, remízky, svejly, solitéry, úprava meandrujícího koryta potoku a mokřady) tak, aby se na pozemku dala pěstovat zelenina a ovoce v souladu s přírodou a permakulturními principy.

 • Hmyz, ptáky i vodu do krajiny vrátí tůně a mokřady, protože vzhledem k rozdílným podmínkám (stín/osvětlení, vegetace v okolí, pokrytí hladiny rostlinami, materiálem břehů) umožňují postupný rozvoj různých populací druhů hmyzu, které dospívají v odlišných týdnech a měsících. Ptáci tedy nevyloví vše nad jedním komínem, ale přesouvají se mezi nimi. 
 • Zlepšování kvality půdy (dřevěné uhlí, hnůj, kompost, kávová sedlina, organické zbytky, zeolit, keramické střepy, obnova mykorhizy, zapravení starého dřeva do hlubší vrstvy půdy atd.) a tím i její schopnosti akumulovat vodu.

5 -10 % území bude věnováno divoké přírodě, propojení lesa a vody.

 • Navážeme komunikaci s místními bytostmi vody, lesa a krajiny.
 • Terénní práce budou prováděny stroji, ale i ručně.
 • Cílem je pronajmout další pozemky podél potoka, aby se dalo komplexněji pracovat s krajinou již od prameniště.

https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ee190990a1be4ac685d5f7c69c637ae4

https://aopkcr.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-online/trial<br>

Inspirace, možnosti financování:

Lesy ČR: Vracíme vodu lesu

 • https://www.vracimevodulesu.cz/
 • https://lesycr.cz/tiskova-zprava/lesy-cr-startuji-novy-program-vracimevodulesu/
 • https://www.komunalniekologie.cz/info/vracime-vodu-lesu

Obora Obelisk, rozkládá se na 540 hektarech půdy.

 • za posledních sedmnáct let rozšířila o sto hektarů lesa. Uměle vzniklo na čtrnáct nových tůní a jezer s rozlohou dvaačtyřiceti hektarů. Osmadvacet hektarů navíc připadlo i na mokřady. 
 • Majitel nechal v Oboře Obelisk vysadit na patnáct stovek solitérních stromů - zejména duby, staré ovocné odrůdy jako jabloň, hrušeň, dále jeřáby, olše a vrby.
 • Krajina, zasahující do katastru obcí Lednice, Rakvice a Podivín, byla dlouhá léta v kómatu.
 • https://www.oboraobelisk.cz/ 
 • Jangrolich.cz

Lesoochranárské zoskupenie VLK, spravuje cca 300 ha lesů, v roce 2004 se tato oblast stala první soukromou rezervaci na Slovensku - Vlčí v pohoří Čergov.

Výsadba stromů

https://www.sazimestromy.cz/

https://www.sazimebudoucnost.cz/

https://www.offsetujemeco2.cz/ 

https://www.nakliceno.cz/co2/

 • Inspirace: Od února roku 2020 jsme se rozhodli podpořit projekt offsetujemeco2.cz, který se stará o výsadbu stromů v České republice a přispět tak dále ke zlepšení kvality našeho ovzduší. Z každé objednávky věnujeme 3 Kč.
 • Pokud se Vám projekt líbí můžete i Vy přispět, a to buď přímo danému projektu nebo přes nás. V košíku naleznete možnost věnovat 10 Kč právě tomuto projektu.

Světový den vody 22. března 2021

 • https://www.worldwaterday.org/

Dotační programy podporující péči o přírodu a krajinu

Pro zadržení vody v krajině je totiž podstatná její struktura - čím více mokřadů, tůní, rašelinišť, rybníků, alejí, meandrujících potoků a řek či remízků, tím pomaleji voda z krajiny odteče. Proto v minulých letech Agentura ochrany přírody a krajiny ČR podpořila stovky projektů, které vodu do naší krajiny pomáhají vrátit. To prospívá i řadě vzácných druhů rostlin a živočichů, zlepšují se tak místní klimatické podmínky a snižuje riziko povodní.

Od roku 2014 bylo schváleno pro posilování přirozených funkcí krajiny několik stovek rozsáhlejších projektů za více než 3,1 mld. korun a více než tisícovka drobnějších akcí za 67 milionů. Zdrojem financí je v prvním případě evropský Operační program Životní prostředí, v druhém národní krajinotvorné programy. AOPK ČR tyto programy administruje [2] .

"Snažíme se, aby podobných projektů bylo co nejvíce. Spolupracujeme s vlastníky pozemků, hospodáři, přímo v terénu ukazujeme, že podobné akce mají smysl. Doufáme, že letošní zima pomůže obnovit zásoby vody, ale podstatná je právě struktura naší krajiny, aby voda hned neodtekla," říká ředitel AOPK ČR František Pelc.

 • https://www.dotace.nature.cz/ 
 • https://www.ochranaprirody.cz/pro-novinare/tiskove-zpravy/vracime-vodu-do-krajiny-nejen-na-svetovy-den-vody/<br>
 • https://www.casopis.ochranaprirody.cz/
 • https://aopkcr.maps.arcgis.com/home/gallery.html?view=grid&sortOrder=desc&sortField=modified
 • https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ee190990a1be4ac685d5f7c69c637ae4

Lubor Křížek ze Sedlčanska upozorňuje na to, že pevnina v Česku dramaticky vysychá. Proto začal okamžitě jednat a problém vzal do vlastních rukou. Za použití běžného nářadí, s pomocí bagristy a s vynaložením pár tisíc korun na svém pozemku vybudoval 11 tůní, díky kterým se do okolí nastěhovali čolci, hmyz a přes 50 druhů ptáků a nové druhy rostlin i živočichů stále přibývají. Místa, která byla ještě nedávno suchá, jsou nyní zarostlé bujnou zelení a překypují životem.  

7.11.20219 Lubor Křížek 1. díl: Kde není voda, nemůže nic fungovat ani existovat

Vybudovat systém tůní, luk a lesů na samotě u Sedlčan se rozhodl Lubor Křížek - a stačilo mu k tomu jen pozorovat krajinu během dešťů, myslet, vzít do ruky rýč, pozvat bagristu a dát se do práce. Dnes má okolo původní hájovny na samotě u Kosovy hory jedenáct tůní, louky pro hmyz a jedlý les. Když nedávno nafotil svou zahradu a snímky dal na sociální sítě, tak strhl vlnu nadšení. Tento muž, který se živí ošetřováním stromů, ukázal, že bránit se suchu lze a že to může dělat každý, bez dotací, bez pomoci, ale také bez direktiv.

14.11.2019 Lubor Křížek 2. díl: Lidé by se měli o krajinu starat sami - a nečekat, až přijde stát

zobrazit více..
Loading...