Vědomý člověk (homo Aquaris)

p>Vědomý člověk má propojené fyzické a astrální tělo, přes které proudí rezonance lásky.

Cílem vývoje člověka (inkarnace ve fyzickém těle) je pochopení duality, otevřením srdce a propojení s vnitřním hlasem (vědomím) se stává "člověk vědomým", nevěnuje svou energii, pozornost věcem a událostem, které odebírají energii (v závislostním modelu "OTROK a OTROKÁŘ", kde probíhá boj o energii) a rozpadají se, ale směřuje energii a pozornost tam, kde může tvořit - činy jsou významnější než slova. A co nemá energii to zaniká. Tento vnitřní vývojový proces je součástí "duchovního genetického vývoje" Homo sapiens v HOMO Aquarius, jde o duchovní transformaci prostřednictvím otevření srdce (propojení fyzického a astrálního těla) a tím zvýšení vibrací (na úroveň rezonance lásky). Tělesná transformace již byla dokončena a duše člověka se může vymanit z cyklu inkarnací. V případě přechodu z věku Ryb do věku Vodnáře jde o hromadné vymanění duší z cyklu inkarnací, které dokončili poznání otevřením srdce a tím duchovní vývojový cyklus propojení s energií lásky ve fyzickém těle. Funguje tak princip rezonance lásky (vědomá jednota), stejné přitahuje a propojuje stejnorodé s vědomí Universa. Transformací člověka otevřením srdce ve vědomého člověka se zesiluje vlna "solárního záblesku lásky (změna myšlení, změna současného paradigma)", která propojuje v globálním měřítku vědomé jedince, počátek podzimní rovnodennosti (21. září 2020), zimní slunovrat (21.12.2020)  a jarní rovnodennost (21. března 2021) jsou další mezníky v toto procesu transformace vědomí.

 • největší brzdou duchovní transformace obvykle bývá strach ze změny (změna paradigma, starých vzorků a odpoutání od závislostí)
 • každý má právo osobní volby, pro jakou cestu se rozhodne i když je z našeho pohledu "nesprávná" 
 • Vědomý člověk má otevřené srdce a tvoří, protože chápe princip toku energie a informací - tvůrčí práce, kreativita (tím neokrádáme o energii nikoho v okolí, proto se jinak vzájemně bojujeme o energii - dualita). Tvořením (energie lásky) produkujeme energii, zvyšujeme své vibrace a i svého okolí - to je tvůrčí proces (když neprobíhá tvůrčí proces - bojujeme vzájemně o energii, tím podporujeme model závislosti)Místo boje o energii (máme zavřené srdce), ji otevřením srdce tvoříme a osvobozujeme se od závislosti boje o energii (vědomý jedinec se neúčastní boje o energie tím, že není v tvůrčím procesu, ale naopak i vytváří).
 • Každá myšlenka musí mít řád a naše vědomé vodítko, které my ji dáme, to znamená, že budeme řídit vědomě své myšlenky (můžeme si s pokorou a úctou říci: "špatná myšlenko" vím, že jsi tu, vrať se odkud jsi přišla a posílám tam lásku a světlo) - to je další krok na cestě z chaosu k vědomému člověku. Vědomě ovládám svoje myšlenky, záměry a tím svůj život s otevřeným srdcem, kterým může proudit láska (základní zákon Universa) a to je smyslem života na Zemi.

Člověk má svobodnou vůli a nemusí se závislostního modelu "OTROK a OTROKÁŘ" (na fyzické, energetické a informační úrovni) účastnit, pokud si uvědomí, kde všude je tímto modelem svazován (závislosti). Může se postupně osvobodit otevřením srdce a nemusí už věnovat pozornost, energii a informační tok věcem, které polarizují společnost i jedince, odebírají energii a rozpadají se, ale může energii a pozornost směřovat tam, kde mu to přináší radost, kde to s ním rezonuje, může tvořit a poslouchat svůj vnitřní hlas (vědomí), který není blokován rozumem. 

Jedinec může začít u sebe a nastoupí cestu vědomého člověka s otevřeným srdcem, který svými činy a rezonancí lásky (rovnováha emocí a rozumu propojená přes srdce energií lásky), působí na své okolí svým příkladem a moudrostí. 

 • dualita se transformuje zvýšením vibrací prostřednictvím kreativity a tvůrčího procesu (energie lásky) do rezonance lásky
 • čemu vědomě dávám svou energii a pozornost (a to platí i pro myšlenky, emoce, slova), to podporuji, tvořím a dělá mě to radost a co nemá energii zaniká
 • člověk si může vybrat, jestli bude žít v symbióze s přírodou (včela), nebo jako parazit (požírající kobylka)
 • svoji vibraci si ovlivňujeme my sami, otevřením nebo zavřením srdce a pokud si to uvědomíme, stáváme se vědomým člověkem. Otevřením srdce a prouděním energie lásky se učíme zvyšovat svoje vibrace a vědomě řídíme svoje myšlení, myšlenky, emoce, slova, Řídíme se vnitřním hlasem a dodržujeme zákony vesmíru, které nám dávají hranice a pravidla 
 • vědomý člověk je propojen přes svůj hologram duše s hologramem kosmického vědomí prostřednictví všeprostupující bezpodmínečné lásky, která propojuje fyzické a astrální tělo

Vědomý člověk nehledá protějšek (dualitu, protože se vymanil z modelu závislosti - otrok a otrokář a obviňování - chápe princip zrcadlení pro svůj vývoj), protože se dokázal spojit se svým vnitřním hlasem (vědomí) a porozuměl sobě prostřednictvím otevřeného srdce a vnímání duality (poznání sebe přes polaritu mu umožnilo spojením se svým vědomím do jednoty), kterou propojil na základě poznání vědomě do jednoty s láskou. Propojením s láskou, která proudí přes otevřené srdce, dokončil jedinec svůj duchovní vývoj a vzniká HOMO Aquarius, duše se přestává inkarnovat do fyzického těla na Zemi.

 • "Vědomý člověk přebírá zodpovědnost za svůj život a nepoukazuje na někoho, že za něco, co se v jeho životě děje, může někdo jiný (nehledá viníka, nekritizuje).
 • Taktéž si uvědomuje, že posuzování druhých lidí je odvozeno od jeho zkušeností, a vše, co se zrcadlí v jiných, je jen jeho vlastní projekcí (zrcadlení).
 • Vědomý člověk respektuje hranice své i hranice druhých (respekt).
 • Vědomě komunikuje, což není komunikace o vzájemném obviňování nebo konfrontace, ale naslouchání s plnou pozorností tomu druhém, aby ho pochopil (porozumět druhému - naslouchání).
 • Vnímá své pocity, soucítí, naslouchá, neposluhuje, nepovyšuje se, radí na vyžádání, nemanipuluje, respektuje a miluje, má otevřené srdce, kterým proudí bezpodmínečná láska
 • Miluje všechno a všechny bez rozdílu a beze strachu ze ztráty sebe sama a vlastního Ega.
 • Vědomý člověk se raduje ze života, z každé lekce, která k němu přichází, protože si je vědom faktu, že stále je čemu se učit a nikdo z nás není dokonalý. Protože v tom případě bychom se už pohybovali v jiných dimenzích.
 • Miluje však tak, že respektuje komfortní zóny všech i sám sebe, protože bez toho máme pak tendenci někoho zachraňovat a vytvářet z něj oběť nebo si sami na oběť hrajeme. Oběť je velmi manipulativní role a to na obě strany.
 • Vědomý člověk si současně uvědomuje své strachy, nedostatky, závislosti, mentální i emoční bloky a snaží se na nich pracovat (rozpouštět je). Při uvědomění si těchto skutečností, se dostáváme k žití v přítomném okamžiku (a současně i z pohledu věčnosti) a začínáme věnovat plnou pozornost našemu počínání."
 • Vědomý člověk je celistvý a má probuzenou vnitřní ženu a muže (dvě polarity, černý a bílý kůň, rozum a emoce), kteří vzájemně spolupracují (poznání přes polaritu a spojením se svým vědomím do jednoty) přes otevřené srdce, kterým proudí energie lásky propojená s neurální sítí Universa (kosmické vědomí, Stvořitel, Universum)
 • Vědomý člověk, ať už žena či muž, je celistvý a má probuzenou a v rovnováze svou vnitřní ženu i vnitřního muže, kteří spolupracují. Jde-li o rozum a sílu je do akce zapojen muž, jde-li o emoce a lásku, pak jedná žena.

Sid Smutný: Člověk na úrovni ducha potřebuje dvě věci: očistit si svou minulost a najít své poslání (smysl života). Učím scelování duše. Všude, kde jsme ublížili jsme nechali část duše a potřebujeme ji dostat zpět přes lásku, odpuštění, přijetí a prací na sobě (přijetí zodpovědnosti za to, co se mě děje).

 • bez scelené duše v těle vědomého člověka nelze otevřít srdce, aby jím proudila rezonance lásky

TEZE: Odpoutáním ze závislostí, rozpuštěním bloků a odpuštěním křivd dochází ke scelení duše (v tomto procesu současně došlo k odstranění karmy). Pouze scelená duše v lidském těle vědomého člověka je schopna zvýšit svou rezonanci na úroveň lásky, otevřít srdce (i díky hormonu oxytocinu) a propojit se s Bohem (bezpodmínečnou láskou).

Taťjana Micic, vědomý člověk znamená: vědět, vidět a být osvobozený 

Vývojová triáda: závislý, nezávislý a vzájemně závislá

11.9.2020 Darryl Anka: Bashar - Poselství pro Evropu z rok 2016

 • ti co zkoumají vědomí (které je součástí všeho) vytvoří realitu, která je radostnější, plnější a více odpovídá vašim představám, ale současně to co se rozhodnou věřit více strachu budou vytvářet realitu, která je založená více na strachu. Důležité je si uvědomit, že tyto různé verze reality existují vedle sebe. Nikdy nezměníte svět, měníte jen sami sebe a tím se přesunujeme do reality, která více odráží to, čím sami jsme (svět má systém paralelních realit)
 • Jak se zbavit závislosti na systému a mohli vytvořit realitu po které toužíme? My jsme si vytvořily systém a proto si ho můžeme změnit, nikdy nejme mimo kontrolu, vždy to řídíme a pokud máte pocit, že věci nemáte pod kontrolou, tak jsme to stejně my, kdo to řídíme. Máme moc si na planete vytvořit systém jaký chcete. Musíte se jen dostat do kontaktu se svými pozitivními přesvědčeními a se silou svojí představivosti a potom podle toho konat. 
 • Jedna z nejsilnějších zbraní negativních lidí je, že vás přesvědčí, že mají větší moc než vy. Ale my tomu nemusíme věřit, protože všichni máme stejnou moc. Rozhodněte se jaký systém chcete a potom to realizujte. Důležité je jenom rozhodnutí. 
 • Dříve jsme to měli podobné jako vy, ale v současné době reprodukce neprobíhá v našich tělech. Pokud vznikne touha po vytvoření nového těla, vznikne mimo tělo energetická bublina v které se nové tělo vytvoří a potom toto tělo může růst jako fyzická bytost v naše světě. Tato zkušenost vyváření energetické bubliny je velice silná, radostná a příjemná. Umožňuje nám cítit spojení s tvořením. Máme orgasmus, velice příjemný pocit, ale je to mnohokrát silnější něž to čemu Vy říkáte lidský orgasmus.
 • Dokáží mimozemšťané ovládat lidskou bytost proti její vůli a vtělit se do lidské bytosti? Nemohou a mohou.
 • Finanční systém a úplatné jednání? My už nic takového nemáme (peníze nepoužíváme), nemáme žádnou výměnu, která je umělá. Pro nás představa hojnosti znamená, mít to, co potřebujeme k tomu abychom moli dělat to co děláme. Je hodně forem hojnosti (dar, synchronicita, atd.). Čí více jste se schopni otevřít různým formám hojnosti, tím rychleji vám přijde to co potřebujete a v té formě, která je pro vás nejvhodnější. Ve světě je dostatek všeho. Naše společnost je založená na synchronicitě, to znamená, že jsme vždy ve správnou dobu na správné místě se správnými lidmi a děláme přesně to co je potřeba. Jsme otevřeni vše formám hojnosti, kterou potřebujeme. Nevdáváme se své moci, nevystupujeme z ní, nepotřebujeme zakoušet žádná přesvědčení založená na strachu. Život funguje automaticky, my se nemusíme snažit, stačí mu to dovolit.
 • Všichni jsme aspekty stvoření. My máme na planetě nejrůznější interpretace boha, z našeho pohledu jsou všechny ty interpretace správné, protože bůh je všechno a všichni. Bohu je jedno jak ho nazýváte, protože cokoliv si představíte je součástí boha, mimo boha neexistuje nic.
 • Kam odchází duše po smrti? Ano i v naše světě je určit přechod do duchovního světa, ale není to spojené s žádným strachem a utrpením, prostě stav v jednom okamžiku. Kdy skončíme se zkušeností ve fyzickém těle přejdeme do duchovní roviny a vy děláte totéž jen to děláme jiným způsobem. Fyzický a duchovní světa, oba jsou tady a teď, je to jen jiná frekvence, jiná perspektiva. Duch, který chce mít fyzický zážitek, tak se soustředí na určitý bod a potom a zemře, opět expanduje do jiné perspektivy. Duch je náš přirozený stav, fyzická realita je jako sen ducha. Smrt je jako probudit se ze snu. Vy také můžete mít v noci sen a může se vám dát velmi reálný, ale ráno se probudíte ze snu a uvědomíte si, že je to jen sen. Také přechod do duchovního světa je jako probuzení ze snu. Ale fyzická realita je velmi specifický druh snu, kterém objevujete kdo opravdu jste. Protože jako duch zapomenete, kdo jste, abyste si uvědomili, kdo jste z jiné perspektivy.
 • Lidé sebe-destruktivně působí, když mají strach, že nejsme dostatečně hodnotní a dobří. Kdy se spojíte se svou vlastní silou, mocí a víte že jste mocné a hodnotné bytosti, můžete dělat co potřebujete a co chcete a potom již nepotřebujete jednat destruktivně. Takže vše se tká všeho čem věříte, že jste. Kdy se budete cítit bezmocní, tak budete agresivní, protože budete ctít získat sílu z venku, protože si myslíte, že to jiným způsobem neumíte. Kdy si uvědomíte, že jste mocné bytosti, potom si také uvědomíte, že největší síla vyžaduje  jemný dotyk. Každý, kdo si myslí, že musí jít na jiné lidi násilím si neuvědomuje svou vlastní sílu.
 • Je potřeba jednat na základě své vášně, nebát se toho, jít do toho na plno a nevázat se a jakékoliv výsledky, to je celá formule. Fyzická mysl vidí jen určitou vzdálenost do budoucnosti, duch vidí mnohem dále a ví co nám má do tohoto života přinést, abychom se posunuli do předu. Pokud fyzická mysl trvá a nějakém výsledku, pak to může být i omezení, přestože vaše mysl by pro Vás přinesla něco výhodnějšího. Když děláte věci, které vám přinášejí nejvíce vzrušení a nadšení, tak to jsou věci, které jsou v souladu s frekvencí vašeho Já. Takže když netrváte a určitém výsledku, otevíráte se možnosti, že vaše vyšší mysl vám přinese něco, co je vašem nejlepším zájmu, pokud budete využívat tuto energii umožníte i všem ostatním nástrojům a synchronicitám, aby vstoupili do vašeho života a posouvali ho kupředu a sloužili vám. Vášeň se stane motivací, řídícím motorem, který vás bude v životě automaticky posunovat. Bude se objevovat více synchronicit, které vám budou ukazovat co, kdy a kde musíte udělat. Zažijete svůj život jako cestu nejmenšího odporu, budete procházet bez jakéhokoliv úsilí. A tím vás to spojí s dalšími energiemi, které jsou pro vás v životě relevantní. Vzrušení nám bude sloužit jako zrcadlo, když uvidíte, že tam vzrušení není, můžete to opustit a získat zpět svou energii. Tím si přitáhnete veškerou podporu, kterou potřebujete pro další postup životem tím nejlepším způsobem. Pokud budeme následovat svou vášeň bez obav a naplno, přinese nám to do života vše co potřebujeme. Potřebujeme zůstat v pozitivním stavu a věřit, že cokoliv se děje, má pro nás pozitivní přínos. I když to může vypadat, že to nechcete, že to pro nás není dobré, musíme vědět, že je to pro nás dobré, má to pro nás výhody a posune nás to kupředu. Toto je základní formule, energetický stav, který naši společnost posune kupředu.
 • Klíčové je: Následovat svou vášeň, dělat to jak nejlépe umíme, netrvat na žádném výsledku. A to je vše. Cíle je být tady a plně přítomný, nikde v budoucnu a to nás posune do budoucna. Stav ve kterém jsme nyní, ovlivní to jaká bude budoucnost, je nekonečné množství realit budoucnosti. Nezakládejte radost na tom, že někdy v budoucnu něco zažijete, užívejte si teď a tady
 • Praha je určitý energetický vortex, a kdy zde předáme informace, mohou se rychleji šířit po celé planetě
 • Naše rasa bude hybridizována a to nám umožní se posunout do budoucnosti
zobrazit více..
Loading...