Tůně, jezírka, prameniště a potok

Tůně, jezírka, prameniště a potok

Legislativa: Máte trvale zamokřený pozemek a nevíte co sním. Vybudujte tůň nebo mokřad. Jedinou podmínkou je trvale vysoká úroveň hladiny spodní vody. Stavba tůní je podporována mnoha dotačními programy.

Mokřad je celoročně nebo alespoň po velkou část roku zamokřené území s viditelnými vodními plochami. Například plocha desítky let vypuštěného rybníka.
Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách by tůň dle § 55 neměla být vodním dílem, pokud nemá hráz, ani technické objekty - výpust, bezpečnostní přeliv apod.
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon stanoví, že tůně do velikosti 300 m2 a max. hloubky do 1,5 m nevyžadují rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas a ani stavební povolení či ohlášení. Je však potřeba souhlas odboru životního prostředí.

https://www.projekt-rybniku.cz/projekty-tuni


Zadržování vody v krajině na Usuší, Čížky (Významný krajinný prvek Pod Čuďánkou).

  • Dešťová voda.
  • Potůček, který přes léto vysychá.

Na hráz nadrží se sází vrby a duby, kolo potůčku mohou být jívy, vrby, olše.

  • Do rybníku se pouštěly kačeny, aby rybník utěsnily a on nepropouštěl vodu.

Jak postavit rybník?

Budování tůní

Obecně pro tůně platí, že je potřeba jejich různorodost. Tedy nebudovat jednu, ale více tůní, s různými parametry. Tak zajistíme nejvyšší biodiverzitu, protože každý organismus si najde to, co potřebuje. Doporučujeme zbudovat vždy alespoň jednu větší tůň, řekněme alespoň 100 m2, a pak více malých v řádu desítek i jednotek m2. S tím, že tůně by měly mít velký rozsah mělčin. 

  • Aby tůň držela alespoň po část roku vodu, je většinou třeba jílovité zeminy nebo přímo čistého jílu. Když máme jinou zeminu, může se podařit dosáhnout zadržení vody například důkladným strojním zhutněním.

Obecně jsou mokřady a tůně s menším podílem dřevin lepší, žije zde více organismů. Ale i mokřady s více dřevinami a zastíněné tůně jsou významné pro některé druhy. Je tedy dobré vytvořit určitou mozaiku a na mokřadu mít jak plně osluněné, tak i téměř zastíněné tůně.  

Nově vybudované tůně je vhodné nechat zcela samovolnému vývoji. Pokud k tomu nejsou oprávněné důvody, neprovádíme jakékoli vysazování rostlin ani přesun živočichů, a to ani ze sousedních nádrží. Tato činnost je v přírodě obvykle nežádoucí.

  • https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/jak-vyrobit-dobrou-tun-udelejte-ji-melkou-radi-jaromir-mastera<br>
  • https://mokrady.wbs.cz/Budovani-novych-tuni.html<br>
  • https://mokrady.wbs.cz/Rucni-budovani-tuni.html 
  • https://mokrady.wbs.cz/Hloubeni-tuni-bagrem.html<br>
  • https://mokrady.wbs.cz/Dreviny-v-okoli-tuni.html
zobrazit více..
Loading...