Mokřady

Mokřady

Mokřady a malé vodní nádrže jsou životně důležité pro nespočet rostlin i živočichů, ačkoliv rozvoj zemědělství si často vyžádal jejich odvodňování a vysoušení. Typickým příkladem mokřadů jsou rašeliniště, bažiny, mangrovy, nivy říčních toků nebo také lužní lesy. Některé tradiční způsoby zemědělského využívání rybníků se zachovaly do dnešní doby, využívají se také člověkem vytvořené mokré louky. 

  • 1 200km2, taková je dle odhadů plocha mokřadů v ČR, což je přibližně 1,5 % plochy ČR. Jedná se o mokřady dle Ramsarské úmluvy (zahrnují také slatiniště, rašeliniště, trvale podmáčené louky, lužní lesy, říční nivy a dokonce i rybníky)
  • 8,6 milionů km2, taková je celková rozloha mokřadů ve světě.
  • Za posledních sto let v Evropě zaniklo až 90 % mokřadů.
  • https://www.mokrady.wbs.cz/

Mokřady se zásadně podílejí na koloběhu vody v přírodě, pozitivně ovlivňují podnebí a zároveň poskytují domov a potravu mnoha vzácným druhům rostlin a živočichů. Pomáhají také zmírňovat dopady klimatických změn. Mokřady ovšem čelí neustálému tlaku člověka a z krajiny postupně mizí. 

Co je to mokřad?

Mokřad je místo v krajině s vyšší hladinou povrchové nebo podpovrchové vody. Lidově řečeno jde o místa, která jsou podmáčená a pokud se zde chcete pohybovat a nechcete mít mokro v botách, musíte mít holínky. Konkrétně se jedná o vlhké louky, nivy vodních toků, tůně, jezera, rybníky atd. Přesná vědecká definice je samozřejmě složitější, není navíc jednotná, protože i různých typů mokřadů je v celosvětovém měřítku velké množství. Z hlediska co nejlepší funkčnosti by mokřad měl zadržovat vodu a zavodňovat také svoje okolí. Mezi dobré mokřady tak můžeme zařadit např. i mělké rybníky s pozvolnými okraji, ale už ne hluboké rybníky nebo nádrže se strmými břehy.

Od roku 1948 zmizelo na našem území 950 tisíc hektarů mokřadů, v roce 2019 bylo s pomocí dotací ministerstva obnoveno 100 tůní, mokřadů a rybníků. Nyní máme cca 50 tisíc hektarů mokřadů  

Mokřady, zprávy z tisku:

3.1.2021 Češi se snaží zastavit sucho a vzkřísit přírodu všemi dostupnými prostředky. Proto u nás vznikly nové tůně a mokřady díky revitalizaci Knínického potoka. Toto oživení přispělo ke zpomalení odtoku povrchové vody a zlepšila se i funkci krajiny zadržovat vodu.

Nová opatření uskutečněná Povodím Moravy pomůžou také s adaptací na změnu klimatu. "Vytvořené tůně poskytnou přirozené podmínky pro rozvoj vodních a mokřadních rostlin, které jsme do tůní vysadili," popsal projekt generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Celkem vzniklo sedm tůní mimo vodní tok a dva průtočné mokřady. Také byl vybudován průtočný sedimentační prostor a další dvě vodní nádrže mimo koryto toku nad tímto prostorem. 

https://pozitivni-zpravy.cz/vice-vody-v-krajine-v-cesku-vznikaji-nove-tune-a-mokrady/<br>

25.9.2020 Pole a hlušiny mění v lesy a mokřady. Projekt biocenter v Šumicích ukazuje trend návratu k původní krajině (95 milionů).

Za několik let bude na těchto 75 hektarech poblíž obce Šumice na Brněnsku hustý les, mokřady a celá zelená struktura biocenter a biokoridorů, kde najdou útočiště malí i velcí živočichové a vzácné druhy rostlin.

Konkrétně projekt přináší výsadbu tvrdého luhu přecházejícího do porostu keřů a květnatých luk. Tvrdý luh je typ lužního lesa, kde dominují stromy s tvrdým dřevem, hlavně dub letní, jasany nebo jilmy. "Jedno biocentrum (biocentrum je geograficky vymezená plocha, která díky svým vlastnostem umožňuje život původních živočišných i rostlinných společenstev, pozn. red.) obsahuje výsadbu tvrdého luhu, druhé květnatou louku a další například tůně a mokřady. V našem případě se jedná o projekt významu přesahujícího hranice ČR a podobně rozsáhlý projekt se zde doposud nerealizoval. V blízké době se pokusíme, pokud získáme dotaci, doplnit stávající biokoridory také o mokřad, který měl být součástí původního projektu, ale nakonec z něj byl kvůli zdlouhavému procesu schvalování vyřazen," dodává k projektu současný starosta Šumic Marek Moudrý. Projekt začal letos v dubnu a tvorba biocenter potrvá ještě dva roky.

Pozemky určené k založení biocenter se nejprve zoraly, pak upravily kombinátorem, aby se rozmělnila původní orba, pak oplotily, zasela se tráva začalo se s výsadbou keřů a stromů. "V současné době je vysázena veškerá výsadba, vše je oploceno a máme za sebou první rok následné péče. Kompletně hotovo bude koncem roku 2022. Projektů budování biocenter, která narušují monotónnost zemědělské krajiny, v posledních letech v Česku přibývá. "Právě území ekologické stability a biocentra do krajiny vnášejí rozmanitost, jsou domovem - nebo místem, kudy se mohou pohybovat - pro řadu druhů živočichů a rostlin, hrají roli v zadržování vody. A v neposlední řadě jsou důležité i pro lidi

https://byznys.ihned.cz/c1-66820850-pole-a-hlusiny-meni-v-lesy-a-mokrady-projekt-biocenter-v-sumicich-ukazuje-trend-navratu-v-puvodni-krajine<br>

26.7.2020 Nový šumavský projekt navrátí vodu do vysušených mokřadů a pramenišť. Celý projekt "Život pro mokřady" bude trvat až do roku 2024 a během této doby počítá s obnovou kolem 2000 hektarů mokřadů a rašelinišť. Jeho součástí jsou aktivity pro veřejnost, které zahrnují hlavně program pro návštěvníky Šumavy, mnoho dobrovolnických akcí na záchranu mokřadů, řadu publikací a také výukový program pro děti a školní mládež.

https://plzenska.drbna.cz/zpravy/2693-novy-sumavsky-projekt-navrati-vodu-do-vysusenych-mokradu-a-pramenist.html?

zobrazit více..
Loading...