Kontakt

Kontakt

Nebojujme s temnotou, protože tam kam je přineseno světlo, tma sama mizí bez boje. Světlo má atributy božství, je všudypřítomné, všeobjímající, všeprosvětlující, ale není vidět jako Bůh (světlo vidíme pouze tehdy, když jsme ve tmě). Hledejme světlo i v nejhlubší temnotě a snášejme vše pro světlo, sviťme, protože světlo se může odrážet (Jan Ámos Komenský).

 • Na konci tunelu je vždy světlo.

Platforma DE luce, bez právní subjektivity

Projekt je zrcadlem, hledá, propojuje informacemi z různých zdrojů stejně založené lidí, kteří již nechtějí čekat....hledají cestu, jak se učit, poznávat a posouvat ve svém vývoji na cestě "vědomého člověka" a případně inspirovat svou transformací své okolí ...

Web byl založený v roce 2016 a vznikl původně jako osobní sběrnice dostupných informací o vodě a důsledcích, které ovlivňují klimatické změny a koloběh v přírodě. Postupem času se obsah webu rozšířil na komplexnější náhled na vývoj v různých oblastech a provázaných souvislostech, které ukazují trendy a směřování naší civilizace na planetě v následujících desetiletích...

Světlo poznání přichází - De Luce
Světlo poznání přichází - De Luce

Obsahem a cílem stránek De Luce (O světle, Světlo na cestu poznání) je přinášet informace z medií, společnosti a přírody (otevření se procesu chápání reálného stavu v širších souvislostech - dynamická architektura souvislostí), které nás ovlivňují a současně propojovat stejně smýšlející populaci a hledat cestu poznání, soužití a smíru na planetě (homeostáza - dynamická rovnováha), odměnou může být rozvoj jedinců i v duchovní oblasti a tím i otevření dveří k své prapodstatě a moudrosti.

Úvaha: smyslem informací není vyvolat strach u jedinců či společnosti, ale ukázat možnost, kterou může civilizace projít. Člověk se nemusí bát, cestu může hledat v poznání sebe a zklidnění, které umožní vnímat svůj vnitřní hlas, který nás propojí s vědomí. Svou energii již nemusíme věnovat vnějšímu světu (být otroky dění kolem nás), kde probíhá souboj duality (pravda a lež, černá a bílá) a který odebírá energii a poznání (blokuje vývoj). Ale naopak energii dáváme tomu, co nás posouvá k vědomí (prapodstatě v nás). Stáváme se vědomým člověkem, který je příkladem cesty pro ostatní, nikoliv jejich vůdcem.

 • Tam, kde dávám svou energii (zájem), to podporuji a naopak, co nemá energii to zaniká.
Fáze duchovního vývojového procesu DE LUCE (vývojový proces svobodné vůle jedince): "tunelové vidění" - tma (jsme v temnotě - slepá víra, závislost, ne-logika, strach), na konci tunelu se objevuje světlo - "černobílý svět" (černá a bílá, projevená dualita - rozum potlačuje víru, nezávislost, logika, překonám strach- porazím strach) a vycházím z tunelů. mám otevřené srdce a vnímám "barevný svět"(protože jsem zvýšil svoje vibrace otevřením srdce a dualita se transformuje v rezonanci) všemi smysly, který je vzájemně propojen do jednoty s vědomím (vědomý člověk přijímá a sdílí, vzájemně závislý, vědomí, dynamická rovnováha, je propojen rozum a víra ve vědomí a rodí se moudrost, přijímám strach, který je pomocník a je mou součástí). To je zjednodušené vyjádření duchovní cesty, jak se spojit se svým vědomím prostřednictví zvýšení svých vibrací - dualita se transformuje v rezonanci lásky a duše dokončí svůj duchovní vývoj fyzickém těle a ukončí proces inkarnací na planetě propojením se Stvořitelem. Pochopením a realizací, kdy "nevěnuji pozornost" věcem a událostem kolem nás, které polarizují společnost i jedince, mám čas pro pochopení sebe. Energii, kterou jsem věnoval vnějšímu okolí, nyní používám pro poznání sebe ("vypnutím mysli" se zvyšují vibrace a mohu naslouchat svému vědomí) a na spojení se svým vědomím. Tím zvyšuji svoje vibrace na úroveň lásky (odpoutal jsem se od závislostí, odpustil jsem, mám otevřené srdce) a jednou za precesní rok přichází "solární záblesk (změna paradigma myšlení, duchovní záblesk v nás)", který umožňuje hromadnou transformaci a také vznik nového vývojového druhu člověka, který je v souladu se zákony a principy Stvořitele. Všechny procesy však mají v sobě určitou setrvačnost, než uvidíme změnu v realitě.

Citát: Pokud vidíš bílou (pravda), černou (lež), jsi možná ochuzen, protože nad vším je barevná (život - energie - poznání - různorodost, syntéza rozumu a meditace).

 • Člověk se vyvíjí ve třech vývojových stupních: závislý (dítě) - nezávislý (odpoutání se od rodičů, projevuje se naše ego) - vzájemné závislý (vztah, rodina) - barevný svět (zdroj Franklin Covey). Toto schéma je obráceným procesem tvoření TAO, které se dělí na jin (temnota- žena) a jang (světlo -muž), vzájemně protikladné síly, které se nacházejí v každé živé i neživé části vesmíru a z pohledu pozorovatele je to vnímáno jako celek (3D model jin a jang, který obsahuje i neviditelnou část a je v neustálém pohybu - dynamické rovnováze), který je různorodý, mnohovrstevný, propojený dynamický a v neustálém pohybu.
 • Viditelný JIN a YANG se zrcadlí v nevnímatelném světě pro nás neviditelném a tvoří kouli, která pulsuje.


 • Každý jsme jiný (v různosti je síla a motor dalšího vývoje) a máme jiný pohled na svět, jiné potřeby a jiné okolí.....jinou paralelní realitu.
 • Hledáme cestu pochopením procesů a dějů, které se kolem nás odehrávají (a možná už se několikrát v minulosti odehrávaly) - osobní vývoj, poznání a uvědomění, které mění naše pohledy, postoje, hodnoty atd...
 • Objevujeme, jak ze současné situace najít cestu, která je v souladu s vnitřním já (prapodstatou), se společností, přírodou a jejími cykly (homeostáza).
 • Vývoj probíhá v cyklech, které mají různou podobu, které nemůžeme jako lidstvo ovlivňovat, protože nejsme Stvořitelem, ale pouze "návštěvníky, spolutvůrci".
 • Paretovo pravidlo - (Richard Koch - 80/20) lze požívat jako prizma, přes které se dá dívat na svět a předvídat (doktor Karel Červený, vytváří synergické mapy a plánovací scénáře, cílem je oddělil důležité od nedůležitého, sledovat tendence a predikovat, co a kdy nás potká), identifikovat co se děje pod povrchem- pozitivní (podpořit) a negativní (omezit) síly - přemýšlet a vidět očima PR znamená:  malé příčiny přináší velké následky.
 • Druidénení cílem jít do nebe, nebo se zbavit kola života (reinkarnací), ale naučit se žít v pravdě, svobodě a extázi.

Filosofie a vesmír včetně planety Země jsou pro nás zdroje informací, které můžeme čerpat v minulosti (černá), přítomnosti (bílá - pochopení, poznání, uvědomění, přijetí) a ovlivňujeme tím svoji budoucnost (barevná). V minulosti můžeme vidět příčiny věcí, které se nám dějí v přítomnosti a mají důsledky v budoucnosti. Ale také paradoxně může budoucnost ovlivňovat přítomnost a minulost (nejedná o lineární pojetí času, to je pouze náš myšlenkový konstrukt prostřednictvím kterého vnímáme realitu a čas). Vše je propojené engramovou informační sítí (ákášou), které začínají i končí v jednom bodě.

Kde jsem čerpal inspiraci pro filosofii a poznání?

....filosofie může být pevná jako 4 pruty spletené do sebe, ale také pružná jako jednotlivé pruty... .....věc je tvořená viditelnou a neviditelnou částí, která je prostoupená energií, myšlenkou, informací atd., prostupující vším a je součástí všeho.

 • Druidé (Vyda) - téměř neviditelná sít lidí žijících v souladu s přírodou a zajišťující komunikaci mezi lidmi a panovníky.
 • Čína (Konfucius, Lao - c, Taoismus, TČM), Indie (Ayurvéda, Yoga, védy, Budhismus, Hinduismus), Egypt, Jižní Amerika, Řecko.
 • Avicenna.
 • Paracelsus, např. 1. sal (sůl) - pevná, sulfur (síra) - hořlavá, výbušná, mercurius (rtuť) - prchavá, vůně, 2.4 elementy (kvintescence) - země a voda představují kvantitu zastoupenou nižšími planetami , oheń a vzduch představují kvalitu, zastoupenou vyššími, 3. planety - Merkur, Venuše, Měsíc - nižší planety, kvantita / Mars, Jupiter, Saturn, - vyšší planety, kvalita / Slunce) 4. 5 příčin nemocí atd.  
 • Česko, Josef Zezulka (Filosofie Bytí), J.A.Komenský, Jan Hus atd.
 • Jaromír Schmidt, Marian Coufal, Jiří Ledvinka.
 • atd.

Dle Tao te ťing platí:

Toto čínské učení hlásá návrat k přirozenosti prostřednictvím ne-zasahování: Moudrý muž dělá, ale neužívá toho, co je uděláno. Tvoří, ale nevládne tomu, co je stvořeno.

Smyslem života je, naučit se následovat cestu kosmických sil a přírody. Klíčovým pojmem je wu-wej, tedy aktivní nečinění - člověk se má stát nádobou, kterou protéká TAO.

 • Svět je v neustálém pohybu a stálost neexistuje.
 • Detail nelze oddělit od celku a celek nelze oddělit od detailu.
 • Protiklady harmonizují krajnosti  (neustálý koloběh jin a jang) a plodí Nebesa, Zemi a mudrce.
Symbol dvou sil JIN a JANG, jejich neustálý koloběh...
Symbol dvou sil JIN a JANG, jejich neustálý koloběh...

Upozornění: web obsahuje sesbírané informace na cestě za osobním rozvojem a poznáním. Je pouze odrazem vnímání reality autora přes jeho mřížku poznání a konstrukt myšlení. Pro někoho mohou být webové stránky inspirací, pro jiného předmětem kritiky. Předem se omlouvám a upozorňuji, že se ve svém poznání a pohledu na svět mohu mýlit a dělám pravopisné chyby.


Adresa:
provozovatel webu: Radek Zavřel

Telefon:

E-mail: awacentrum@seznam.cz

Videa: https://www.youtube.com/user/RZavrel 

https://novyfenix.cz/

Sledujte mě:

zobrazit více..
Loading...