Kontakt

p>Nebojujme s temnotou, protože tam je přineseno světlo, tma sama mizí bez boje. Světlo má atributy božství, je všudypřítomné, všeobjímající, všeprosvětlující, ale není vidět jako Bůh. Hledejme světlo i v nejhlubší temnotě a snášejme vše pro světlo, sviťme, protože světlo se může odrážet. Jan Ámos Komenský
 • na konci tunelu je vždy světlo

Platforma DE luce, bez právní subjektivity

Projekt je zrcadlem, hledá, propojuje informacemi z různých zdrojů stejně založené lidí, kteří již nechtějí čekat....hledají cestu, jak se učit, poznávat a posouvat ve svém vývoji na cestě "vědomého člověka" a případně inspirovat svou transformací své okolí ...

Web byl založený v roce 2016 a vznikl původně jako sběrnice dostupných informací o vodě a důsledcích, které ovlivňují klimatické změny a koloběh v přírodě, protože vše je vzájemně provázané v dynamické rovnováze. Postupem času se obsah webu rozšířil na komplexnější náhled z různých oblastí a provázaných souvislostí vyplývající, které ukazují trendy a směřování naší civilizace v následujících desetiletích...

Světlo poznání přichází - De Luce
Světlo poznání přichází - De Luce

Obsahem a cílem stránek De Luce (O světle, Světlo na cestu poznání) je přinášet informace z medií, společnosti a přírody (otevření se procesu chápání reálného stavu v širších souvislostech - dynamická architektura souvislostí), které nás ovlivňují dnes i v budoucnu a současně propojovat stejně smýšlející populaci a hledat cestu poznání, soužití a smíru na planetě (homeostáza - dynamická rovnováha), odměnou bude získaná a prožitá moudrost (poznání a porozumění tohoto poznání včetně uvedení zpět do života - praxe)

Úvaha: smyslem informací není vyvolat strach u jedinců či společnosti, ale ukázat možnost, kterou může civilizace projít. Člověk se nemusí bát, cestu může hledat v poznání sebe a zklidnění, které umožní vnímat svůj vnitřní hlas, který nás propojí s vědomí. Svou energii již nemusíme věnovat vnějšímu světu, kde probíhá souboj duality (pravda a lež, černá a bílá) a který odebírá energii a poznání (blokuje vývoj). Ale naopak energii dáváme tomu, co nás posouvá k vědomí. Stáváme se vědomím člověkem, který je příkladem pro ostatní.

 • Tam, kde dávám svou energii (zájem), to podporuji a naopak, co nemá energii to zaniká
Fáze vývojového procesu DE LUCE (vývojový proces svobodné vůle jedince): "tunelové vidění" - tma (jsme v temnotě - slepá víra, závislost, ne-logika, strach), na konci tunelu se objevuje světlo - "černobílý svět" (černá a bílá, projevená dualita - rozum potlačuje víru, nezávislost, logika, překonám strach- porazím strach) a vycházím z tunelů. mám otevřené srdce a vnímám "barevný svět"(protože jsem zvýšil svoje vibrace otevřením srdce a dualita se transformuje v rezonanci) všemi smysly, který je vzájemně propojen do jednoty s vědomím (vědomý člověk přijímá a sdílí, vzájemně závislý, vědomí, dynamická rovnováha, je propojen rozum a víra ve vědomí a rodí se moudrost, přijímám strach, který je pomocník a je mou součástí). To je zjednodušené vyjádření cesty, jak se spojit se svým vědomím prostřednictví zvýšení svých vibrací - dualita se transformuje v rezonanci lásky a duše dokončí svůj duchovní vývoj fyzickém těle a ukončí proces inkarnací na planetě. Pochopením a realizací, kdy "nevěnuji pozornost" věcem a událostem kolem nás, které polarizují společnost i jedince, mám čas pro pochopení sebe. Energii, kterou jsem věnoval vnějšímu okolí, nyní používám pro poznání sebe ("vypnutím mysli" se zvyšují vibrace a mohu naslouchat vědomí) a na spojení se svým vědomím. Tím zvyšuji svoje vibrace na úroveň lásky (odpoutal jsem se od závislostí, odpustil jsem, mám otevřené srdce) a jednou za precesní rok přichází "solární záblesk (změna paradigma myšlení)", který umožňuje hromadnou transformaci a a také vznik nového vývojového druhu člověka

Citát: Pokud vidíš bílou (pravda), černou (lež), jsi možná ochuzen, protože nad vším je barevná (život - energie - poznání - různorodost, syntéza rozumu a meditace)

 • Člověk se vyvíjí ve třech vývojových stupních: závislý (dítě) - nezávislý (odpoutání se od rodičů) - vzájemné závislý (vztah, rodina) - barevný svět (zdroj Franklin Covey), toto schéma je obráceným procesem tvoření TAO, které se dělí na jin (temnota- žena) a jang (světlo -muž), vzájemně protikladné síly, které se nacházejí v každé živé i neživé části vesmíru a z pohledu pozorovatele je to vnímáno jako celek (3D model jin a jang, který obsahuje i neviditelnou část a je v neustálém pohybu - dynamické rovnováze), který je různorodý, mnohovrstevný, propojený dynamický a v neustálém pohybu.
 • Viditelný JIN a YANG se zrcadlí v nevnímatelném světě pro nás neviditelném a tvoří kouli, která pulsuje


 • každý jsme jiný (v různosti je síla a motor dalšího vývoje) a máme jiný pohled na svět, jiné potřeby a jiné okolí.....jinou paralelní realitu
 • hledáme cestu pochopením procesů a dějů, které se kolem nás odehrávají (a možná už se několikrát v minulosti odehrávaly) - osobní vývoj, poznání a uvědomění, které mění naše pohledy, postoje, hodnoty atd...
 • objevujeme, jak ze současné situace najít cestu, která je v souladu se společností, přírodou a jejími cykly (homeostáza)
 • vývoj probíhá v cyklech, které mají různou podobu, které nemůžeme jako lidstvo ovlivňovat, protože nejsme stvořitelem, ale pouze "návštěvníky, spolutvůrci"
 • Paretovo pravidlo - (Richard Koch - 80/20) lze požívat jako prizma, přes které se dá dívat na svět a předvídat (doktor Karel Červený, vytváří synergické mapy a plánovací scénáře, cílem je oddělil důležité od nedůležitého, sledovat tendence a predikovat, co a kdy nás potká), identifikovat co se děje pod povrchem- pozitivní (podpořit) a negativní (omezit) síly - přemýšlet a vidět očima PR znamená:  malé příčiny přináší velké následky
 • Druidé, není cílem jít do nebe nebo se zbavit kola života (reinkarnací), ale naučit se žít v pravdě, svobodě a extázi 

Filosofie a vesmír včetně planety Země jsou pro nás zdroje informací, které můžeme čerpat v minulosti (černá), přítomnosti (bílá - pochopení, poznání, uvědomění, přijetí) a ovlivňujeme tím svoji budoucnost (barevná).... v minulosti můžeme vidět příčiny věcí, které se nám dějí v přítomnosti a mají důsledky v budoucnosti. Vše je propojené engramovou informační sítí (ákášou)

Kde jsem čerpal inspiraci pro filosofii a poznání?

....filosofie může být pevná jako 4 pruty spletené do sebe, ale také pružná jako jednotlivé pruty... .....věc je tvořená viditelnou a neviditelnou částí, která je prostoupená energií, myšlenkou, informací atd., prostupující vším a je součástí všeho

 • Druidé (Vyda) - téměř neviditelná sít lidí žijících v souladu s přírodou a zajišťující komunikaci mezi lidmi a panovníky
 • Čína (Konfucius, Lao - c, Taoismus, TČM), Indie (Ayurvéda, Yoga, védy, Budhismus, Hinduismus), Egypt
 • Jižní Amerika
 • Řecko
 • Rusko
 • Avicenna
 • Paracelsus, např. 1. sal (sůl) - pevná, sulfur (síra) - hořlavá, výbušná, mercurius (rtuť) - prchavá, vůně, 2.4 elementy (kvintescence) - země a voda představují kvantitu zastoupenou nižšími planetami , oheń a vzduch představují kvalitu, zastoupenou vyššími, 3. planety - Merkur, Venuše, Měsíc - nižší planety, kvantita / Mars, Jupiter, Saturn, - vyšší planety, kvalita / Slunce) 4. 5 příčin nemocí atd.  
 • Česko, Josef Zezulka (Filosofie Bytí), J.A.Komenský, Jan Hus, TGM atd.
 • atd.

Dle Tao te ťing platí:

Toto čínské učení hlásá návrat k přirozenosti prostřednictvím ne-zasahování: Moudrý muž dělá, ale neužívá toho, co je uděláno. Tvoří, ale nevládne tomu, co je stvořeno.

Smyslem života je, naučit se následovat cestu kosmických sil a přírody. Klíčovým pojmem je wu-wej, tedy aktivní nečinění - člověk se má stát nádobou, kterou protéká TAO.

 • Svět je v neustálém pohybu a stálost neexistuje
 • Detail nelze oddělit od celku a celek nelze oddělit od detailu
 • Protiklady harmonizují krajnosti  (neustálý koloběh jin a jang) a plodí Nebesa, Zemi a mudrce
Symbol dvou sil JIN a JANG, jejich neustálý koloběh...
Symbol dvou sil JIN a JANG, jejich neustálý koloběh...

Upozornění: web obsahuje sesbírané informace na cestě za osobním rozvojem a poznáním. Je pouze odrazem vnímání reality autora přes svou mřížku poznání a konstrukt myšlení. Pro někoho mohou být webové stránky inspirací, pro jiného předmětem kritiky. Předem se omlouvám a upozorňuji, že se ve svém poznání a pohledu na svět mohu mýlit.


Adresa:
provozovatel webu: Radek Zavřel

Telefon:

E-mail: awacentrum@seznam.cz

Videa: https://www.youtube.com/user/RZavrel 

Sledujte mě:

zobrazit více..
Loading...