Kolaps

Podmínky pro změnu civilizace

Kolaps = restart, transformace

Bude změna lidské civilizace spojena i se změnou klimatu, které v extrémních případech mohou znamenat příchod nové doby ledové nebo přechod z čtvrtohor do pětihor? Nebo se může může naplnit zjištění prof. Bárty? Na začátku i u vzestupu jakéhokoliv složitého systému (civilizačního modelu) je obvykle válka (Prof. Miroslav Bárta). 

Zajímavost: Houby jsou hnacím prvkem evoluce na souši (rozežírají horniny ze kterých vzniká půda, vyživují rostliny a také díky nim se planeta zazelenala), houby vdechli planetě život po každé globální katastrofě (bez hub by nebyl život na planetě Zemi), houby také vydláždily cestu lidské civilizaci. Budou se houby v našem století také podílet na evoluci lidské civilizace a zajistí novou dynamickou rovnováhu na planetě společně s dalšími mikroorganismy a vodou?

Čeká nás v po roce 2020 "Transformační bod zlomu"?

Podle rektora Prof. Ing. Petra Skleničky CSc (1964): Kolaps krajiny (kůrovcová kalamita, sucho, klimatické extrémy atd.) předchází kolapsu společnosti. Nad suchem zvítězíme jen změnou myšlení. 

Kde všude můžeme očekávat kolaps?

 • Automilový průmysl na navazující výrobní řetězec (přechod na elektromobilitu, přísné emisní limity, nedostatečná infrastruktura, drahé elektromobily atd.).
 • Mezinárodní letecká doprava, výrobci letadel, turismus a navazující odvětví.
 • Pád světového měnového systému (, nesplatitelné dluhy, ztráta hodnoty peněz, hyperinflace).
 • Zdravotní, důchodový a sociální systém.
 • Produkce potravin a růst jejich cen (tím snížení poptávky).
 • Trh práce (růst nezaměstnanosti) s nástupem robotizace a krize.
 • Hypoteční trh a růst nesplácených úvěru s příchodem ekonomické krize a růstem úroků.
 • Zamrznutí spotřeby (vysoké zadlužení obyvatel, nejistota na trhu práce, růst nezaměstnanosti a růst daní).
 • Zhoršování ratingů firem a států (růst dluhů díky koronavirové krizi, pokles produkce a výběru daní).
 • Kolaps mezinárodního turistického ruchu a ubytovacích služeb.
 • Černá labuť.
 • atd.


Nová celoplanetární civilizace, která je nutná pro řešení současné situace na planetě

 • Jasná vize nové celoplanetární společnosti (jak?), lídr, týmová spolupráce, lidská masa, mezinárodní koordinovaná spolupráce (kdo?).
 • Nový model celoplanetární lidské civilizace, nový ekonomický model v souladu s přírodou, který bude schopen postupně napravovat způsobené škody.
 • Finanční zdroje včetně energie, vody a půdy.
 • Jednoduchý zákonný rámec a ideologie (filosofie na které se shodne většina).
 • Využití moderních technologií a lidského potenciálu.
 • Změna myšlení k člověku, kultuře, odlišnostem, společnosti a Přírodě
 • Vhodné načasování (kdy?).

Přírodní faktor, které může způsobit rychlou změnu civilizace:

 • Příčinou zániku naší civilizace mohou být pomalé viry (MVDr. Staněk), během několika roků nebo desetiletí (7.12.2019 přednáška Brno), obrana je VETOM

Co bychom potřebovali podle Petra Hampla?

Nyní ještě nejsme připraveni, ale za 2 až 3 roky by to již mohlo být jiné, potřebujeme:

 • Nový ekonomický model (nemáme žádný prognostický ústav).
 • Potřebuje změnit poměry z mezinárodních na národní (národní hospodářství, národní politiku, zemědělství, ekonomiku, zákony, kulturu, hlídání hranic atd.).
 • Nahradit Neomarxismus jinou ideologií (demokratický nacionalismus nebo vlastenectví v kombinaci s náboženským obrozením).
 • Potřebujeme počítače a počítačové sítě.
 • Mezinárodní spolupráci se všemi kontinenty.
 • více

Doporučení prof. Staňka pro řešení ve 3 fázích:

nesmírně důležité je správné načasování jednotlivých fází - etapizace (nyní nám hrozí klimatická, vojenská a technická rizika), podmínky se mění velmi rychle nebudou to 10 -ky roků

 • Prioritou jsou nyní informace v architektuře souvislostí a propojování lidí (současnost), rozvoj tzv. resilience.
 • Následuje hledání společného řešení v dané situaci s respektem k veškeré různosti - budoucí model Společnosti 5.0 v homeostáze s přírodu.
 • Politické řešení, hledáme nebo vytváříme spolupracující subjekty, které se zabývají smyslem života Nové společnosti (společnost 5.0, homeostáza člověka přírody).

Lákadla pro většinovou společnost budou obrovská (úspěch, kariéra, spotřeba, moc, majetek, atd.), Pokud nedojde ke změně paradigmatu, "zisk je rozhodující kritérium současné civilizace", může dojít ke změně jednotlivce a tím společnosti a naopak.

 • Hledáme řešení (Společnost 5.0), které je v dynamické rovnováze se současným rozvojem celé společnosti a přírody (homeostáza).
 • "Univerzita života" - cyklus vzdělávání pro všechny generace s využitím know how prof. Staňka a metody "Architektura souvislostí".
 • více


Pohled prof. Bárty na potřebné změny:

Nyní jsme v Západní Evropě na rozhraní, kdy se problémy nahromadily a hrozí, že ztratíme svoji komplexitu (zdražují se zdroje energie, nedostatek leader shipu, krize společenské smlouvy a ztráta vizí), to vše způsobuje, že se můžeme skokově dostat do velkých problémů. Jsme první civilizací (máme znalosti, technologie, komunikace a dostatečnou energii), která má šanci projít takzvaným sítem, současné problémy nemůžeme řešit na úrovni jednotlivých států. Musíme vytvořit takovou pestrou společnost, která se globálně shodne na prioritách této planety. Pestrost (diverzita) světa je jeho síla.

 • Prof. Miroslav Bárta, musíme vytvořit "Celoplanetární civilizaci".

 • Ve svých teoriích nemluví o zániku civilizace, ale o jejím kolapsu, tedy určitém zlomu, transformaci. 

 • K možnému kolapsu (má ozdravný očistný účinek) vede přebujelý sociální stát, byrokracie, změna klimatu, vysoké mandatorní výdeje, dluhy obyvatel, to je pekelná kombinace (měla vždy špatný konec), většina společnosti nevěří elitám (roste polarizace), ať politickým, ekonomickým, nebo intelektuálním. 
 • Naše civilizace se nachází na vrcholu (je ale možné že vývoj bude dále pokračovat v současném trendu), nacházíme se na rozhraní, kdy se učíme vycházet se vším co nás obklopuje, včetně informací a dezinformací.
 • Existuje sedm zákonů, ty popisují vývoj civilizace a mají zásadní vliv na vývoj civilizace
 • Na to abychom byli schopni vyřešit narůstající globální problémy (ekologie, chudoba, zdroje energie, vzdělání, změny klimatu) je nutné se pokusit vybudovat "celoplanetární civilizaci".
 • Kolaps civilizace dokázal člověk vždy vyřešit, úspěšná civilizace je založená na tom, že dokáže přicházejícím výzvám čelit, neúspěšná bude vystřídána novou civilizací, nyní jsme v bodě, kdy se rozhoduje jakou cestou se vydáme (úspěšná a nebo neúspěšná civilizace) 15.10.2019.

Doc. Václav Cílek

Klimatické podmínky se zhoršují (Benátky, USA, Indie, Afrika atd.), budeme muset omezit leteckou dopravu, odejít od elektromobilů (protože mají vysokou uhlíkovou stopu díky bateriím, výrobě, zdrojům atd.), odejít od biopaliv (část biopaliv má dvojnásobnou uhlíkovou stopu než ropa) - čeká nás velké zásadní rozhodnutí, které nejsme připravení (pouze cca 2 % lidí je na tento krok připraveno), politici jsou dobří v mediální manipulaci a víc od nich čekat nemůžeme. Pokud dojde ke krizi, tak se objeví málo známý politik (starosta), který přijde s řešením (to je naděje Václava Cílka, kterou očekává od politiků).
 • Proč přijde světová revoluce? Situace je dlouhodobě neudržitelná, kdy během 5 nebo 10 roků dojde k protnutí několika věcí: nedostatek ropy, potravin, politická situace atd., to způsobí velké demonstrace v celosvětovém měřítku (podobně jako koncem šedesátých roků).
 • Bude použito násilí ke svržení vlád? K násilí dojde. K násilnému svrhávání vlád v Evropě nedojde, ale budou masivní nepokoje, rozhození ekonomiky a lidí, jsme na tuto situaci nedostatečně psychicky připravení (koncept vděčnosti).
 • Čeká nás změna myšlení z nastavení na BOJ (klimatické, změny, sucho, kůrovec atd.) na spolupráci, aby mohlo něco nového vzniknout, musí se něco staré zničit (ale ne vše), narůstající polarizace může změnit "bod zlomu". 
 • Diagnózu máme, teď nás čeká léčení.
 • více

Pohled Graeme Maxtona na potřebné změny:

Čeká nás nový ekonomický systém včetně přehodnocení peněžního, soudního, politického, zdravotního, zemědělského, vzdělávacího systému atd. , ale také vývojová transformace člověka, rodiny, vesnice, města atd. více

 • Současné změny ve společnosti na řešení globálních změn klimatu již nestačí , změny jsme mohli dělat od 80tých roků, nyní již nemáme čas, musíme zavést radikální změny, čím později tím budou drastičtější (radikální obrat). 
 • Ve standardním scénáři vychází hlavní Bod zlomu, když se zastaví růst a začne výrazný pokles (mezi roky 2030-2040, MIT), výsledky kolapsu budou viditelné desítky roků před tím i potom.
 • Podle světové banky růst průměrné teploty o 3-4°C je neslučitelné se životem civilizace Pokles populace na cca 1 miliardu, lidstvo se stalo příliš početným (7,7 miliardy) na limitované zdroje Země, lidstvo musí zredukovat ekologickou stopu, přestože to poškodí ekonomiku a sníží životní úroveň (jde o minimalizaci škod, proces již nejde zastavit, bezbolestná transformace není možná, čím později to uděláme tím budou větší škody a rozvrat). 
 • Současně je nutné změnit ekonomický model (dominance ekonomického systému kapitalismu 21. století, nekonečný růst a honba za ziskem), veřejný zájem musí dostat přednost před jednotlivci s ohledem na možnosti a regeneraci přírody, která má svoje limity (bezpečnostní protokoly). 
 • Nastavení nových podmínek a pravidel v nové společnosti, ti co se podíleli vědomě na způsobených škodách (podnikatelský, finanční sektor, "některé charitativní organizace" atd.) se nemohou podílet na novém řešení (budou se však muset podílet na financování obnovy a restrukturalizaci, protože náklady na transformaci budou vysoké 1-10 % světového HDP ročně v závislosti na termínu, kdy s transformací začneme).
 • Jak si vše ujasníme, klíčové je, aby se realizovali klíčové transformační kroky tak, aby to co nejméně narušilo život lidí (většinu) a současně, aby se dosáhlo největšího možného efektu (náklady na transformaci jsou druhořadé -platí zejména menšina, která způsobila současnou situaci).
 • Rozhodnutí v chudém světě rozhodne o "úspěchu nebo krachu transformace na globální úrovni", na řešení transformace je nutná spolupráce Číny, Indie, Afriky, Jižní Ameriky i zbytek Asie (protože chudých cca 7 miliard nemůže chtít to, co má zbytek, který se toho musí nyní vzdát ve prospěch přežití celku).
 • Stávka spotřebitelů v Evropě, může být inspirací pro další ve světě a také katalyzátorem radikální změny ekonomického a politického systému. 
 • Jednou z alternativ je nástup Technokracie, aby uskutečnila potřebné opatření, prosadila ekonomickou transformaci a po splnění této úlohy odstoupila (předpokladem je, že lidstvo dokáže připravit mechanismus mimořádné změny systému vládnutí a najde dostatek lidí s potřebnou mravní, intelektuální výbavou a odvahou řídit takovou transformaci).

Kolaps světového měnového systému

15.6.2020 Guvernér ČNB Rusnok říká, že další snížení úrokových sazeb z již tak nízkých úrovní by mohlo podkopat stabilitu finančního systému (Reuters). Platí tento názor i pro ECB a další banky? 

více

Nebo přijde "digitální demokracie"?

1.8.2021 Nový Zéland, Austrálie, Irsko, Island a Velká Británie jsou podle studie publikované v akademickém žurnálu Sustainability nejvhodnější místa k přežití v případě kolapsu globální civilizace. Hodnoceny byly faktory jako možnost pěstování potravin pro své obyvatelstvo, ochrana hranic před masovou migrací či schopnost zachování výroby elektřiny.

 • Ke kolapsu civilizace by mohlo dojít z důvodu vysoce propojené a energeticky náročné společnosti. Zažehnout by ji tak mohla třeba vážná finanční krize, dopady klimatických změn, ničení přírody či ještě horší pandemie než pandemie covidu-19.
 • Globalizovaná společnost zaměřená na ekonomickou efektivitu odolnost zhoršuje a že v oblasti potravin a dalších životně důležitých odvětvích musí existovat rezervní kapacita.
 • https://www.novinky.cz/koktejl/clanek/kam-se-odebrat-az-se-zhrouti-civilizace-na-novy-zeland-tvrdi-studie-40367538#

24.7.2021 V sedmdesátých letech vědci předpověděli, že naše civilizace zkolabuje v tomto století. Podle nové studie se tak skutečně stane. V roce 1972 vědci předpověděli, že se průmyslová civilizace musí zhroutit, pokud budou korporace a vlády pokračovat v neustálém ekonomickém růstu bez ohledu na náklady. A nová studie bohužel jejich předpověď jen potvrzuje. Co nás tedy už za několik let čeká?

Vědci v sedmdesátých letech napsali hned 12 možných scénářů kolapsu, z nichž většina předpovídá bod, kdy se přírodní zdroje stanou tak vzácnými, že další ekonomický růst se stane nemožným a osobní blahobyt lidí poklesne. Nejznámější scénář zprávy předpovídal, že světový ekonomický růst dosáhne vrcholu kolem 40. let tohoto století, poté dojde k prudkému poklesu spolu s globální populací, dostupností potravin a přírodními zdroji. Tento kolaps by sice nebyl koncem lidské rasy, ale spíše společenským zlomem, který by způsobil pokles životních standardů po celém světě na dlouhá desetiletí.

Co předvídá nová studie?

Nová studie bohužel prakticky potvrzuje předpověď ze sedmdesátých let. Gaya Herrington, výzkumná pracovnice v oblasti udržitelnosti a dynamické systémové analýzy, zjistila, že současný stav světa, měřený prostřednictvím 10 různých proměnných včetně populace, míry plodnosti, úrovní znečištění, produkce potravin a průmyslové produkce, je velmi úzce spojen se dvěma scénáři navrženými v roce 1972, kdy zjednodušeně řečeno technologický pokrok pomáhá snižovat znečištění a zvyšovat zásoby potravin, i když dochází přírodní zdroje.

Jsou tu ale i dobré zprávy a kolapsu se lze do jisté míry vyhnout. To by ovšem populace, znečištění a ekonomický růst musely růst společně s poklesem přírodních zdrojů. Rozdíl by nastal, kdyby se lidé rozhodli záměrně omezit ekonomický růst sami, než je k tomu donutí nedostatek zdrojů.

"Tento scénář předpokládá, že kromě technologických řešení se mění i globální společenské priority," napsala Herrington. "Změna hodnot a politik se mimo jiné promítá do požadované malé velikosti rodiny, dokonalé dostupnosti antikoncepce a záměrné volby omezit průmyslovou produkci a upřednostnit zdravotnické a vzdělávací služby."

Tento scénář může vypadat jako sci-fi, obzvlášť, když hladiny atmosférického oxidu uhličitého jsou neustále nahoru. Studie však naznačuje, že záměrná změna kurzu je stále možná.

Budoucnost je nejistá

Herrington poznamenává, že rychlý vývoj a nasazení vakcín během pandemie covid-19 je důkazem lidské vynalézavosti tváří v tvář globální krizi. Je tedy možné, aby lidé reagovali podobně na probíhající klimatickou krizi, pokud se k tomu záměrně a celospolečensky rozhodneme.

"Ještě není pozdě na to, aby lidstvo záměrně změnilo směr, aby významně změnilo trajektorii budoucnosti," uzavřela Herrington svoji studii. "Lidstvo si může efektivně zvolit buď svůj vlastní limit, nebo v určitém okamžiku dosáhnout stanoveného limitu, kdy se pokles lidského blahobytu stane nevyhnutelným.

https://veda.instory.cz/1718-v-sedmdesatych-letech-vedci-predpovedeli-ze-nase-civilizace-zkolabuje-v-tomto-stoleti-podle-nove-studie-se-tak-skutecne-stane.html?

14.1.2021 Lidstvo nezvládá reagovat na hrozby způsobené poklesem biodiverzity a klimatickou změnou, čeká jej proto "strašlivá budoucnost". Uvedla to mezinárodní skupina vědců ve studii publikované v odborném periodiku Frontiers in Conversation Science.

"Planetě hrozí strašlivá budoucnost masového vymírání druhů, horšícího se zdraví lidské populace a klimatických rozvratů," píší vědci v nové zprávě s tím, že tyto skutečnosti výrazně ohrožují přežití lidstva jako takového. Podle nich stojí za nepěknou budoucností zejména laxní až ignorantský přístup plynoucí z nepochopení závažnosti klimatické krize. "Hrozba pro veškeré formy života včetně člověka je tak obrovská, že ji stěží chápou i dobře informovaní vědci," stojí ve zprávě.

Vědci dále varují, že blížící se klimatická katastrofa bude mít za následek hromadnou migraci, války o přírodní zdroje, ale i další celosvětové pandemie, podobné té, kterou zažíváme nyní. "Nechceme ale kapitulovat," ubezpečují experti. "Naším cílem je dát hlavám států studenou sprchu ohledně stavu planety, aby mohli učinit takové kroky, které strašlivé budoucnosti zabrání. Vzhledem k rozsahu problému je podle vědců nezbytné například vzdát se ideje neustálého ekonomického růstu. Nutné jsou změny v celkovém uspořádání globálního kapitalismu, ale i v systému vzdělávání či přístupu ke všeobecné rovnosti. Zásadní je přestat používat fosilní paliva, řádně nacenit externality týkající se životního prostředí, ale také pracovat na rovném postavení mužů a žen, říká zpráva, vycházející asi ze 150 vědeckých studií.

 • Světu nepodařilo splnit jediný cíl ohledně ochrany ekosystémů z dvacítky záměrů dohodnutých v roce 2010 v japonském Aiči.
 • Podle zprávy OSN hrozí nyní vyhynutí více než milionu živočišných druhů. Mnohé z nich přitom mají z planety vymizet jen v řádech desetiletí.
 • "Klimatická krize je pro civilizaci nesčetněkrát nebezpečnější než trumpismus či COVID-19.
 • Populační růst a obrovská míra konzumace ze strany bohatých národů je podle něj cestou do záhuby.
 • Velké populace a jejich orientace na neustálý růst mají za následek degradaci půdy i úbytek biodiverzity. "Více lidí znamená vícero syntetických sloučenin a nebezpečných jednorázových plastů.
 • Vycházíme z toho, že jakmile si uvědomíme rozměr problému, bude jasné, že potřebujeme více než odhodlání jednotlivců, kteří používají méně plastů, jedí méně masa a redukují využívání letecké dopravy. Potřebujeme velké a rychlé systematické změny

V posledních letech vydali vědci několik podobných varování ohledně stavu klimatu. Jedná se například o výstrahu 11 tisíc vědců, kteří předpokládají, že bez včasné a účinné akce zažije lidstvo "nevídané utrpení". V roce 2016 zase žádalo 150 australských klimatických vědců po tehdejším premiérovi, aby výrazně pokročil v redukci emisí.

https://cnn.iprima.cz/klima-cekaji-nas-dalsi-pandemie-masove-vymirani-a-valky-varuji-vedci-17025?

3.7.2020 Přílišný tlak EU na flotilové emise bez patřičné technické logiky, připravených forem financování a infrastruktury začíná vyvolávat reálné problémy. Automobilky na nesmyslnost některých opatření upozorňovaly už před pandemií, její příchod však věci ještě urychlil a v kombinaci s pozastavenou výrobou i prodejem nových aut způsobil vyprázdnění pokladen producentů nových aut. Výrobci totiž kromě samotné výroby nuceni financovat i stále dražší vývoj nových technologií, jejichž dlouhodobé uplatnění na trhu není vůbec jisté. Právě převládající nejistota, chaos a nesystémovost současných legislativních opatření způsobily situaci, kdy mnohým automobilkám reálně hrozí totální kolaps - automobilová černá labuť

Právě Evropská komise prohlašovala, jak Evropu zaplaví elektromobily, postaví pro ně infrastrukturu a než se to celé rozjede do přirozených otáček, pomůže bohatými dotacemi. Ani v roce 2020 však tato teorie nefunguje. Elektromobily jsou pro lidi stále finančně nedostupné, infrastruktura nepřipravená a vydání každého centu dotace EU podmiňuje nereálnými požadavky. Co však zákonodárci stihli, je zpřísnění emisních limitů na míru, kterou už nesplní ani nejmodernější spalovací motory. Takže si to shrňme, naftové motory jsou zlo, benzínové motory neplní flotilové emise, ani kdyby se rozkrájeli, na elektromobily lidé nemají a o vodíku se zatím ani nemá cenu bavit.

https://www.autojournal.cz/tlak-eu-na-emise-vyvolava-kolaps-automobilek/?

19.6.2020 Angela Merkelová: EU čelí velmi, velmi těžké době. Čelí nejhorší recesi od druhé světové války. Přesto někteří nemusí docenit, jak špatná tato situace je (Bloomberg)  

zobrazit více..
Loading...