Kolaps

p>Kolaps = restart, transformace

Bude změna lidské civilizace spojena i se změnou klimatu, které v extrémních případech mohou znamenat příchod nové doby ledové nebo přechod z čtvrtohor do pětihor? Nebo se může může naplnit zjištění prof. Bárty? Na začátku i u vzestupu jakéhokoliv složitého systému (civilizačního modelu) je obvykle válka (Prof. Miroslav Bárta). 

Zajímavost: Houby jsou hnacím prvkem evoluce na souši (rozežírají horniny ze kterých vzniká půda, vyživují rostliny a také díky nim se planeta zazelenala), houby vdechli planetě život po každé globální katastrofě (bez hub by nebyl život na planetě Zemi), houby také vydláždily cestu lidské civilizaci. Budou se houby v našem století také podílet na evoluci lidské civilizace a zajistí novou dynamickou rovnováhu na planetě společně s dalšími mikroorganismy a vodou?

Čeká nás v po roce 2020 "Transformační bod zlomu"?

Podle rektora Prof. Ing. Petra Skleničky CSc (1964): Kolaps krajiny předchází kolapsu společnosti. Nad suchem zvítězíme jen změnou myšlení 

Kde všude můžeme očekávat kolaps?

 • automilový průmysl na navazující výrobní řetězec (přechod na elektromobilitu, přísné emisní limity, nedostatečná infrastruktura, drahé elektromobily atd.)
 • Mezinárodní letecká doprava, výrobci letadel a navazující odvětví
 • Pád světového měnového systému
 • zdravotní, důchodový a sociální systém
 • produkce potravin a růst jejich cen
 • trh práce s nástupem robotizace a krize
 • hypoteční trh a růst nesplácených úvěru s příchodem ekonomické krize
 • zamrznutí spotřeby (vysoké zadlužení obyvatel, nejistota na trhu práce, růst nezaměstnanosti a růst daní)
 • zhoršování ratingů firem a států (růst dluhů díky koronavirové krizi, pokles produkce a výběru daní)
 • kolaps mezinárodního turistického ruchu a ubytovacích služeb
 • Černá labuť
 • atd.


Nová celoplanetární civilizace, která je nutná pro řešení současné situace na planetě

 • jasná vize nové celoplanetární společnosti (jak?), lídr, týmová spolupráce, lidská masa, mezinárodní koordinovaná spolupráce (kdo?)
 • nový model celoplanetární lidské civilizace, nový ekonomický model v souladu s přírodou, který bude schopen postupně napravovat způsobené škody
 • finanční zdroje včetně energie, vody a půdy
 • jednoduchý zákonný rámec a ideologie (filosofie na které se shodne většina)
 • využití moderních technologií a lidského potenciálu
 • změna myšlení k člověku, kultuře, odlišnostem, společnosti a Přírodě
 • vhodné načasování (kdy?)

Přírodní faktor, které může způsobit rychlou změnu civilizace:

 • Příčinou zániku naší civilizace mohou být pomalé viry (MVDr. Staněk), během několika roků nebo desetiletí (7.12.2019 přednáška Brno), obrana je VETOM

Co bychom potřebovali podle Petra Hampla?

Nyní ještě nejsme připraveni, ale za 2 až 3 roky by to již mohlo být jiné, potřebujeme:

 • nový ekonomický model (nemáme žádný prognostický ústav)
 • potřebuje změnit poměry z mezinárodních na národní (národní hospodářství, národní politiku, zemědělství, ekonomiku, zákony, kulturu, hlídání hranic atd.)
 • nahradit Neomarxismus jinou ideologií (demokratický nacionalismus nebo vlastenectví v kombinaci s náboženským obrozením)
 • potřebujeme počítače a počítačové sítě
 • mezinárodní spolupráci se všemi kontinenty
 • více

Doporučení prof. Staňka pro řešení ve 3 fázích:

nesmírně důležité je správné načasování jednotlivých fází - etapizace (nyní nám hrozí klimatická, vojenská a technická rizika), podmínky se mění velmi rychle nebudou to 10 -ky roků

 • prioritou jsou nyní informace v architektuře souvislostí a propojování lidí (současnost), rozvoj tzv. resilience
 • následuje hledání společného řešení v dané situaci s respektem k veškeré různosti - budoucí model Společnosti 5.0 v homeostáze s přírodu
 • politické řešení, hledáme nebo vytváříme spolupracující subjekty, které se zabývají smyslem života Nové společnosti (společnost 5.0, homeostáza člověka přírody)

Lákadla pro většinovou společnost budou obrovská (úspěch, kariéra, spotřeba, moc, majetek, atd.), Pokud nedojde ke změně paradigmatu, "zisk je rozhodující kritérium současné civilizace", může dojít ke změně jednotlivce a tím společnosti a naopak.

 • hledáme řešení (Společnost 5.0), které je v dynamické rovnováze se současným rozvojem celé společnosti a přírody (homeostáza)
 • "Univerzita života" - cyklus vzdělávání pro všechny generace s využitím know how prof. Staňka a metody "Architektura souvislostí"
 • více


Pohled prof. Bárty na potřebné změny:

nyní jsme v Západní Evropě na rozhraní, kdy se problémy nahromadily a hrozí, že ztratíme svoji komplexitu (zdražují se zdroje energie, nedostatek leader shipu, krize společenské smlouvy a ztráta vizí), to vše způsobuje, že se můžeme skokově dostat do velkých problémů. Jsme první civilizací (máme znalosti, technologie, komunikace a dostatečnou energii), která má šanci projít takzvaným sítem, současné problémy nemůžeme řešit na úrovni jednotlivých států. Musíme vytvořit takovou pestrou společnost, která se globálně shodne na prioritách této planety. Pestrost (diverzita) světa je jeho síla.

 • Prof. Miroslav Bárta, musíme vytvořit "Celoplanetární civilizaci"

 • ve svých teoriích nemluví o zániku civilizace, ale o jejím kolapsu, tedy určitém zlomu, transformaci. 

 • k možnému kolapsu (má ozdravný očistný účinek) vede přebujelý sociální stát, byrokracie, změna klimatu, vysoké mandatorní výdeje, dluhy obyvatel, to je pekelná kombinace (měla vždy špatný konec), většina společnosti nevěří elitám (roste polarizace), ať politickým, ekonomickým, nebo intelektuálním 
 • naše civilizace se nachází na vrcholu (je ale možné že vývoj bude dále pokračovat v současném trendu), nacházíme se na rozhraní, kdy se učíme vycházet se vším co nás obklopuje, včetně informací a dezinformací
 • existuje sedm zákonů, ty popisují vývoj civilizace a mají zásadní vliv na vývoj civilizace
 • na to abychom byli schopni vyřešit narůstající globální problémy (ekologie, chudoba, zdroje energie, vzdělání, změny klimatu) je nutné se pokusit vybudovat "celoplanetární civilizaci"
 • kolaps civilizace dokázal člověk vždy vyřešit, úspěšná civilizace je založená na tom, že dokáže přicházejícím výzvám čelit, neúspěšná bude vystřídána novou civilizací, nyní jsme v bodě, kdy se rozhoduje jakou cestou se vydáme (úspěšná a nebo neúspěšná civilizace) 15.10.2019

Doc. Václav Cílek

Klimatické podmínky se zhoršují (Benátky, USA, Indie, Afrika atd.), budeme muset omezit leteckou dopravu, odejít od elektromobilů (protože mají vysokou uhlíkovou stopu díky bateriím, výrobě, zdrojům atd.), odejít od biopaliv (část biopaliv má dvojnásobnou uhlíkovou stopu než ropa) - čeká nás velké zásadní rozhodnutí, které nejsme připravení (pouze cca 2 % lidí je na tento krok připraveno), politici jsou dobří v mediální manipulaci a víc od nich čekat nemůžeme. Pokud dojde ke krizi, tak se objeví málo známý politik (starosta), který přijde s řešením (to je naděje Václava Cílka, kterou očekává od politiků)
 • proč přijde světová revoluce? Situace je dlouhodobě neudržitelná, kdy během 5 nebo 10 roků dojde k protnutí několika věcí: nedostatek ropy, potravin, politická situace atd., to způsobí velké demonstrace v celosvětovém měřítku (podobně jako koncem šedesátých roků)
 • bude použito násilí ke svržení vlád? K násilí dojde. K násilnému svrhávání vlád v Evropě nedojde, ale budou masivní nepokoje, rozhození ekonomiky a lidí, jsme na tuto situaci nedostatečně psychicky připravení (koncept vděčnosti)
 • čeká nás změna myšlení z nastavení na BOJ (klimatické, změny, sucho, kůrovec atd.) na spolupráci, aby mohlo něco nového vzniknout, musí se něco staré zničit (ale ne vše), narůstající polarizace může změnit "bod zlomu" 
 • diagnózu máme, teď nás čeká léčení
 • více

Pohled Graeme Maxtona na potřebné změny:

Čeká nás nový ekonomický systém včetně přehodnocení peněžního, soudního, politického, zdravotního, zemědělského, vzdělávacího systému atd. , ale také vývojová transformace člověka, rodiny, vesnice, města atd. více

 • současné změny ve společnosti na řešení globálních změn klimatu již nestačí , změny jsme mohli dělat od 80tých roků, nyní již nemáme čas, musíme zavést radikální změny, čím později tím budou drastičtější (radikální obrat) 
 • ve standardním scénáři vychází hlavní Bod zlomu, když se zastaví růst a začne výrazný pokles (mezi roky 2030-2040, MIT), výsledky kolapsu budou viditelné desítky roků před tím i potom
 • podle světové banky růst průměrné teploty o 3-4°C je neslučitelné se životem civilizace Pokles populace na cca 1 miliardu, lidstvo se stalo příliš početným (7,7 miliardy) na limitované zdroje Země, lidstvo musí zredukovat ekologickou stopu, přestože to poškodí ekonomiku a sníží životní úroveň (jde o minimalizaci škod, proces již nejde zastavit, bezbolestná transformace není možná, čím později to uděláme tím budou větší škody a rozvrat) 
 • současně je nutné změnit ekonomický model (dominance ekonomického systému kapitalismu 21. století, nekonečný růst a honba za ziskem), veřejný zájem musí dostat přednost před jednotlivci s ohledem na možnosti a regeneraci přírody, která má svoje limity (bezpečnostní protokoly) 
 • Nastavení nových podmínek a pravidel v nové společnosti, ti co se podíleli vědomě na způsobených škodách (podnikatelský, finanční sektor, "některé charitativní organizace" atd.) se nemohou podílet na novém řešení (budou se však muset podílet na financování obnovy a restrukturalizaci, protože náklady na transformaci budou vysoké 1-10 % světového HDP ročně v závislosti na termínu, kdy s transformací začneme)
 • jak si vše ujasníme, klíčové je, aby se realizovali klíčové transformační kroky tak, aby to co nejméně narušilo život lidí (většinu) a současně, aby se dosáhlo největšího možného efektu (náklady na transformaci jsou druhořadé -platí zejména menšina, která způsobila současnou situaci)
 • rozhodnutí v chudém světě rozhodne o "úspěchu nebo krachu transformace na globální úrovni", na řešení transformace je nutná spolupráce Číny, Indie, Afriky, Jižní Ameriky i zbytek Asie (protože chudých cca 7 miliard nemůže chtít to, co má zbytek, který se toho musí nyní vzdát ve prospěch přežití celku)
 • stávka spotřebitelů v Evropě, může být inspirací pro další ve světě a také katalyzátorem radikální změny ekonomického a politického systému 
 • jednou z alternativ je nástup Technokracie, aby uskutečnila potřebné opatření, prosadila ekonomickou transformaci a po splnění této úlohy odstoupila (předpokladem je, že lidstvo dokáže připravit mechanismus mimořádné změny systému vládnutí a najde dostatek lidí s potřebnou mravní, intelektuální výbavou a odvahou řídit takovou transformaci) ¨

Kolaps světového měnového systému

15.6.2020 Guvernér ČNB Rusnok říká, že další snížení úrokových sazeb z již tak nízkých úrovní by mohlo podkopat stabilitu finančního systému (Reuters). Platí tento názor i pro ECB a další banky? 

více

Nebo přijde "digitální demokracie"?

3.7.2020 Přílišný tlak EU na flotilové emise bez patřičné technické logiky, připravených forem financování a infrastruktury začíná vyvolávat reálné problémy. Automobilky na nesmyslnost některých opatření upozorňovaly už před pandemií, její příchod však věci ještě urychlil a v kombinaci s pozastavenou výrobou i prodejem nových aut způsobil vyprázdnění pokladen producentů nových aut. Výrobci totiž kromě samotné výroby nuceni financovat i stále dražší vývoj nových technologií, jejichž dlouhodobé uplatnění na trhu není vůbec jisté. Právě převládající nejistota, chaos a nesystémovost současných legislativních opatření způsobily situaci, kdy mnohým automobilkám reálně hrozí totální kolaps - automobilová černá labuť

Právě Evropská komise prohlašovala, jak Evropu zaplaví elektromobily, postaví pro ně infrastrukturu a než se to celé rozjede do přirozených otáček, pomůže bohatými dotacemi. Ani v roce 2020 však tato teorie nefunguje. Elektromobily jsou pro lidi stále finančně nedostupné, infrastruktura nepřipravená a vydání každého centu dotace EU podmiňuje nereálnými požadavky. Co však zákonodárci stihli, je zpřísnění emisních limitů na míru, kterou už nesplní ani nejmodernější spalovací motory. Takže si to shrňme, naftové motory jsou zlo, benzínové motory neplní flotilové emise, ani kdyby se rozkrájeli, na elektromobily lidé nemají a o vodíku se zatím ani nemá cenu bavit.

https://www.autojournal.cz/tlak-eu-na-emise-vyvolava-kolaps-automobilek/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_req_id=KmxkgkwIt48-202007031336&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

19.6.2020 Angela Merkelová: EU čelí velmi, velmi těžké době. Čelí nejhorší recesi od druhé světové války. Přesto někteří nemusí docenit, jak špatná tato situace je (Bloomberg)  

zobrazit více..
Loading...