Jednota bratrská

Jednota bratrská

  • Bratři Zákona Kristova (původně si tak říkali)

Historie

UNITAS FRATRUM - neboli Moravská církev se zrodila ve středověku z velkého duchovního probuzení v Čechách (husitství). Významný vliv na její formování měl Petr Chelčický (asi 1379, Chelčice u Vodňan - asi 1460) s učením o odmítání násilí. V roce 1457 odešli pod vedením Bratra Řehoře do ústraní v Kunvaldu ve východních Čechách a nazvali se Bratři a sestry zákona Kristova - Jednota bratrská.

  • Spisy Petra Chelčického významně ovlivnily spisovatele a filosofa Lva Tolstého a nepřímo Gándhího, Martina Luthera Kinga, Nelsona Mandelu i T. G. Masaryka. 
  • Chelčického učení zahrnují myšlenky, které později přijala Jednota bratrská, anabaptisté, kvakeři a baptisté. Byl prvním pacifistickým spisovatelem renesance, který předběhl Erasma Rotterdamského a Menna Simonse téměř o sto let. 

Jednota zdůrazňovala trojí ideál víry, lásky a naděje a praktický křesťanský život vždy považovala za důležitější, než učení nebo církevní tradice. Rozšířila se v Čechách, na Moravě i v Polsku a velmi ovlivnila reformační teologii i českou kulturu. Kralická Bible, přeložená z původních jazyků, měla nesmírný význam pro uchování i čistotu českého jazyka po následující čtyři století. Mezi nejvýznačnější představitele patří Lukáš Pražský, Jan Augusta, Jan Blahoslav i učitel národů J. A. Komenský.
Pronásledování protestantů po bitvě na Bílé Hoře (1620) způsobilo, že desetitisíce lidí opustily vlast. Jiní zůstali a snažili se víru tajně uchovat a předávat ji alespoň svým dětem. Byli posilováni tajnou četbou Písma a povzbuzováni návštěvami kazatelů ze zahraničí. Tímto způsobem evangelíci jako skryté semeno přežili celé století.
Kolem roku 1722 se stupňoval náboženský útlak a emigrace z Moravy (Suchdol, Fulnek) zesílila. Pod vedením Kristiána Davida nacházeli uprchlíci útočiště na panství hraběte M. L. Zinzendorfa v Horní Lužici a vybudovali zde osadu Herrnhut (Ochranov), kde usilovali o zachování tradic staré Jednoty. Rozhodující impuls ke sjednocení přišel během slavení sv. Večeře Páně 13. srpna 1727, kdy prožili zkušenost mocné přítomnosti Ducha svatého (obnovení Jednoty bratrské). Tento zážitek způsobil nejen vnitřní sjednocení, ale také vzbudil touhu nést radostnou zprávu o Bohu těm, kdo ji ještě neslyšeli. První misionáři vycházejí r. 1732 k otrokům na ostrov sv. Tomáše v Karibském moři a po nich další: do Grónska, severní a jižní Ameriky, jižní Afriky, Austrálie... Za necelých 30 let tak vyšlo z malého městečka celkem 226 misionářů a ve světě byli nazýváni podle svého původu Moravští bratři.
Tam, kde Jednota bratrská vznikla - v zemi otců - však směla znovu začít pracovat až po roce 1861. První sbor Obnovené Jednoty bratrské v Čechách byl založen roku 1870 v Potštejně.

  • Ivančice, kde Jednota bratrská pracovala již od roku 1498, se v období 1536-1623 staly střediskem Jednoty bratrské na jihozápadní Moravě, i sídlem bratrských seniorů; v letech 1558-1571 také Jana Blahoslava (1523-1571).
  • https://mistareformace.cz/index.php/cs/m/bratrsky-areal-ivancice
  • https://www.jbcr.cz/index.php/o-nas/historie

Poslání

Ve svém vyznání a učení se současná Jednota vrací k původnímu odkazu Staré Jednoty a rozvíjí dědictví Jednoty Obnovené. Hledá současné způsoby misijní práce a zvěstování evangelia. Důraz klade na Slovo kříže a na osobní, živou víru ve Spasitele Ježíše Krista. Tuto víru se snaží uplatňovat i v oblasti výchovné a sociální (provozuje mateřskou a základní školu, vyšší odbornou školu misijní a je aktivní v sociální a pečovatelské práci).
Jednota bratrská je ekumenicky otevřenou církví a chce být mostem mezi církvemi episkopálními a kongregačními, mezi církvemi tradičními a charismatickými. Jejím vyznáním je heslo: VICIT AGNUS NOSTER, EUM SEQUAMUR - náš Beránek zvítězil, následujme jej. Podobu křesťanství obohatila několika zvyky (adventní hvězdy, hody lásky) a je známa používáním vybraných biblických veršů jako pomůcky ke každodennímu zamyšlení (Hesla Jednoty bratrské).

Organizace

Jednota bratrská v České republice je samostatnou provincií v rámci světové Jednoty bratrské (Unitas Fratrum - Moravian Church), která se skládá z celkem 19 provincií v Evropě, severní i jižní Americe a Africe. Zřízení je presbyterně-synodní: nejvyšším orgánem je Synod, v mezidobí je církev řízena tříčlennou Úzkou radou. Biskupové v Jednotě bratrské nemají administrativně-správní pravomoc, ale jejich funkce je duchovní: mají být staršími bratry a rádci kazatelů, pastýři pastýřů a strážci řádů. Proto jejich působnost není omezena hranicemi a jsou biskupy celé světové Jednoty.
Statistika
V současnosti má Jednota bratrská 28 sborů. V duchovenské službě JB slouží 45 ordinovaných duchovních a řada dalších pracovníků. Počet členů: 3426.
KONTAKT:
Úzká rada Jednoty bratrské
B. Němcové 54/9
460 01 Liberec 5
E-mail: jbcr@jbcr.info
URL: www.jbcr.info

https://www.ekumenickarada.cz/in/312/jednota_bratrska#.X5tQztBKhaQ

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jednota_bratrsk%C3%A1 

zobrazit více..
Loading...