Jan Ámos Komenský

ul>
 • Nebojujme s temnotou (strach), protože tam, kde je přineseno světlo (láska), tma sama mizí bez boje
 • Jan Amos Komenský, latinsky Iohannes Amos Comenius, německy Johann Amos Comenius (28. března 1592 jihovýchodní Morava - 15. listopadu 1670 Amsterdam, Spojené provincie nizozemské) byl poslední biskup Jednoty bratrské a jeden z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů. Během svého života si získal renomé především jako pedagog, resp. teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru. Byl jediným tvůrcem originální, filosoficky ukotvené pedagogické soustavy v českých zemích, zabýval se všeobecnou teorií výchovy, didaktikou, vytvořil speciální metodiku výuky jazyků a sám sepisoval originální učebnice. Už za Komenského života si získaly mimořádnou oblibu jeho jazykové příručky Janua linguarum reserata (Dvéře jazyků otevřené, známé jako Brána jazyků otevřená) a Orbis sensualium pictus (Svět v obrazech). Komenský je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si přízvisko Učitel národů.

  Teolog, filozof a pedagogický reformátor - nejvýznamnější osobnost starší české kultury. Poté co 15. listopadu 1670 v Amsterdamu zemřel, bylo jeho dílo v českých zemích, na rozdíl od Evropy, takřka zapomenuto a teprve postupně od osvícenství přes období národního obrození až po dnešní dobu znovu objevováno, čteno a doceňováno. Teprve v roce 1829 se mu samostatně věnoval František Palacký.

  1592, 28.března - narozen v Nivnici u Uherského Brodu na jihovýchodní Moravě v rodině českobratrského uherskobrodského měšťana a nivnického mlynáře Martina Komenského

  1604 - osiřel, další výchova u příbuzných a s podporou Jednoty bratrské

  1608-1611 - přerovské bratrské gymnázium, získání jména Amos

  1611-1614 - zahraniční studia: Nassavská akademie v Herbornu a studium teologie na univerzitě v Heidelbergu

  1614-1621 - po návratu učitelem a duchovním ve službách Jednoty: 1614 vyučujícím v Přerově, 1616 ustanoven knězem Jednoty, od 1617 správcem sboru a školy v severomoravském Fulneku

  1618 - první sňatek (s Magdalenou Vizovskou, + i s oběma synky 1622)

  1620, 8.11. - porážka českých evangelických stavů na Bílé hoře

  1622-1628 - ve vnitřním exilu ve východních Čechách: nejprve do 1626 pod ochranou Karla staršího ze Žerotína v Brandýse nad Orlicí, poté v Bílé Třemešné u Sadovských ze Sloupna

  1623 - Labyrint světa a ráj srdce (vydán 1631)

  1624 - druhý sňatek (s Dorotou Cyrillovou, +1648, dcerou bratrského biskupa - s ní postupně čtyři děti: Dorota Kristina 1627 - Alžběta 1628 - Zuzana 1643 - Daniel 1646)

  1627 - náčrt České didaktiky

  1628, 4.2. - odchod do exilu

  1628-1641 - první pobyt v polském Lešně pod ochranu rodu Leszczynských

  1631 - proslulá učebnice Janua linguarum reserata (Brána jazyků otevřená)

  1632 - biskupem (seniorem) Jednoty bratrské

  1639 - v Anglii vydán Prodromus Pansophiae (Předchůdce vševědy)

  1641-1642 - Londýn: vybídnut anglickými přáteli, připravuje projekt collegium lucis (kolej světla), jakési mezinárodní akademie učenců, a píše programový spis Via lucis (Cesta světla)

  1642 - v Anglii začíná revoluce, cesta přes Nizozemí (setkání s Descartesem a mecenášem Ludvíkem de Geer) do Švédska, ve Stockholmu jednání s kancléřem Oxenstjernou. Tehdy padesátiletý Komenský se s o čtyři roky mladším filozofem a matematikem Reném Descartem setkal, ale tito dva duchovní velikáni si příliš neporozuměli. Francouzský racionalista, který za zdroj skutečného poznání považoval neustálé, metodické pochybování, svého současníka později ostře zkritizoval. Přirovnal jej dokonce k alchymistům, kteří slibují výrobu zlata, ale nakonec k ničemu nedojdou.

  Na zámku Endegeest se tehdy střetly dva odlišné myšlenkové světy této přelomové doby. Svět minulosti a budoucnosti, svět nejistoty a jistoty. Svár rozumu a víry, který nás ovšem provází dodnes. Zvykli jsme si, že většinou za základ svého pochopení světa bereme racionalitu. Spoléháme na rozum, například na experty, kteří nám okolní svět vysvětlí, rozeberou, dají mu smysl. Teprve až když věci a události kolem sebe přestáváme chápat a orientovat se v nich, obracíme se k víře. Někdo v Boha, jiný v tajemné, esoterické síly, někoho v tomto směru uspokojí silní charismatičtí vůdci nebo vševysvětlující konspirační teorie. Komenský postupoval opačně. Byl věřící křesťan, který primárně neustále usiloval, hledal a snad i nalézal Boha a Krista. Byl to ale zároveň příslušník protestantské, po bitvě na Bílé hoře mocí pronásledované Jednoty bratrské.

  1642-1648 - Elbink (Elblag) ve východopolském Pobaltí (tehdy pod kontrolou Švédů): psaní učebnic pro Švédy za podpory de Geera

  1644-1645 - počátky největšího Komenského díla De rerum humanarum emendatione consultatio catholica (Obecná porada o nápravě věcí lidských)

  1648-1650 - druhý lešenský pobyt

  1649 - třetí sňatek (již bezdětné manželství s Janou Gajusovou)

  1650 - Kšaft umírající matky Jednoty bratrské - výraz zklamání z vestfálského míru a ztráty naděje na návrat do vlasti

  1650-1654 - Sárospatak (Šaryšský potok, Blatný Potok) v Uhrách (na řece Bodrogu poblíž dnešních slovenských hranic): ve službách sedmihradských knížat Rákócziů, pokus o zřízení první pansofické školy

  1654 - Schola ludus (Škola hrou)

  1654-1656 - třetí, poslední pobyt v Lešně: snahy o vytvoření nové protihabsburské koalice ze Sedmihradska, Švédska a Anglie za aktivní podpory českého exilu

  1656,28.-30.4. - vypálení Lešna polskými vojáky, ztráta rukopisů a majetku, záchrana holého života

  1656-1670 - Amsterdam: poslední útočiště pod ochranou obchodnické rodiny de Geerů

  asi 1657 - vydání prvních dvou dílů Obecné porady (další, částečně rozepsané díly po Komenského smrti ztraceny, objeveny až 1934, kompletní české vydání teprve 1992)

  1657-1658 - vydání sebraných pedagogických spisů Opera didactica omnia

  1658 - vydání Orbis sensualium pictus (Svět v obrazech), první obrázkové encyklopedie pro děti

  1667 - vydán Angelus pacis (Anděl míru): požadavek odstranění válek mírovým jednáním

  1668 - vydání spisu Unum necessarium (Jedno potřebné):

  Komenského filozofická závěť vyjadřující touhu po klidu duše a harmonickém splynutí s Kristem

  1670, 15.11. - Komenský zemřel v Amsterdamu, pohřben v kostele valonské reformované církve v Naardenu 20 km jihovýchodně od Amsterdamu

  https://vikend.ihned.cz/c1-66840450-jan-amos-neznamy-od-smrti-ucitele-narodu-uplyne-350-let-jeho-myslenkovy-odkaz-zustava-pro-radu-lidi-neobjeveny<br>

  Adolf Inneman 28.10.2020

  zobrazit více..
  Loading...