Jan Ámos Komenský

Jan Ámos Komenský

Jan Amos Komenský, latinsky Iohannes Amos Comenius, německy Johann Amos Comenius (28. března 1592 jihovýchodní Morava - 15. listopadu 1670 Amsterdam, Spojené provincie nizozemské) byl poslední biskup Jednoty bratrské a jeden z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů. Během svého života si získal renomé především jako pedagog, resp. teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru. Byl jediným tvůrcem originální, filosoficky ukotvené pedagogické soustavy v českých zemích, zabýval se všeobecnou teorií výchovy, didaktikou, vytvořil speciální metodiku výuky jazyků a sám sepisoval originální učebnice. Už za Komenského života si získaly mimořádnou oblibu jeho jazykové příručky Janua linguarum reserata (Dvéře jazyků otevřené, známé jako Brána jazyků otevřená) a Orbis sensualium pictus (Svět v obrazech). Komenský je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si přízvisko Učitel národů.

  • Nebojujme s temnotou (strach), protože tam, kde je přineseno světlo (láska), tma sama mizí bez boje.
  • Napsal na 200 spisů a Pansofii nedokončil.

Teolog, filozof a pedagogický reformátor - nejvýznamnější osobnost starší české kultury. Poté co 15. listopadu 1670 v Amsterdamu zemřel, bylo jeho dílo v českých zemích, na rozdíl od Evropy, takřka zapomenuto a teprve postupně od osvícenství přes období národního obrození až po dnešní dobu znovu objevováno, čteno a doceňováno. Teprve v roce 1829 se mu samostatně věnoval František Palacký.

1592, 28.března - narozen v Nivnici u Uherského Brodu na jihovýchodní Moravě v rodině českobratrského uherskobrodského měšťana a nivnického mlynáře Martina Komenského.

1604 - osiřel, další výchova u příbuzných a s podporou Jednoty bratrské.

1608-1611 - přerovské bratrské gymnázium, získání jména Amos.

1611-1614 - zahraniční studia: Nassavská akademie v Herbornu a studium teologie na univerzitě v Heidelbergu.

1614-1621 - po návratu učitelem a duchovním ve službách Jednoty: 1614 vyučujícím v Přerově, 1616 ustanoven knězem Jednoty, od 1617 správcem sboru a školy v severomoravském Fulneku.

1618 - první sňatek (s Magdalenou Vizovskou, + i s oběma synky 1622).

1620, 8.11. - porážka českých evangelických stavů na Bílé hoře.

1622-1628 - ve vnitřním exilu ve východních Čechách: nejprve do 1626 pod ochranou Karla staršího ze Žerotína v Brandýse nad Orlicí, poté v Bílé Třemešné u Sadovských ze Sloupna.

1623 - Labyrint světa a ráj srdce (vydán 1631).

1624 - druhý sňatek (s Dorotou Cyrillovou, +1648, dcerou bratrského biskupa - s ní postupně čtyři děti: Dorota Kristina 1627 - Alžběta 1628 - Zuzana 1643 - Daniel 1646).

1627 - náčrt České didaktiky.

1628, 4.2. - odchod do exilu.

1628-1641 - první pobyt v polském Lešně pod ochranu rodu Leszczynských.

1631 - proslulá učebnice Janua linguarum reserata (Brána jazyků otevřená).

1632 - biskupem (seniorem) Jednoty bratrské.

1639 - v Anglii vydán Prodromus Pansophiae (Předchůdce vševědy).

1641-1642 - Londýn: vybídnut anglickými přáteli, připravuje projekt collegium lucis (kolej světla), jakési mezinárodní akademie učenců, a píše programový spis Via lucis (Cesta světla).

1642 - v Anglii začíná revoluce, cesta přes Nizozemí (setkání s Descartesem a mecenášem Ludvíkem de Geer) do Švédska, ve Stockholmu jednání s kancléřem Oxenstjernou. Tehdy padesátiletý Komenský se s o čtyři roky mladším filozofem a matematikem Reném Descartem setkal, ale tito dva duchovní velikáni si příliš neporozuměli. Francouzský racionalista, který za zdroj skutečného poznání považoval neustálé, metodické pochybování, svého současníka později ostře zkritizoval. Přirovnal jej dokonce k alchymistům, kteří slibují výrobu zlata, ale nakonec k ničemu nedojdou.

Na zámku Endegeest se tehdy střetly dva odlišné myšlenkové světy této přelomové doby. Svět minulosti a budoucnosti, svět nejistoty a jistoty. Svár rozumu a víry, který nás ovšem provází dodnes. Zvykli jsme si, že většinou za základ svého pochopení světa bereme racionalitu. Spoléháme na rozum, například na experty, kteří nám okolní svět vysvětlí, rozeberou, dají mu smysl. Teprve až když věci a události kolem sebe přestáváme chápat a orientovat se v nich, obracíme se k víře. Někdo v Boha, jiný v tajemné, esoterické síly, někoho v tomto směru uspokojí silní charismatičtí vůdci nebo vševysvětlující konspirační teorie. Komenský postupoval opačně. Byl věřící křesťan, který primárně neustále usiloval, hledal a snad i nalézal Boha a Krista. Byl to ale zároveň příslušník protestantské, po bitvě na Bílé hoře mocí pronásledované Jednoty bratrské.

1642-1648 - Elbink (Elblag) ve východopolském Pobaltí (tehdy pod kontrolou Švédů): psaní učebnic pro Švédy za podpory de Geera.

1644-1645 - počátky největšího Komenského díla De rerum humanarum emendatione consultatio catholica (Obecná porada o nápravě věcí lidských).

1648-1650 - druhý lešenský pobyt.

1649 - třetí sňatek (již bezdětné manželství s Janou Gajusovou).

1650 - Kšaft umírající matky Jednoty bratrské - výraz zklamání z vestfálského míru a ztráty naděje na návrat do vlasti.

1650-1654 - Sárospatak (Šaryšský potok, Blatný Potok) v Uhrách (na řece Bodrogu poblíž dnešních slovenských hranic): ve službách sedmihradských knížat Rákócziů, pokus o zřízení první pansofické školy.

1654 - Schola ludus (Škola hrou).

1654-1656 - třetí, poslední pobyt v Lešně: snahy o vytvoření nové protihabsburské koalice ze Sedmihradska, Švédska a Anglie za aktivní podpory českého exilu.

1656,28.-30.4. - vypálení Lešna polskými vojáky, ztráta rukopisů a majetku, záchrana holého života.

1656-1670 - Amsterdam: poslední útočiště pod ochranou obchodnické rodiny de Geerů.

asi 1657 - vydání prvních dvou dílů Obecné porady (další, částečně rozepsané díly po Komenského smrti ztraceny, objeveny až 1934, kompletní české vydání teprve 1992).

1657-1658 - vydání sebraných pedagogických spisů Opera didactica omnia.

1658 - vydání Orbis sensualium pictus (Svět v obrazech), první obrázkové encyklopedie pro děti.

1667 - vydán Angelus pacis (Anděl míru): požadavek odstranění válek mírovým jednáním.

1668 - vydání spisu Unum necessarium (Jedno potřebné): Komenského filozofická závěť vyjadřující touhu po klidu duše a harmonickém splynutí s Kristem.

1670, 15.11. - Komenský zemřel v Amsterdamu, pohřben v kostele valonské reformované církve v Naardenu 20 km jihovýchodně od Amsterdamu.

https://vikend.ihned.cz/c1-66840450-jan-amos-neznamy-od-smrti-ucitele-narodu-uplyne-350-let-jeho-myslenkovy-odkaz-zustava-pro-radu-lidi-neobjeveny<br>

Pansofie je věda či filosofický směr, jenž se snaží skrze poznání a zahrnutí všech vědních oborů harmonizovat svět a zbourat například i jazykové bariéry mezi lidmi (o něco podobného se snaží umělý jazyk esperanto). Prosazoval jej Jan Amos Komenský, který jej v díle Všeobecná porada o nápravě věcí lidských označil jako cestu k nápravě současného konfliktního světa. 

  • Řecké slovo pan znamená vše či všezahrnující, sofia znamená moudrost. Proto slovo Pansofia sám Komenský vykládá jako Všeobecná moudrost

PANSOFIA to jest Všeobecná moudrost založená na samé lidské přirozenosti tak, že pomocí všech vrozených obecných znalostí, vrozené touhy po dobru a správného poznání snah a prostředků k dosažení touženého, jakož i jejich řádného uplatnění při všech dílčích krocích mohou VŠICHNI lidé zřetelně vidět VŠECHNO své dobro a zlo, dobra dosáhnout, budou-li je sledovat po ZCELA neklamných cestách, a zlu uniknout, budou-li mu unikat. Aby bylo možné u celého lidského rodu dosíci dokonalého myšlení, dokonalé řeči a dokonalého vytváření věcí, a tím aby se konečně jednou mezi lidmi dosáhlo všeobecné svornosti, aby se ze světa (uzná-li Bůh za dobré) vymýtily nesváry, je dílo věnováno všem národům země

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pansofia

Adolf Inneman 28.10.2020

zobrazit více..
Loading...