Jak zadržovat vodu v půdě?

p>Po únoru 1948 bylo v rámci kolektivizace rozoráno asi 800 tisíc kilometrů mezí, inspirací byli "pokrokové zkušenosti" ze Sovětského svazu, potom následovalo vysoušení mokřadů, pokračovala započatá meliorace z dvacátých roků minulého století a regulace potoků a říček Krajina postupně přestala zadržovat vodu (v tomto období byl ještě vody nadbytek a nevnímali jsme to jako překážku pro populaci, bylo potřeba více potravin)..

při současné situaci České republice v Evropě a téměř v celém světě nás dusí problém nedostatku vody, velká sucha, přívalové deště, zimy bez sněhu....Tato situace způsobuje způsobuje zejména v nížinách (Jižní Morava) velké problémy zemědělcům a obyvatelstvu.

Experti odhadují, že ještě na začátku 20. století na celém českém území zadržela celkem bezmála jedenáct miliard kubíků vody (biliónů litrů). V současnosti je toto číslo poloviční. V Česku také mizí bezmála cca 20 miliónů tun ornice za rok (půda ztrácí schopnost vodu vsakovat a udržet, ničí ji také prudké lijáky tím, že splachují její nejúrodnější vrstvu, která akumuluje nejvíce vody).

 • při ztrátě 20 miliónů tun ornice za rok, zanikne schopnost zadržet vodu v objemu cca 6 milionů m3 /rok
 • délka vodních toků v Česku je cca 76 000 km
 • V roce 1918 byla regulována třetina říčních toků a na území Česka bylo 17 přehrad. V současnosti je regulováno více než 90 procent tuzemských toků a existuje kolem 180 přehrad. Přesto ani tato masivní změna vodního režimu řízená člověkem letošnímu suchu nezabránila, vodu v krajině nezadržela ani nezachránila zemědělskou produkci.
 • celková délka vodních toků v Česku kvůli regulacím zkrátila o třetinu, u některých řek dokonce o dvě třetiny (díky přebudování přirozeně meandrujících toků lemovaných záplavovými oblastmi v napřímené kanály obklopenými hrázemi proti rozlivu a odvodněnou krajinou)
 • více

Proč pole erodují a nevsakují vodu?

 • dotace směřující do zemědělství podporují pěstování řepky a kukuřice, která se používá zejména pro průmysl a energetiku
 • počasí se cyklicky mění (jsou dlouhá období s dostatkem srážek a potom období s nedostatkem srážek) sucha a povodně (zima a teplo) jsou dvě strany jedné mince, které se v cyklech (které trvají i stovky roků) stále opakují - musíme být připraveni na obojí....reagovat pružně na změny klimatu
 • nevhodná skladba pěstovaných plodin (kukuřice, řepka a další plodiny), které ještě více vysušují krajinu
 • velké monokulturní lány plodin, bez mezí a remízků, které navíc nerespektují morfologii terénu
 • řepka i kukuřice jsou vysoce náročné plodiny na živiny, na vodu a také obě tyto plodiny nejvíce degradují půdu a podporují erozi půdy
 • nevhodné zásahy do krajiny - rozorané remízky a meze, chybějící keře a stromy (snižující větrnou erozi) s polním ptactvem a dalšími živočichy, meliorace, které odvádí podzemní a povrchovou vodu a snižují uměle hladinu podzemní vody (při klimaticky nadprůměrných srážkách jsou naopak prospěšné)
 • více
zobrazit více..
Loading...