Jak vybudovat rybník?

Jak vybudovat rybník?

https://www.frau.cz/jak-postavit-vybudovat-rybnik/

https://www.chatar-chalupar.cz/chci-vybudovat-rybnik/

Na zamokřených pozemcích je vhodné vybudovat mokřadní lokalitu s tůněmi, jejíž význam bude především v oblasti tvorby krajiny a ekologické stability území. K jejímu zřízení lze využít dotací z programu Revitalizace říčních systémů (až do 70 - 80 % stavebních nákladů).

Mokřady

Mokřad je celoročně nebo alespoň po velkou část roku zamokřené území s viditelnými vodními plochami. Například plocha desítky let vypuštěného rybníka.

Tůně

Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách by tůň dle § 55 neměla být vodním dílem, pokud nemá hráz, ani technické objekty - výpust, bezpečnostní přeliv apod.
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon stanoví, že tůně do velikosti 300 m2 a max. hloubky do 1,5 m nevyžadují rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas a ani stavební povolení či ohlášení.

https://www.projekt-rybniku.cz/projekty-tuni

https://mokrady.wbs.cz/Rucni-budovani-tuni.html

Nejčastěji se vysazuje vrba, olše, javor mléč i babyka, dub, jasan, lípa, bříza, jerlín japonský, střemcha a jilm, doplněné o různé druhy keřových vrb.  

V minulosti se podél potoků a řek často vysazovaly jednodruhové a stejnověké aleje z topolů nebo vrb, které ale v současné době dožívají. Podobný problém představují i jednodruhové porosty olší, které často podléhají houbovým chorobám. 

zobrazit více..
Loading...