Hormetický efekt

Hormetický efekt

Hormetický efekt nebo hormatická reakce je pojem označující pozitivní reakci organismu na látky které ve větším množství přivodí vážná poškození. Hormetický efekt je popisován jako dočasný jev u subletálních dávek. 

  • Pozitivní hormetický efekt při delší expozici přechází v poškození chronickou otravou.
  • Nejvíce je efekt zmiňován u radioaktivity. Přesto může být reakce organismu na podnět z více důvodů různá.
  • Hormetický efekt bývá obvykle vnímán ve smyslu dávka-odezva jako stimulace nízkou dávkou a inhibice vysokou dávkou.
  • Obvykle nejsou zmiňovány vedlejší efekty, termín hormetický efekt je tedy termín jenž popisuje jakýkoliv pozitivní efekt indukovaný subletální dávkou zatížení.
  •  Jev je dáván také do souvislosti s pseudovědeckou homeopatií a uváděn zastánci homeopatie. Nicméně technicky jde o reakce organismu, které jsou svou podstatou různé a i hypotézy homeopatie a hormeze se různí.
  • Avšak například Český klub skeptiků Sisyfos uvádí, že jde o efekt nepřesně definovaný a který není všeobecně akceptován.

Podstatou hormeze má být více mechanismů, které jsou málo prozkoumány. Zmiňována je například adaptace, schopnost všech živých organismů reagovat na nepříznivé podmínky a bránit se jim. Při jakékoliv zátěži dochází k poškození organismu, kterému se organismus snaží bránit tzv. odpovědí na stres. Při určité nízké míře zátěže je poškození organismu minimální, a zároveň již dochází ke spuštění odpovědi na stres, která zvyšuje odolnost organismu a opravuje poškozené molekulární komponenty. Navíc indukce odpovědi na stres krátkou mírnou zátěží obvykle chrání organismus po delší dobu a i před mnoha dalšími druhy zátěže. Organismus procházející pravidelnou mírnou zátěží tak může být v lepším stavu než organismus izolovaný od jakékoliv zátěže.

  • Arndt-Schulzovo pravidlo: "Nízké dávky jsou stimulující, střední inhibiční, vysoké smrtící." Toto pravidlo není univerzální a bylo postupně nahrazeno koncepcí hormeze 
  • Pacelsus: rozdíl mezi lékem a jedem je v dávce
Americký biolog Thomas D. Luckey, který v roce 1945 objevil, že dobytek krmený antibiotiky rychleji přibývá na váze. Tento jev se v USA využívá dodnes. Čím větší nadváhu máte, tím více jsme podle Davida Sinclaira náchylní k nejrůznějším zánětům.

Postupně však docházelo k rozšiřování celé koncepce, takže dnes je za hormezi považováno i příznivé působení nízkých dávek radiace (viz radiační hormeze), alkoholu, tepla (sauna), chladu (otužování, kryoterapie), různých druhů fyzikální terapie, půstu, paleolitické diety, sportu a duševní aktivity. 

Pokud tělo vystavíme nárazovému šoku, ať už se jedná o hladovění, náročný fyzický výkon, zvýšení teploty v plicích nebo nose, tělo se vzchopí k boji a zapojí geny dlouhověkosti, tvrdí Harvardský genetik David Sinclair (expert na dlouhověkost). Podle Sinclaira sauna snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a zvyšuje imunitu. A upřímně řečeno o pozitivním vlivu saunování na zdraví a imunitu něco vědí jak Finové, tak Rusové, ale i spousty jiných národů (potní chýše, vrbové proutky - šlehání podporuje mladost a energii).

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hormeze 

zobrazit více..
Loading...