Hormetický efekt

Hormetický efekt nebo hormatická reakce je pojem označující pozitivní reakci organismu na látky které ve větším množství přivodí vážná poškození. Hormetický efekt je popisován jako dočasný jev u subletálních dávek. 

  • Pozitivní hormetický efekt při delší expozici přechází v poškození chronickou otravou.
  • Nejvíce je efekt zmiňován u radioaktivity. Přesto může být reakce organismu na podnět z více důvodů různá.
  • Hormetický efekt bývá obvykle vnímán ve smyslu dávka-odezva jako stimulace nízkou dávkou a inhibice vysokou dávkou.
  • Obvykle nejsou zmiňovány vedlejší efekty, termín hormetický efekt je tedy termín jenž popisuje jakýkoliv pozitivní efekt indukovaný subletální dávkou zatížení.
  •  Jev je dáván také do souvislosti s pseudovědeckou homeopatií a uváděn zastánci homeopatie. Nicméně technicky jde o reakce organismu, které jsou svou podstatou různé a i hypotézy homeopatie a hormeze se různí.
  • Avšak například Český klub skeptiků Sisyfos uvádí, že jde o efekt nepřesně definovaný a který není všeobecně akceptován.

Podstatou hormeze má být více mechanismů, které jsou málo prozkoumány. Zmiňována je například adaptace, schopnost všech živých organismů reagovat na nepříznivé podmínky a bránit se jim. Při jakékoliv zátěži dochází k poškození organismu, kterému se organismus snaží bránit tzv. odpovědí na stres. Při určité nízké míře zátěže je poškození organismu minimální, a zároveň již dochází ke spuštění odpovědi na stres, která zvyšuje odolnost organismu a opravuje poškozené molekulární komponenty. Navíc indukce odpovědi na stres krátkou mírnou zátěží obvykle chrání organismus po delší dobu a i před mnoha dalšími druhy zátěže. Organismus procházející pravidelnou mírnou zátěží tak může být v lepším stavu než organismus izolovaný od jakékoliv zátěže.

  • Arndt-Schulzovo pravidlo: "Nízké dávky jsou stimulující, střední inhibiční, vysoké smrtící." Toto pravidlo není univerzální a bylo postupně nahrazeno koncepcí hormeze 
  • Pacelsus: rozdíl mezi lékem a jedem je v dávce
Americký biolog Thomas D. Luckey, který v roce 1945 objevil, že dobytek krmený antibiotiky rychleji přibývá na váze. Tento jev se v USA využívá dodnes. Čím větší nadváhu máte, tím více jsme podle Davida Sinclaira náchylní k nejrůznějším zánětům.

Postupně však docházelo k rozšiřování celé koncepce, takže dnes je za hormezi považováno i příznivé působení nízkých dávek radiace (viz radiační hormeze), alkoholu, tepla (sauna), chladu (otužování, kryoterapie), různých druhů fyzikální terapie, půstu, paleolitické diety, sportu a duševní aktivity. 

Pokud tělo vystavíme nárazovému šoku, ať už se jedná o hladovění, náročný fyzický výkon, zvýšení teploty v plicích nebo nose, tělo se vzchopí k boji a zapojí geny dlouhověkosti, tvrdí Harvardský genetik David Sinclair (expert na dlouhověkost). Podle Sinclaira sauna snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a zvyšuje imunitu. A upřímně řečeno o pozitivním vlivu saunování na zdraví a imunitu něco vědí jak Finové, tak Rusové, ale i spousty jiných národů (potní chýše, vrbové proutky - šlehání podporuje mladost a energii).

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hormeze 

zobrazit více..
Loading...