Filosofie

p>Motto: pokud vidíš bílou (pravda), černou (lež), jsi možná ochuzen ("černobílé vidění" - dualita), protože nad vším je barevná (různorodost, informace, poznání, vývoj, tok energie, duch) a tu vidíš možná jen..... z pohledu pozorovatele.... jak se lidově říká svět není černo - bílý.

Motto: Moudrý muž dělá, ale neužívá toho, co je uděláno. Tvoří, ale nevládne tomu, co je stvořeno. Dokončuje díla, ale nevychloubá se... (citát TAO)

Motto: Každý je zcela originální, to co jednomu dělá na trávení (v žití) dobře, druhému škodí. Poslouchejte hlas vlastního těla a zkoumejte příčiny a důsledky svých problémů (činů). 

Fáze vývojového procesu DE LUCE (duchovní vývojový proces svobodné vůle jedince): "tunelové vidění" - tma (jsme v temnotě - slepá víra, závislost, ne-logika, strach), na konci tunelu se objevuje světlo - "černobílý svět" (černá a bílá, projevená dualita - rozum potlačuje víru, nezávislost, logika, překonám strach- porazím strach) a vycházím z tunelů a vnímám otevřeným srdcem "barevný svět" (protože jsem zvýšil svoje vibrace, mění se moje matrice a dualita se transformuje v rezonanci s celkem - duchovní záblesk lásky) a vnímám hloubku a objem všemi smysly, který je vzájemně propojen otevření srdce do jednoty s vědomím (vědomý člověk přijímá a sdílí, vzájemně závislý, vědomí, dynamická rovnováha, je propojen rozum a víra ve vědomí a rodí se moudrost, přijímám strach, který je pomocník a je mou součástí). a mění se i lidská DNA, dokončí se vývojový cyklus člověka ve fyzickém těle na planetě. To je zjednodušené vyjádření cesty, jak se spojit se svým vědomím prostřednictví zvýšení svých vibrací - dualita se transformuje v rezonanci a duše dokončí svůj duchovní vývoj fyzickém těle a ukončí proces inkarnací na planetě. Pochopením a realizací, kdy "nevěnuji pozornost" věcem a událostem kolem nás, které polarizují společnost i jedince, mám čas pro pochopení sebe. Energii, kterou jsem věnoval vnějšímu okolí, nyní používám pro poznání sebe ("vypnutím mysli" a odstraněním závislostí se zvyšují vibrace a mohu naslouchat vědomí) a na spojení se svým vědomím. Tím zvyšuji svoje vibrace na úroveň lásky (odpoutal jsem se od závislostí, odpustil jsem, mám otevřené srdce) a jednou za precesní rok přichází "solární záblesk", který umožňuje hromadnou transformaci a také vznik nového vývojového druhu člověka, který je základem pro vznik "barevné společnosti". Současně jsme již vstoupili do fáze, kdy vznikají s vědomou podporou populace "Digitální koncentrační tábory".

 • bílá - černá - barevná (tělo - duše- duch), když se bílá a černá roztočí (pulzuje a mění polaritu  díky poznání, různorodá) a když vystoupím z kolotoče bílé a černé, otevřu srdce v prostoru je barevná
 • minulost - přítomnost - budoucnost (probíhá současně), časové hodiny jsou planety, které na nás působí (Astrologie) - mezi minulostí a budoucností pulzuje čas, přítomnost
 • tři principy (tria principia) - sal (sůl) - pevná, sulfur (síra) - hořlavá, výbušná, mercurius (rtuť) - prchavá, vůně
 • Fraktály - čím hlouběji se nořím do problému, tím je to složitější a odvádí mě to od podstaty problému (teorie fraktálů), jde o neustálé dělení do téměř nekonečna... a tedy k principu Jin a Jang (koule)

De luce, pulzující, dymamická, osobní filosofie (základní pohled na svět)

Cílem "Pulzující filosofie De Luce": vytvořit tzv. "Kompas s mapou a vírou" pochopitelný, jednoduchý, pro všechny vrstvy obyvatel a společnosti, aby se dle něj mohli lidé orientovat v životě, pokud se ztratí.....najít tzv. "své kořeny" - ducha spojeného vírou v sebe (pomůže nám např. filosofie, astrologie, praxe). 

Mapou je vývojová triáda: závislý (užívá, je opečováván - dítě), nezávislý (ničí, pulzuje - puberta) a vzájemně závislý (tvoří se ženou, sdílí, spolupracuje, je kreativní), ukazuje v jaké stupni se nacházíme ve svém vývoji, (k partnerovi, společnosti, přírodě), kompasem je naše "Životní poslání"a "víra v sebe" je pulzující život.

 • život má podobu prostoru - koule (ne plochy, která má pouze 2 rozměry), která má viditelnou (viditelná část se dělí na jin a jang) i neviditelnou část (která se také dělí z principu) - propojená koule je různorodá a spojená do jednoho celku Přírody (Univerza)
 • v materiálním světě jsou dva póly (mužský a ženský princip) mezi kterými probíhá pulz (vibrace, energie, světlo, zvuk, život atd.), který mění polarity - ne však polohu (vytváří se tak dynamická rovnováha) proces tvoření a zanikání - i planeta Země mění svoji polaritu (přepólování Země), která se cyklicky opakuje
 • minulost a budoucnost jsou dva póly mezi který pulzuje přítomnost (život, vitalita, energie, duch, různorodost), která mění polaritu
 • vývoj jedince a společnosti probíhá na vývojové ose: závislý - nezávislý - vzájemně závislý (homeostáza, různost, která je v dynamické rovnováze materiálního a duchovního světa)
 • kvantita - kvalita a mezi nimi pulzuje život (vitalita, různost)
 • TAO, čínské učení hlásá návrat k přirozenosti prostřednictvím ne-zasahování (Moudrý muž dělá, ale neužívá toho, co je uděláno. Tvoří, ale nevládne tomu, co je stvořeno). - ještě plně nerozumím všem těmto slovům a jejich významu
 • Smyslem života je naučit se následovat cestu kosmických sil, přírody. Klíčovým pojmem je wu-wej, tedy aktivní nečinění - člověk se má stát nádobou, kterou protéká tao.
 • Pro život na zemi je nutná existence 4 živlů, voda, země, vzduch, oheň a pulzující (energie, vibrace, zvuk, světlo, atd.) život v podobě živé hmoty (rostliny, minerály, zvířata a člověk)
 • proces poznání nikdy nekončí (je to neustálý tok, který však i někde může zastavit), když už máte pocit, že víte vše, po chvíli zjistíte, že nic nevíte! Sókratés "Vím, že nic nevím", člověk není "dokonalý"
 • osobní filosofie DE LUCE není nová, pouze propojuje některé současné známé filosofie
Proč je filosofie De Luce osobní, dynamická a pulzující:

 • osobní, každý z nás je jiný (8 miliard lidí, stejný počet filosofií, ale přesto může být větší část podobná nebo téměř shodná), má jiný životní příběh (smysl života, které se také v průběhu života mění), jiné dary, schopnosti, dovednosti a nadání a protoje tato filosofie nepřenosná, ale sloužit jako příklad (inspirace) pro hledající vlastní filosofii
 • dynamická, stále se mění podle poznání a měnících se podmínek ve vzájemné interakci a dokáže změnit i nesprávně závěry a nahradit je novými)
 • pulsující, život neustále pulzuje, mění se, na druhé straně někde stojí čeká na změnu, je to tedy neustálý koloběh změn a klidu v podobě cyklů, zvuků, barev, energií, různorodosti atd.
 • proces poznání nikdy nekončí, ale kdo to z nás ví??

Další inspirace nebo náměty, jak lze chápat použité zákony
 • semínko (kořínky, tma) - kmen (pulzuje život) - koruna (plodí semena, světlo)
 • spojení s předky tzv. kořeny, je spjaté s předáváním informací a zkušeností v ústní podobě, spojené s prožitkem, čili zkušeností, dovednost, filosofie (předává se duch, který propojuje všechny kořeny)
 • astrologie je mapou (Tatjana Micic), na kterou můžeme položit kompas, abychom se zorientovali a pochopili co se kolem nás děje a co nás ovlivňuje a není vidět (Země - Slunce a další planety), astrologii i Palmové listy a další způsoby můžeme např. pojmenovat: divadelní hrou, která má název, začátek a konec, jednotlivé dějové rámce, ale jednotlivé slova jsou jen vaše. Nebo další příklad: je knihou, která má název, obal, jednotlivé kapitoly, ale obsah v rámci kapitol je jen váš!

Upozornění: Osobní filosofie De Luce odráží stupeň poznání autora a je spojena s osobním rozvojem a je postupem vývoje doplňována, upravována s ohledem na měnící se podmínky, poznání a rozvoj tvůrce. Je nutné vzít v úvahu, že autor se může mýlit.

Filosofie, zdroje poznání, inspirace pro osobní inspiraci:

Mezi a Zemí a Sluncem pulzuje energie (život, různost, pestrost, Příroda), která je v dynamické rovnováze, pokud ze Slunce vychází pulzy - erupce (Slunce se rozpíná), Země se smršťuje a naopak pokud erupce Slunce ustanou, Země se rozpíná... (tento proces můžeme vnímat jako obdobu střídání dne a noci), tedy pulzující rovnováha

Umění chytat rybu - vývojový triáda s metamorfózou v praxi

Základní stavební kameny pro umění chytat rybu:

Čína

 • Jin a Jang v neustálé dynamické rovnováze z pohledu okolních podmínek
 • Svět je v neustálém pohybu, stálost neexistuje (pouze krátkodobě z pohledu člověka)
 • Detail nelze oddělit od celku a Celek nelze oddělit od detailu
 • Protiklady harmonizují krajnosti

Dle Tao te ťing platí, že: Tao plodí jedno (jednotu, harmonii). Jedno plodí dvě (protiklady, jin jang). Dvě plodí tři (Nebesa, Zemi a mudrce -život). Tři plodí všechny věci.

 • Toto čínské učení hlásá návrat k přirozenosti prostřednictvím ne-zasahování (Moudrý muž dělá, ale neužívá toho, co je uděláno. Tvoří, ale nevládne tomu, co je stvořeno.
 • Smyslem života je naučit se následovat cestu kosmických sil, přírody. Klíčovým pojmem je wu-wej, tedy aktivní nečinění - člověk se má stát nádobou, kterou protéká tao.
 • Nebesa určují řád Zemi a pojítkem mezi nebem a zemí je vládce, který by měl být mudrcem.

Indie - ayurvéda, védy (nejstarší část hinduistických textů vědění, poznání pravdy, posvátná tradice nebo obětní uctívání)

 • voda - země - vzduch - oheň (4 živly) a vše prostupující éter -prostor (4 prsty na ruce a palec), línie ohěň voda - sronává (vodorovná osa), vzduch - země (svislá osa) - průnikem os je éter, tedy tvoření
 • 5 prvků (vzduch, prostor, oheň, voda, země) 
 • tři kvality (guny) tamas  (těžkost nebo hrubost, temnota) a radžas (pohyb nebo aktivita, neklid) - vykřesávají světlo poznání - sattva (čisté duchovní bytí, čistota) (Jan Kozák), více
 • tří životní principy (dóša) - Kapha, Pitta a Váta, sedmi tkání (dhatus) a dalších energetické kanály (šrotas)

Hinduismus

Při výkladu světa se uplatňuje také pět prvků (vzduch, prostor, oheň, voda, země) a tři guny (kvality) - radžas, tamas a sattva. Mezi pět prvků které tvoří tento svět, patří oheň, vzduch, voda, země a pátý je prostor (vše prostupující éter, akáša).  

Zoroastrismus

 • pojmenoval dualismus protikladů dobro - zlo, bůh - Ahura Mazda jako nejvyšší dobro

Česko - Josef Zezulka, Filosofie BYTÍ

 • Podstata ((Bůh - je základní bezčasové (nemá čás) a bezrozměrné (nemá rozměr) bytí, je v ní obsaženo vše, co je projevené i neprojevené)), ze které vzniklo vše co jest... dělením. Oddělením od Podstaty vzniklo tvůrčí dílo, to je hmota, duch a vitalita, která prostupuje a oživuje prvé dvě - hmotu a ducha (obdoba TAO, Jin a Jang). Hmota, duch i vitalita (tvůrčí dílo) jsou tvořeny 4 základními tvůrčími principy, které jsou dostředivost, odstředivost, žár a chlad (tzv. Tvůrčí čtyřka). Tyto 4 tvůrčí principy vytvořily z Podstaty hmotu, ducha a vitalitu (duši). Duše oživí ducha a hmotu, které mají neviditelnou i viditelnou podobu.
 • Život je tep (vitalita, síla, zvuk, světlo, informace, energie atd.) mezi dvěma póly (kmitání mezi nimi), neustálé rytmické pulzování, které můžeme pozorovat v různých oblastech našeho života (např. tep srdce, rytmus dechu, střídání dne a noci, střídání ročních období, glaciály - interglaciály, tj. pulzace vesmíru atd. Rytmické pulzování se projevuje všude, kde je život (žák a učitel), proto jsou knihy mrtvé (svět se vyvíjí a mění)

Paracelsus

 • základní a fundamentální tezí bylo poznání, že člověk - lékař může na člověka - pacienta působit účinně teprve tehdy, až jej dokonale pozná. Jako člověk - filozof na prvním místě, a teprve potom člověk - přírodovědec. "Lékař začíná tam, kde končí filosof. Není - li však lékař filosofem a o filosofii nic neví, jak může začít tam, kde filosofie přestává? A totéž platí pro jakoukoli profesi!!!
 • tři principy (tria principia) - sal (sůl) - pevná, sulfur (síra) - hořlavá, výbušná, mercurius (rtuť) - prchavá, vůně     podobnost (Josef Zezulka) Oddělením od Podstaty vzniklo tvůrčí dílo, to je hmota, duch a vitalita, která prostupuje a oživuje prvé dvě (obdoba TAO, JIN a JANG) 
 • 4 elementy (kvintescence) - země a voda představují kvantitu zastoupenou nižšími planetami , oheń a vzduch představují kvalitu, zastoupenou vyššími planetami, elementy odpovídají minerálu, rostlině, zvířeti a člověku    podobnost Zezulka: 4 základními tvůrčími principy, které jsou dostředivost, odstředivost, žár a chlad (tzv. Tvůrčí čtyřka)
 • nauka o 5 entiích (příčinách nemocí) - kosmická (planety - astrologie), v jedu (strava), duchovní (duchovní vývoj), božská (pochopení smyslu života - osvícení) a v přirozené konstituci (genetika)
 • planety - Merkur, Venuše, Měsíc - nižší planety, kvantita / Mars, Jupiter, Saturn, - vyšší planety, kvalita -život / Slunce )
 • nauka o signaturách - podpis, znamení, typické znaky (bylinky, minerálu,zvířete a člověka), podle kterých je jednoznačně poznám

Druidé (mágové, medicinmani, chaldejci), filosofie je dynamická, stále se měnící v toku vývoje a poznání

 • ústně předávaná filosofie (učení staré více jak 5 000 roků) WYDA (Wicca) měla hlavní princip koloběh - neustálá změna
 • druidé se pravidelně scházeli v dubových nebo bukových hájích (háje reprezentovali symbol duchovní tradice poznání) jednou za rok v době letního slunovratu, kde si vzájemně předávali zkušenosti a moudrosti, reagovali na nové podněty a změny ve společnosti
 • druidové vyučovali na ezoterické (vnitřní) a exoterické (vnější) úrovni od filosofie, přes právo, matematiku, alchymii, astrologii, magii až po léčitelské umění
 • podle filosofie druidů není cílem jít do nebe nebo se zbavit kola života (reinkarnací), ale naučit se žít v pravdě, svobodě a extázi (zdroj. Živá tradice druidů)

Teze: Jak začít (přijmout, vnímat) na principu homeostáze

 • jedinec začíná u sebe (vnímá sám sebe), pokud se sebe vnímá působí na venek ovlivňuje svým příkladem okolí (komunikuje a naplňuje), kdy najde v sobě jiskru (smysl života, inspiraci, osobní cestu) - proces ze spodu na horu
 • společnost se mění a vyvíjí (je propojena s jednotlivci, kteří ji ovlivňují) a aktivuje v sobě síly na vytvoření dynamické rovnováhy - díky tomu se začně v některých jedincích objevovat pocit práce na sobě a svém rozvoji a pochopení souvislosti - proces shora dolů
 • tyto procesy působí současně v dynamické pulzující rovnováze jing a jang za přítomnosti neviditelných sil (protipoly viditelných sil jin a jang), které jsou viditelné na modelu Jin a Jang 3G v podobě různorodosti a pestrosti, které spolu komunikuje (Příroda)
jin a jang v dynamické rovnováze
jin a jang v dynamické rovnováze

Pokud se díváme na monádů (vidíme plošnou podobu protichůdných sil jin a jang). Ale my žijeme v prostoru, proto můsíme vnímat prostorovou podobu jin a jang ve 3D podobě. Pokud se na tuto kouli (Příroda, různorodost, pestrost) podíváme, vidíme dvě protichůdné síly jin a jang, které ale tvoří pouze 50% koule (můžeme také tuto polovinu nazvat hmotnou, viditelnou), zbytek je plocha tzv. neviditelná a tvoří i méně než 50% (nehmotná podoba). 

 • abychom tedy pochopily jevy na planetě je nutné vnímat celou kouli 100% a ne jen v plošné v podobě (pravda a lež, bílá a černá) - která tvoří pouze max. 50%
 • my vnímáme přírodu plošně nikoliv prostorově, to je možná důvod pro nechápeme procesy, které probíhají v přírodě, planetě a Univerzu

Psané a nepsané zákony (ústně předávané) jsou součástí jednoho celku (oba tyto póly zákonů propojuje "duch zákona" - pulzující energie), mohou mít různé podoby, které jsou navzájem propojené - pokud nastane nerovnováha, dojde k jejímu dynamickému vyrovnání. Pokud společnost degraduje, tak se objevuje stále více psaných zákonů (nemají ducha - tedy život) do všech nejmenších podrobností a zanikají nepsané pravidla a duch zákona, tím společnost degraduje i v hodnotové a duchovní úrovni.

 • osobní
 • rodinné
 • skupinové
 • společenské
 • mezinárodní
 • planetární

Jin a jang v třírozměrné podobě

Inspirovala také teze neznámého mudrce: každá filosofie, či jiná věda, která zaznamená své poznání písmem na papír nebo jiný materiál (kniha, jiné médium), stává se tento text a učení "mrtvým (stává se pouze mrtvou rybou - nemá ducha, nepulzuje). Mistr měl vždy svého žáka (y) - následníka (y), které učil svému poznání, řemeslu, filosofii atd. (učil je chytat ryby - pulzovalo to mezi učedníky a mistrem), všemi smysli i v duchovní rovině - např. nepsaná pravidla a dovednosti předávané ústně nebo jinou živou nepísemnou formou (toto poznání a učení nelze vtisknout pouze do slov a vět, jsou příliš ploché, ztrácí "ducha - mistra, učitele, Přírodu, Univerzum" a pro další generace je učení ne zcela pochopitelné vzhledem k vývoji slov, člověka a měnícím se podmínkám v přírodě). Učení a pozorování Přírody je pro mě učení chytat rybu.

 • knihu (písmo) můžeme také nazvat z určitého pohledu "apaptózou filosofie nebo poznání" protože ztrácí ducha (jako strom, který umírá....a v posledních letech života vyprodukuje velké množství semen..., stejně tak lidstvo nyní produkuje velké množství knih a rozmnožuje se, protože ví, že ho čeká kolaps)

Jednoduchý model vývoje a zániku společnosti:

 1. Prapodstata - Světlo - stvořitel - univerzum - kosmické síly (vlastnost: pulzuje mezi póly)
 2. vyslovené slovo - zpěv a tanec - duch (život, zvuk, pulz, světlo, informace, jiskra)
 3. písmo (smrt)
 4. tma - dekadence - chaos - prostor pro nový vývoj a poznání
 5. meditace - spojování s univerzem - nový život (dělení jin a jang bez ducha)
 6. světlo (pulzování)

Teze: Pokud umírá jazyk, umírá i národ, náš jazyk (čeština) umírá, nevyvíjí se, nová slova se přebírají z angličtiny v řadě oborů a nemají reálně používaný ekvivalent (vzhledem k rozšiřující se poznaní, nové obory atd. se mění poměr českých slov a slov, které nemají český význam)

Jedna - jednota, stvořitel (univerzum)

 • 1. Univerzum (kolektivní vědomí)
 • 2. dvě protichůdné síly (dualita
 • 3. život (tělo - duše - duch, jejich vzájemné propojení), který pulzuje mezi tělem a duší (duch se tedy rovná životu)
 • 4. odstředivá - dostředivá, horko - chlad - tvůrčí čtyřka podle Zezulky, (země - voda - vzduch - oheň), nebo také 4 základní prvky země, voda, vzduch a oheň
 • 5. země, voda, vzduch, oheň - éter, který vše prostupuje (pulzuje)
 • 6. planety
 • 7. planety nižší, vyšší planety - pulzující slunce

A co barvy, vůně, rostliny, zvířata, minerály...??

zobrazit více..
Loading...