Filosofie

Osobní, pulzující, dynamická filosofie - De Luce

Motto: pokud vidíš bílou (pravda), černou (lež), jsi možná ochuzen ("černobílé vidění" - dualita), protože nad vším je barevná (různorodost, informace, poznání, vývoj, tok energie, duch, naslouchám svému vnitřnímu hlasu) a tu vidíš jen..... z pohledu pozorovatele (nezaujatého nadhledu), jak se lidově říká svět není černo - bílý.

Motto: Moudrý muž dělá, ale neužívá toho, co je uděláno. Tvoří, ale nevládne tomu, co je stvořeno. Dokončuje díla, ale nevychloubá se... (citát TAO).

Motto: Každý je zcela originální, to co jednomu dělá například na trávení (v žití) dobře, druhému škodí, to platí obecně téměř na vše. Poslouchejte hlas vlastního těla a duše, zkoumejte příčiny a důsledky svých problémů (činů). Tím pochopíte více sami sebe.

Fáze duchovního vývojového procesu DE LUCE (duchovní vývojový proces svobodné vůle jedince): "tunelové vidění", tma (jsme v temnotě - slepá víra, závislost, ne-logika, strach), na konci tunelu se objevuje světlo - "černobílý svět" (černá a bílá, projevená dualita - rozum a emoce potlačují víru, nezávislost, používám pouze logiku, překonám strach- porazím strach) a vycházím z tunelů a vnímám otevřeným srdcem "barevný svět" (protože jsem zvýšil svoje vibrace, mění se moje matrice a dualita se transformuje v rezonanci s celkem - duchovní záblesk lásky) a vnímám hloubku a objem všemi smysly, který je vzájemně propojen otevřením srdce do jednoty s vědomím (vědomý člověk přijímá a sdílí, vzájemně závislý, vědomí, dynamická rovnováha, je propojen rozum a víra ve vědomí a rodí se moudrost, přijímám strach, který je pomocník a je mou součástí). Tímto procesem se mění i lidská DNA a dokončí se duchovní vývojový cyklus člověka ve fyzickém těle na planetě. To je zjednodušené vyjádření duchovní cesty, jak se spojit se svým vědomím prostřednictví zvýšení svých vibrací - dualita se transformuje v rezonanci a duše dokončí svůj duchovní vývoj fyzickém těle a ukončí proces inkarnací na planetě. Pochopením a realizací, kdy "nevěnuji pozornost" věcem a událostem kolem nás, které polarizují společnost i jedince a díky tomu mám čas pro pochopení sebe. Energii, kterou jsem věnoval vnějšímu okolí, nyní používám pro poznání sebe (hamonií svých emocí, "vypnutím mysli" a odstraněním závislostí se zvyšují vibrace a mohu naslouchat vědomí) a na spojení se svým vědomím. Tím zvyšuji svoje vibrace na úroveň lásky (odpoutal jsem se od závislostí, odpustil jsem, mám otevřené srdce) a jednou za precesní rok přichází "solární záblesk", který umožňuje hromadnou transformaci a také vznik nového vývojového druhu člověka, který je základem pro vznik "barevné společnosti". Současně jsme již vstoupili do fáze, kdy vznikají s vědomou podporou populace "Digitální koncentrační tábory".

 • Bílá - černá - barevná (tělo - duše- duch), když se bílá a černá roztočí (pulzuje a mění polaritu  díky poznání, různorodá) a když vystoupím z kolotoče bílé a černé, otevřu srdce v prostoru je barevná.
 • Tři principy (tria principia) - sal (sůl) - pevná, sulfur (síra) - hořlavá, výbušná, mercurius (rtuť) - prchavá, vůně. Minulost - přítomnost - budoucnost (probíhá současně), časové hodiny jsou planety, které na nás působí (Astrologie) - mezi minulostí a budoucností pulzuje čas, přítomnost.
 • Fraktály - čím hlouběji se nořím do problému, tím je to složitější a odvádí mě to od podstaty problému (teorie fraktálů), jde o neustálé dělení do téměř nekonečna... a tedy k principu Jin a Jang (koule).

De luce, pulzující, dymamická, osobní filosofie (základní pohled na svět)

Cílem "Pulsující filosofie De Luce" (vývoj nelze zastavil, lze jej jen dočasně přibrzdit): vytvořit tzv. "Kompas s mapou a vírou" pochopitelný, jednoduchý, pro všechny vrstvy obyvatel a společnosti, aby se dle něj mohli lidé orientovat v životě, pokud se ztratí. Jinými slovy to znamená najít kam patřím, co jsou mé kořeny a také ducha spojeného vírou v sebe (pomůže nám např. filosofie, astrologie, praxe) na cestě ke Stvořiteli. 

Mapou je vývojová triáda: závislý (užívá, je opečováván - dítě), nezávislý (ničí, pulzuje - puberta) a vzájemně závislý (muž tvoří se ženou a naopak, sdílí, spolupracuje, je kreativní, společně tvoří), ukazuje v jaké stupni se nacházíme ve svém vývoji, (k partnerovi, společnosti, přírodě), kompasem je naše "Životní poslání, "víra v sebe" (naslouchám svému vnitřnímu hlasu) a cesta ke Stvořiteli.

 • Život má podobu prostoru - koule (ne plochy, která má pouze 2 rozměry), která má viditelnou (viditelná část se dělí na jin a jang) i neviditelnou část (která se také dělí z principu) - propojená koule je různorodá a spojená do jednoho celku Přírody (Univerza).
 • V materiálním světě jsou dva póly (mužský a ženský princip) mezi kterými probíhá puls (vibrace, energie, světlo, zvuk, život atd.), který mění polarity (to umožňuje vývoj jedince) - ne však polohu (vytváří se tak dynamická rovnováha) proces tvoření a zanikání - i planeta Země mění svoji polaritu (přepólování Země), která se cyklicky opakuje.
 • Minulost a budoucnost jsou dva póly mezi který pulsuje přítomnost (život, vitalita, energie, duch, různorodost), která mění polaritu. Máme 2 časy, lineární a cyklický.
 • Vývoj jedince a společnosti probíhá na vývojové ose: závislý - nezávislý - vzájemně závislý (homeostáza, různost, která je v dynamické rovnováze materiálního a duchovního světa).
 • Kvantita - kvalita a mezi nimi pulsuje život (vitalita, různost).
 • TAO, čínské učení hlásá návrat k přirozenosti prostřednictvím ne-zasahování (Moudrý muž dělá, ale neužívá toho, co je uděláno. Tvoří, ale nevládne tomu, co je stvořeno). Pozn. ještě plně nerozumím všem těmto slovům a jejich významu.
 • Smyslem života je naučit se následovat cestu kosmických sil, přírody. Klíčovým pojmem je wu-wej, tedy aktivní nečinění - člověk se má stát nádobou (člověk není ovládán emocemi a rozumem, který vše třídí, analyzuje, posuzuje atd., ale pouze pozoruje dění kolem sebe), kterou protéká tao (vnitřní hlas v nás, spojení se Stvořitelem).
 • Pro život na zemi je nutná existence 4 živlů, voda, země, vzduch, oheň a pulzující (energie, vibrace, zvuk, světlo, atd.) život v podobě živé hmoty (rostliny, minerály, zvířata a člověk).
 • Proces poznání nikdy nekončí (je to neustálý tok, který však i někde může zastavit), když už máte pocit, že víte vše, po chvíli zjistíte, že nic nevíte! Sókratés "Vím, že nic nevím", člověk není "dokonalý".
 • Osobní filosofie DE LUCE není nová, pouze propojuje některé současné známé vývojové směry a filosofie.
Proč je filosofie De Luce osobní, dynamická a pulzující:

 • Osobní, každý z nás je jiný (8 miliard lidí, stejný počet filosofií, ale přesto může být větší část podobná nebo téměř shodná), má jiný životní příběh (smysl života, které se také v průběhu života mění), jiné dary, schopnosti, dovednosti a nadání a proto je tato filosofie nepřenosná, ale sloužit jako příklad (inspirace) pro hledající vlastní filosofii.
 • Dynamická, stále se mění podle poznání a měnících se podmínek ve vzájemné interakci a dokáže změnit i nesprávně závěry a nahradit je novými).
 • Pulsující, život neustále pulzuje, mění se, na druhé straně někde stojí čeká na změnu, je to tedy neustálý koloběh změn a klidu v podobě cyklů, zvuků, barev, energií, různorodosti atd.
 • proces poznání nikdy nekončí, ale kdo to z nás ví??

Další inspirace nebo náměty, jak lze chápat použité zákony.
 • Semínko (kořínky, tma) - kořeny a kmen (pulzuje život) - koruna (plodí plody a semena, světlo).
 • Spojení s předky tzv. kořeny, je spjaté s předáváním informací a zkušeností v ústní podobě, které jsou spojené s prožitkem, čili zkušeností, dovedností a filosofií (předává se duch, který propojuje všechny kořeny), která to vše propojuje.
 • Astrologie je mapou (Tatjana Micic), na kterou můžeme položit kompas, abychom se zorientovali a pochopili, co se kolem nás děje a co nás ovlivňuje a není vidět (Země - Slunce a další planety). Astrologii i Palmové listy a další způsoby můžeme např. pojmenovat divadelní hrou, která má název, začátek a konec, jednotlivé dějové rámce, ale jednotlivé slova jsou jen vaše. Nebo další příklad: je kniha, která má název, obal, jednotlivé kapitoly, ale obsah v rámci kapitol je jen váš!

Upozornění: Osobní filosofie De Luce odráží stupeň poznání autora a je spojena s osobním rozvojem a je postupem vývoje doplňována, upravována s ohledem na měnící se podmínky, poznání a rozvoj tvůrce. Je nutné vzít v úvahu, že autor se může mýlit.

Filosofie, zdroje poznání, inspirace pro osobní inspiraci:

Mezi a Zemí a Sluncem pulzuje energie (život, různost, pestrost, Příroda), která je v dynamické rovnováze, pokud ze Slunce vychází pulzy - erupce (Slunce se rozpíná), Země se smršťuje a naopak pokud erupce Slunce ustanou, Země se rozpíná... (tento proces můžeme vnímat jako obdobu střídání dne a noci), tedy pulzující rovnováha.

Umění chytat rybu - vývojový triáda s metamorfózou v praxi

Základní stavební kameny pro umění chytat rybu:

Čína

 • Jin a Jang v neustálé dynamické rovnováze z pohledu okolních podmínek.
 • Svět je v neustálém pohybu, stálost neexistuje (pouze krátkodobě z pohledu člověka).
 • Detail nelze oddělit od celku a Celek nelze oddělit od detailu.
 • Protiklady harmonizují krajnosti.

Dle Tao te ťing platí, že: Tao plodí jedno (jednotu, harmonii). Jedno plodí dvě (protiklady, jin jang). Dvě plodí tři (Nebesa, Zemi a mudrce -život). Tři plodí všechny věci.

 • Toto čínské učení hlásá návrat k přirozenosti prostřednictvím ne-zasahování (Moudrý muž dělá, ale neužívá toho, co je uděláno. Tvoří, ale nevládne tomu, co je stvořeno.
 • Smyslem života je naučit se následovat cestu kosmických sil, přírody. Klíčovým pojmem je wu-wej, tedy aktivní nečinění - člověk se má stát nádobou, kterou protéká tao.
 • Nebesa určují řád Zemi a pojítkem mezi nebem a zemí je vládce, který by měl být mudrcem.

Indie - ayurvéda, védy (nejstarší část hinduistických textů vědění, poznání pravdy, posvátná tradice nebo obětní uctívání)

 • Voda - země - vzduch - oheň (4 živly) a vše prostupující éter -prostor (4 prsty na ruce a palec), línie ohěň voda - sronává (vodorovná osa), vzduch - země (svislá osa) - průnikem os je éter, tedy tvoření.
 • 5 prvků (vzduch, prostor, oheň, voda, země) .
 • Tři kvality (guny) tamas  (těžkost nebo hrubost, temnota) a radžas (pohyb nebo aktivita, neklid) - vykřesávají světlo poznání - sattva (čisté duchovní bytí, čistota) (Jan Kozák), více.
 • Tří životní principy (dóša) - Kapha, Pitta a Váta, sedmi tkání (dhatus) a dalších energetické kanály (šrotas).

Hinduismus

Při výkladu světa se uplatňuje také pět prvků (vzduch, prostor, oheň, voda, země) a tři guny (kvality) - radžas, tamas a sattva. Mezi pět prvků které tvoří tento svět, patří oheň, vzduch, voda, země a pátý je prostor (vše prostupující éter, akáša).  

Zoroastrismus

 • Pojmenoval dualismus protikladů dobro - zlo, bůh - Ahura Mazda jako nejvyšší dobro.

Česko - Josef Zezulka, Filosofie BYTÍ.

 • Podstata ((Bůh - je základní bezčasové (nemá čás) a bezrozměrné (nemá rozměr) bytí, je v ní obsaženo vše, co je projevené i neprojevené)), ze které vzniklo vše co jest... dělením. Oddělením od Podstaty vzniklo tvůrčí dílo, to je hmota, duch a vitalita, která prostupuje a oživuje prvé dvě - hmotu a ducha (obdoba TAO, Jin a Jang). Hmota, duch i vitalita (tvůrčí dílo) jsou tvořeny 4 základními tvůrčími principy, které jsou dostředivost, odstředivost, žár a chlad (tzv. Tvůrčí čtyřka). Tyto 4 tvůrčí principy vytvořily z Podstaty hmotu, ducha a vitalitu (duši). Duše oživí ducha a hmotu, které mají neviditelnou i viditelnou podobu.
 • Život je tep (vitalita, síla, zvuk, světlo, informace, energie atd.) mezi dvěma póly (kmitání mezi nimi), neustálé rytmické pulzování, které můžeme pozorovat v různých oblastech našeho života (např. tep srdce, rytmus dechu, střídání dne a noci, střídání ročních období, glaciály - interglaciály, tj. pulzace vesmíru atd. Rytmické pulzování se projevuje všude, kde je život (žák a učitel), proto jsou knihy mrtvé (svět se vyvíjí a mění).

Paracelsus

 • Základní a fundamentální tezí bylo poznání, že člověk - lékař může na člověka - pacienta působit účinně teprve tehdy, až jej dokonale pozná. Jako člověk - filozof na prvním místě, a teprve potom člověk - přírodovědec. "Lékař začíná tam, kde končí filosof. Není - li však lékař filosofem a o filosofii nic neví, jak může začít tam, kde filosofie přestává? A totéž platí pro jakoukoli profesi!!!
 • Tři principy (tria principia) - sal (sůl) - pevná, sulfur (síra) - hořlavá, výbušná, mercurius (rtuť) - prchavá, vůně     podobnost (Josef Zezulka) Oddělením od Podstaty vzniklo tvůrčí dílo, to je hmota, duch a vitalita, která prostupuje a oživuje prvé dvě (obdoba TAO, JIN a JANG). 
 • 4 elementy (kvintescence) - země a voda představují kvantitu zastoupenou nižšími planetami , oheń a vzduch představují kvalitu, zastoupenou vyššími planetami, elementy odpovídají minerálu, rostlině, zvířeti a člověku    podobnost Zezulka: 4 základními tvůrčími principy, které jsou dostředivost, odstředivost, žár a chlad (tzv. Tvůrčí čtyřka)
 • Nauka o 5 entiích (příčinách nemocí) - kosmická (planety - astrologie), v jedu (strava), duchovní (duchovní vývoj), božská (pochopení smyslu života - osvícení) a v přirozené konstituci (genetika).
 • Planety - Merkur, Venuše, Měsíc - nižší planety, kvantita / Mars, Jupiter, Saturn, - vyšší planety, kvalita -život / Slunce).
 • Nauka o signaturách - podpis, znamení, typické znaky (bylinky, minerálu,zvířete a člověka), podle kterých je jednoznačně poznám.

Druidé (mágové, medicinmani, chaldejci), filosofie je dynamická, stále se měnící v toku vývoje a poznání.

 • Ústně předávaná filosofie (učení staré více jak 5 000 roků) WYDA (Wicca) měla hlavní princip koloběh - neustálá změna.
 • Druidé se pravidelně scházeli v dubových nebo bukových hájích (háje reprezentovali symbol duchovní tradice poznání) jednou za rok v době letního slunovratu, kde si vzájemně předávali zkušenosti a moudrosti, reagovali na nové podněty a změny ve společnosti.
 • Druidové vyučovali na ezoterické (vnitřní) a exoterické (vnější) úrovni od filosofie, přes právo, matematiku, alchymii, astrologii, magii až po léčitelské umění.
 • Podle filosofie druidů není cílem jít do nebe nebo se zbavit kola života (reinkarnací), ale naučit se žít v pravdě, svobodě a extázi (zdroj. Živá tradice druidů).

Teze: Jak začít (přijmout, vnímat) na principu homeostáze

 • Jedinec začíná u sebe (vnímá sám sebe), pokud se sebe vnímá působí na venek ovlivňuje svým příkladem okolí (komunikuje a naplňuje), kdy najde v sobě jiskru (smysl života, inspiraci, osobní cestu) - proces ze spodu na horu.
 • Společnost se mění a vyvíjí (je propojena s jednotlivci, kteří ji ovlivňují) a aktivuje v sobě síly na vytvoření dynamické rovnováhy - díky tomu se začne v některých jedincích objevovat pocit práce na sobě a svém rozvoji a pochopení souvislosti - proces shora dolů.
 • Tyto procesy působí současně v dynamické pulzující rovnováze jing a jang za přítomnosti neviditelných sil (protipóly viditelných sil jin a jang), které jsou viditelné na modelu Jin a Jang 3G v podobě různorodosti a pestrosti, které spolu komunikuje (Příroda).
jin a jang v dynamické rovnováze
jin a jang v dynamické rovnováze

Pokud se díváme na monádů (vidíme plošnou podobu protichůdných sil jin a jang). Ale my žijeme v prostoru, proto můsíme vnímat prostorovou podobu jin a jang ve 3D podobě. Pokud se na tuto kouli (Příroda, různorodost, pestrost) podíváme, vidíme dvě protichůdné síly jin a jang, které ale tvoří pouze 50% koule (můžeme také tuto polovinu nazvat hmotnou, viditelnou), zbytek je plocha tzv. neviditelná a tvoří i méně než 50% (nehmotná podoba). 

 • Abychom tedy pochopily jevy na planetě je nutné vnímat celou kouli 100% a ne jen v plošné v podobě (pravda a lež, bílá a černá) - která tvoří pouze max. 50%.
 • My vnímáme přírodu plošně nikoliv prostorově, to je možná důvod pro nechápeme procesy, které probíhají v přírodě, planetě a Univerzu.

Psané a nepsané zákony (ústně předávané) jsou součástí jednoho celku (oba tyto póly zákonů propojuje "duch zákona" - pulzující energie), mohou mít různé podoby, které jsou navzájem propojené - pokud nastane nerovnováha, dojde k jejímu dynamickému vyrovnání. Pokud společnost degraduje, tak se objevuje stále více psaných zákonů (nemají ducha - tedy život) do všech nejmenších podrobností a zanikají nepsané pravidla a duch zákona, tím společnost degraduje i v hodnotové a duchovní úrovni.

 • Osobní.
 • Rodinné.
 • Skupinové.
 • Společenské.
 • Mezinárodní.
 • Planetární.

Jin a jang v třírozměrné podobě

Inspirovala také teze neznámého mudrce: každá filosofie, či jiná věda, která zaznamená své poznání písmem na papír nebo jiný materiál (kniha, jiné médium), stává se tento text a učení "mrtvým (stává se pouze mrtvou rybou - nemá ducha, nepulzuje). Mistr měl vždy svého žáka (y) - následníka (y), které učil svému poznání, řemeslu, filosofii atd. (učil je chytat ryby - pulzovalo to mezi učedníky a mistrem), všemi smysli i v duchovní rovině - např. nepsaná pravidla a dovednosti předávané ústně nebo jinou živou nepísemnou formou (toto poznání a učení nelze vtisknout pouze do slov a vět, jsou příliš ploché, ztrácí "ducha - mistra, učitele, Přírodu, Univerzum" a pro další generace je učení ne zcela pochopitelné vzhledem k vývoji slov, člověka a měnícím se podmínkám v přírodě). Učení a pozorování Přírody je pro mě učení chytat rybu.

 • Knihu (písmo) můžeme také nazvat z určitého pohledu "apaptózou filosofie nebo poznání" protože ztrácí ducha (jako strom, který umírá....a v posledních letech života vyprodukuje velké množství semen..., stejně tak lidstvo nyní produkuje velké množství knih a rozmnožuje se, protože ví, že ho čeká kolaps).

Jednoduchý model vývoje a zániku společnosti:

 1. Prapodstata - Světlo - stvořitel - univerzum - kosmické síly (vlastnost: pulzuje mezi póly).
 2. Vyslovené slovo - zpěv a tanec - duch (život, zvuk, pulz, světlo, informace, jiskra).
 3. Písmo (smrt).
 4. Tma - dekadence - chaos - prostor pro nový vývoj a poznání.
 5. Meditace - spojování s univerzem - nový život (dělení jin a jang bez ducha).
 6. Světlo (pulzování).

Teze: Pokud umírá jazyk, umírá i národ, náš jazyk (čeština) umírá, nevyvíjí se, nová slova se přebírají z angličtiny v řadě oborů a nemají reálně používaný ekvivalent (vzhledem k rozšiřující se poznaní, nové obory atd. se mění poměr českých slov a slov, které nemají český význam).

Jedna - jednota, stvořitel (univerzum)

 • 1. Univerzum (kolektivní vědomí).
 • 2. Dvě protichůdné síly (dualita).
 • 3. Život (tělo - duše - duch, jejich vzájemné propojení), který pulzuje mezi tělem a duší (duch se tedy rovná životu).
 • 4. Odstředivá - dostředivá, horko - chlad - tvůrčí čtyřka podle Zezulky, (země - voda - vzduch - oheň), nebo také 4 základní prvky země, voda, vzduch a oheň.
 • 5. Země, voda, vzduch, oheň - éter, který vše prostupuje (pulzuje).
 • 6. Planety.
 • 7. Planety nižší, vyšší planety - pulzující slunce.

A co barvy, vůně, rostliny, zvířata, minerály...??

zobrazit více..
Loading...