Duchovní rozvoj

Duchovní rozvoj, vývoj

Duchovní rozvoj je společná cesta těla a duše, které zvyšují vibrace svým poznáním a vývojem, aby se mohli stát součástí ducha (vrátit se domů), vše prostupující moudrosti a dynamické rovnováhy.

Josef Zezulka: Zákon Bytí nejsou dvě zákonitosti, ale pouze jedna s dvěma protilehlými póly (např. dobro a zlo, noc a den, víra a vědění), skládejme dvojnost (polaritu) do jednoty, protože v tom je cesta i cíl. Ne jenom věřit, víra je jenom jeden pól a ten druhý je vědění. Dohromady a v rovnováze tvoří zákon poznání. Poznávej zákonitosti, buď kritický a budeš blíže pravdě.

 • Tunelové vidění (tma) - víra je slepá (ne-rozum, ne-logika), člověk opakuje co slyší od "vzdělanějších), je potlačen rozum i intuice.
 • Černobílé vidění - polarita (pravda nebo lež, víra nebo vědění) - rozum (víra je potlačena rozumem, logikou, egem), jedinec napadá, vytváří opozici, kritizuje, odsuzuje, analyzuje.
 • Barevné vidění (barevný svět, jedinec si uvědomuje, že je duchovní bytost) složená dvojnost (polarita) se otevřením srdce propojuje do jednoty s energií lásky, ne jenom věřit, víra je jenom jeden pól a ten druhý je vědění, dohromady a v rovnováze tvoří zákon poznání (moudrost, vesmírné vědomí, které propojuje vše v dynamické rovnováze).  

DUCHOVNÍM ROZVOJE SE NAPŘÍKLAD ZABÝVAJÍ:

Fáze duchovního vývojového procesu DE LUCE (návrat po odklonu vědomí zpět ke Stvořiteli)vývojový proces svobodné vůle jedince: "tunelové vidění" (jsme v temnotě - slepá víra, závislost, ne-logika, strach), na konci tunelu se objevuje světlo - "černobílý svět" (černá a bílá, projevená dualita - rozum potlačuje víru, nezávislost, logika, překonám strach- porazím strach) a vycházím z tunelů a vnímám "Barevný svět"(protože jsem otevřel své srdce, tím zvýšil svoje vibrace a dualita se transformuje v rezonanci lásky) všemi smysly, který je vzájemně propojen do jednoty s vědomím (vědomý člověk přijímá a sdílí, vzájemně závislý, vědomí, dynamická rovnováha, je propojen rozum a víra ve vědomí a rodí se moudrost, přijímám strach, který je pomocník a je mou součástí). To je zjednodušené vyjádření cesty, jak se spojit se svým vědomím prostřednictví otevření svého srdce a zvýšení svých vibrací - dualita se transformuje v rezonanci lásky a duše dokončí svůj duchovní vývoj fyzickém těle a ukončí proces inkarnací na planetě. Pochopením a realizací, kdy "nevěnuji pozornost" věcem a událostem kolem nás, které polarizují společnost i jedince, mám čas pro pochopení sebe. Energii, kterou jsem věnoval vnějšímu okolí, nyní používám pro poznání sebe ("vypnutím mysli" se zvyšují vibrace a mohu naslouchat vědomí) a na spojení se svým vědomím. Tím otevírá srdce a zvyšuji svoje vibrace na úroveň lásky (odpoutal jsem se od závislostí, odpustil jsem, mám otevřené srdce) a jednou za precesní rok přichází "solární záblesk", který umožňuje hromadnou duchovní transformaci a také vznik nového vývojového druhu člověkakterý je základem pro vznik "barevné společnosti"Současně jsme již vstoupili do fáze, kdy vznikají s vědomou podporou populace "Digitální koncentrační tábory". 


Josef Zezulka: Duchovní vývojová cesta je jen jedna: měnit sebe, svůj názor, svůj postoj k životu a všemu živému. Aby ses mohl správně měnit, musíš pravdivě poznávat a také poznávané správně hodnotit, abys nevzal poškozené. Pak nebudeš odkázán na slepou víru, ale budeš vědět.

Sid Smutný: Člověk na úrovni ducha potřebuje dvě věci: očistit si svou minulost a najít své poslání (smysl života). Učím scelování duše. Všude, kde jsme ublížili jsme nechali část duše a potřebujeme ji dostat zpět přes lásku, odpuštění, přijetí a prací na sobě (přijetí zodpovědnosti za to, co se mě děje).

TEZE: Odpoutáním ze závislostí, rozpuštěním bloků a odpuštěním křivd dochází ke scelení duše (v tomto procesu současně došlo k odstranění karmy). Pouze scelená duše v lidském těle vědomého člověka je schopna zvýšit svou rezonanci na úroveň lásky, otevřít srdce (i díky hormonu oxytocinu) a propojit se s Bohem (bezpodmínečnou láskou).

Duchovní vývoj, věk Vodnáře:

Hmota zaniká, ale duše má vývoj. 

 • Hana Sar Blochová (15.10.2020) My jsme nyní, podle různých proroctví a insignií, máme postarat o duchovní rozvoj. Podle dávných proroctví by měla Slovanská kultura dodat do systému duchovní stránku,  probudit kvalitu duše, která byla potlačena západním modelem.

Marian Coufal 24.1.2021

 • Národy Východní Evropy (Slované atd.) jsou jiné a mají naprosto jiný vztah k přírodě a duchu. Jsou mnohonásobně mladší (duchovně) a především jsou plně spjatí s matkou Zemí, neboť velká část z nich se prvotně narodila na této planetě v oblastech se silným energetickým vyzařováním matky Země. Čas národů Východní Evropy teprve přijde, jejich vnímání skutečnosti a vlasti (jich vnímání duše matky Země) je jedinečné. Tyto národy si v průběhu 50ti roků začnou uvědomovat svoji jedinečnost a mají šanci se opět spojit. Během 50ti roků se Evropa celá přebuduje. a přepracuje, co je nyní EU, bude jen stín toho, co se vytvoří. Národy si začnou uvědomovat své sebeurčení a identitu. Je potřeba, aby se lidé začali shlukovat do společenství stejně smýšlejících lidí, kteří si uvědomují, že dosavadní politika a ekonomika není trvale udržitelná. Nelze do nekonečna rabovat a drancovat tuto planetu. Dostali jsme šanci přizpůsobit se nové době, již nyní se probudilo mnoho osvícených duší, které si uvědomily a prohlédly přes závoj, který se nyní snáší na celou Evropu a celý svět, jde o závoj strachu a těžké manipulace.
 • Ti co využili současný stav k zastavení se, pochopení sebe sama a uvědomili si co to znamená radost, láska a respekt, tak ti již ví. Národy Východní Evropy se jako první probudí a začnou žít nový život, uvědomí si, co je zapotřebí. Neboť to jsou duše, které nechtějí být porobeny, nemají ve svých genech poslušnost, patolízalství a nemají geny strachu. Je to vidět na jejich historii, vždy se vypořádali s velkým útlakem a neohnuly svoji páteř. To jsou znaky nového člověka. A odtud bude přicházet nová velká vlna světla. Je to velmi výjimečná doba, vyžaduje váš plný přístup. Nestrachujte se o svoji existenci, doba je o plném vnímání a víře v sebe sama. Pokud věříte v sebe, své schopnosti, ve své světlo a dobro, tak věříte ve Stvořitele. Nesnažte se věřit opačně, tak jak to bylo po staru, že jen čekáte, začněte nejprve sami u sebe, starejte se více o fyzické tělo, co jíte, dýcháte a pijete. Začněte se starat i o své okolí v čem žijete (je to opravdu dobré a správně pro život?). Co je Příroda? Kolik ji kolem sebe vidím a v jakém je stavu? Zajímejte se i o to, co vás zotročuje, kolik je toho, co mě svazuje a brání? Je potřeba opravdu takto žít?
 • Národy Slovenska, Česka, Polska, Ukrajiny, Pobaltí, Ruska, národy v kterých koluje slovanská krev, jsou pozůstatky velké civilizace (která na tomto území žila a pracovala), která byla zničena a přetvořena jinou civilizací. Tyto národy byly uměle zastaveny ve vývoji, protože jejich světlo je tak velké, že je schopni zastínit světlo ostatních a je schopné je probudit ke spolupráci. Velký experiment socialistického zřízení (mělo hlavičku lidového, rovnoprávného a rovnostářského, mohl vzkvétat na tomto území), byl pouze stín toho, co dříve existovalo a stín toho co mohlo vzniknout. Experiment narazil na ego člověka a byl zneužit, tak jako vše. V těchto národech koluje velký duch, duch světla a lásky. Je tak velký, že jeho světlo začíná zářit, ostatní z něj mají strach. Strach těch, co ví a mají moc. Epocha Vodnáře se nedá zastavit stejně jako natrvalo se nedá zastavit vývoj člověka, změnilo se to a nasměrovalo jinam.
 • Brzy si všimnete, že vývoj východní a západní Evropy půjde každý jinou cestou. Východní Evropa, společně s národy jiných států světa, které se probudí a začnou udávat taktovku. Světlo, které propukne naplno, začne měnit svět k lepšímu, respektujícímu a rovnějšímu přístupu k životu. Čechy a Slovensko si uvědomí svoji společnou historii a výjimečnost, začnou úzce spolupracovat. Polsko si uvědomí, že nemá smysl se cítit ukřivděné, porobené v rámci své historie. Je důležité, aby pocity poraženectví a nenávisti byli rozpuštěny. To přinese až generace nových politiků, nebudou to politici, ale lidé s vyšším povědomím o životě a planetě. Budou schopni druhým ukazovat cestu, kterou druzí nevidí, ale mají ji v sobě.
 • Rusko a jeho historie existuje miliardy roků a do něho se vetkli duše, které pamatují velké možnosti a které dokáží si sjednat pořádek ve svém nitru a dokáží potlačit své ego. Spolupráce, která nastane v průběhu 60ti. roků zaskočí mnohé, nepřítelem je pouze ten koho za nepřítele považujete nebo koho se bojíte. Vždy to tvoří vaše mysl a pokud je pod kontrolou vašeho srdce a nevytvoří zárodek strachu, tak se nemáme koho bát.
 • Celá západní kultura je postavena na zlých a dobrých hrdinech, jde o překroucení a manipulaci JIN a JANG (rozděluje na dobré a zlé). Systémy, které jsou a stále přetrvávají končí. Již nemůžeme žít postaru, dostali jsme hodně času od matky, abychom se stali dospělými a proto musíme zasáhnout pokud se chováme jako děti.

Jak překonávat strach?

Strach ve většině případů znamená závislost na moci (ovládání), kdo se bojí snáze se ovládá (protiklady se přitahují ovládaný i ovládající). Závislost je otroctví a vnitřní otroctví vede k vnějšímu otroctví, láska (láska je Bůh) a rozvoj je nejlepší ochrana před otroctvím (nejhorší je zoufalství, sklíčenost a odsuzování).

 • Strachy jsou bloky, které můžeme transformovat v lásku.

Strach je projevem vnitřního nepřítele (tedy vnitřní zrcadlo), vnější nepřítel vůbec neexistuje - člověk tedy bojuje sám se sebou, kdo začne chápat vlastní iluzi, pochopí i iluzi kolem sebe...

Transformační rok 2020 (překonání strachů a hněvů v nás)

Dvě dvojky zesilují světlo a tmu a umožňují jejich transformační tok a integraci, to vytváří potřebnou sílu. Dvě labutě v podobě Dvojek se stáčí k sobě (strach, závislost a peníze) se transformují do lásky (vytváří srdce). Máme minimálně dvě cesty tohoto transformačního procesu a záleží na nás, jakou realitu si pustíme do své paralelní reality:

 • Prostřednictvím vejce (vlastní poznání, vědomě tvořím), emotivní proces zvyšující vibrace, který rozpouští strachy a bloky (rozpouští tmu vpouštěním světla).
 • Prostřednictvím Fénixe z popela (náraz do zdi, vytváří šoky, hněv a strachy, tedy přes utrpení) , destruktivní emotivní proces, vyváří silné bloky a strachy, které snižují vibrace a v budoucnu se budou projevovat dalšími strachy (světlo a poznání je zablokované, nefunguje tok energie, přichází destrukce, hněv, strach, nemoc)Jupiter bude opakovaně ve spojení s Plutem (tato konjunkce znamená ptáka Fénixe) 3 x, na konci března a začátkem dubna, v červnu a listopadu 2020, vždy na posledních stupních Kozoroha (naposledy to bylo v roce 2007) a na konci roku 2020 se Saturnem (symbol strachu), toto setkání označuje konec jednoho času, konec jedné vlády a příchod nové vlády (na úrovni jedince i kolektivu to může být změna profese, nastane nezvratná změna) Určité paradigma nezvratně skončí (nyní jsme odpovědní za budoucnost).
 • Jsme pouze nástrojem pro transformaci, (musíme se ztišit, směřovat pozornost na to podstatné) pokud to dovolíme otevřením srdce, všichni jsme vzájemně propojení a ovlivňujeme se vzájemně, tím vytváříme sílu (energii lásky) potřebnou pro transformaci sebe a i svého okolí, kterou jsme v sobě rozhýbali.

Pokud děláš v životě to, co tě baví a tvoříš, nabíjíš se energií (naplněné poslání) abys potom mohl dělat i "povinnosti" (rovnováha, radostí a povinností - odpovědnost), které ti berou energii, proto to zvládneš, je tam dynamická rovnováha. pokud to tak není (děláš to co musíš a ztrácíš energii), utíkáš před realitou, do ulity a jsi zablokovaný, nefunguje tok a přichází destrukce, hněv, strach, nemoc.

2 koně Jelínek

2 koně (pudy a emoce, černý a bílý, které řídí vozataj, rozum), chybí zde duchovní složka (poslání, cesta po které koně jedou, proč jsme sem přišli), proto to přestává fungovat (nastává stav vyhoření, protože člověk ztratil smysl života, nebo ho vůbec neobjevil, protože nepřijal duchovní složku života, která je součástí člověka, který touží po poznání sebe sama - smyslu života - svého poslání na Zemi v tomto životě).

 • 2 koně (pudy, emoce a rozum) propojuje informační tok v dynamické rovnováze řídí vědomý člověk na svojí cestě životem (homeostáze materiálního a duchovního).

Tělo (rozum - mozek) - duše (emoce - podbřišek) a vše prostupuje duch, který zajišťuje dynamickou rovnováhu a vývoj člověka (naplnění poslání člověka zvyšováním svých vibrací prostřednictvím poznání a lásky k Bohu).

https://www.youtube.com/watch?v=rip5oThLMP8

Došla mě spojitost o které mluvil Jelínek, dva koně a člověk, který je řídí, smysly, instinkty a emocemi, pokud je člověk pochopí, je schopen překonávat překážky. Pokud děláš co tě baví a tvoříš, nabíjíš se energií, abys potom mohl dělat i "povinnosti", které ti berou energii, proto to zvládneš, je tam dynamická rovnováha.

 • Pokud to tak není, utíkáš před realitou, do ulity a jsi zablokovaný, nefunguje tok a přichází destrukce, hněv, strach, nemoc.
 • Mozek spojený s míchou může být spojením s kořeny předků (emocionální zážitky)
 • Vědomá a nevědomá část, světlo a stín v celistvosti (Jung), nejde oddělit světlo a stín (dualita).

 • "Ďábel - špatný" bojuje proti dobru a tím vytváří dobro, "bůh . dobrý" bojuje proti zlu a tím vytváří zlo a obojí je součást člověka a umožňuje mu prostřednictvím poznáním duality, transformaci - vlastní vývoj.

Pokud vnímáš bílou a černou jsi ochuzen, protože nad vším je barevná, která propojuje vše (prostřednictvím ducha) a barevnou začneš vnímat zvyšování svých vibrací (znamená to, že máš dostatek, energie, práce naplňuje atd. - propojí se rozum a meditace) a to je naplňování svého poslání a vývoje.

Tomáš Pfeiffer pro osobní změnu (transformaci) je nutný emotivní prožitek, který se přenáší do dalších inkarnací (a já dodávám: přepisuje nebo transformuje staré vzorce i z minulých inkarnací)

 • Silné emoce se propisují do tzv. prodloužené míchy nejstaršího mozku (emocionální mozek).
 • Získané vědomosti se však nepřenášejí do dalších inkarnací.
zobrazit více..
Loading...