Co může být příčinou zániku DVS států?

Co může být příčinou zániku DVS států?

Nyní (min. od roku 2018) probíhá globální technologická válka mezi světovými mocnostmi o ovládnutí civilizace prostřednictvím "digitálního světového řízení" jehož součástí jsou DVS v různých formách a teritoriích. Jde o nové geopolitické a mocenské přerozdělení světa (digitální planetární věk), které většinová populace cítí podvědomě, že bude vystavena "totální závislosti a kontrole" prostřednictvím technologií, které lidé vymysleli pod rouškou prospěchu pro člověka, ale je to zaměřeno proti člověku. Lze to vyjádřit výstižným názvem "DIGITÁLNÍ OTROCTVÍ" v DVS prostřednictvím TECHNOKRACIE, tento umožní populaci uvědomění, pochopení a následnou změnu stavu.  

Teze, nepochopení významu současné pandemie 2020 - 2021: virus jsme si přitáhli, protože nám ukazuje způsobit našeho života, tedy to, že žijeme na úkor hostitele (Planety a Vesmíru), pokud to nepochopíme, přijde další projev nerovnováhy v nás, lidské civilizaci. Zánik civilizací byl obvykle provázen extrémy, které vidíme všude kolem nás. Způsob myšlení, strach, blahobyt a sobectví nás vědou do kontrolované společnosti v DVS. Tento rychlý vývojový proces (tlak na lidskou populaci, a současně odklon od lidství, vše digitalizujeme včetně člověka), však současně může znamenat i rychlý pád (po uvědomění části populace, že se jedná o slepou vývojovou cestu) kontrolované společnosti ve virtuálních digitálních státech a návrat k principům Stvořitele a lidství.

Co jsou digitální virtuální státy?

 • Nedostatek levné energie, potravin, půdy a vody (algoritmy populaci zatím neuživí).
 • Paradoxně i závislost člověka na technologiích (digitální dopaminová závislost), paralýza člověka jako lidské bytosti a jeho schopností.
 • Provázaná 5G síť bude velmi složitá a provázaná, vzroste riziko prolomení kybernetické bezpečnosti, válečného konfliktu, nebo globálního blackoutu, větší provázanost znamená současně i větší zranitelnost.
 • Ztráta kontroly nad tokem informací (mladá generace rychle změní digitální platformu která bude tzv. "IN"), znamená i ohrožení ztrátu ovládání společnosti.
 • Vliv a vznik států způsobí otevřený souboj o dominantního lídra na planetě (ekonomicky, politicky, geologicky atd.) s nepředvídatelnými důsledky pro život na planetě.
 • Velmi rychlý růst na vrchol způsobí obvykle rychlý pád (pokud ještě funguje Herakleitův zákon), technologické firmy se budou požírat navzájem.
 • Výrazný pokles populace o více jak 30 % v důsledku válek, nemocí, klimatických změn a přírodních extrémů.
 • Kontrolovaná společnost s Technokracií (vláda rozumu a technologií je projev ztráty diverzity, nová digitální monokultura) bude polarizovat společnost, kde bude narůstat potřeba po "DUCHOVNÍ OBRODĚ", kterou pravděpodobně s narůstající polarizací digitální ekosystém nebude schopen přirozeně integrovat a budou narůstat "signální extrémy", následně dojde k další vývojové transformaci.
 • Osobní duchovní rozvoj v oblasti sebepoznání a vývojová změna jedince, který vnímá svůj vnitřní hlas (prožitá a pochopená obnova vnitřní a vnější rovnováhy, tzv. homeostáza, např. se to dá vyjádřit vnitřní sílou a integritou) a nenechá se ovlivňovat vnějšími faktory.
 • Společnost DVS je založená na růstu, pohlcování menších (pokud bude co pohlcovat, tak se společnost bude dynamicky rozvíjet) a vzdalování se přírodě (vytváření virtuálního světa mimo působení přírody - já tomu jako laik říkám zoologická zahrada) a to jí stane i osudným.
 • Změna klimatu na zemi, planetární a geologické vlivy.
 • Takto velké společnosti mívají jen krátkou životnost max. 100 let, ale v tomto novém postavení (DVS) není zatím zřejmá délka doby jejich působení.
 • Nová forma státu nebo jiné formy společenství lidí, která tento systém vývojově překoná.
 • Kolonizace Měsíce a vesmíru, případné války o moc v tomto prostoru.
 • Rostoucí dluhy spotřebitelů, kteří nebudou schopni dostatečně rychle utrácet, aby zaplatili další technologický vývoj a růst.
 • Růst emisí v důsledku trvající degradace krajiny a provozu digitálních technologií (stanou se největšími producenty skleníkových plynů, dopravy, úpravy vody a tím hrozí další zhoršování podmínek života na planetě Zemi.
 • Ztráta důvěry zejména mladé populace, obnova pudu sebezáchovy a návrat k lidství a duchovnímu rozvoji.
 • Život populace v DVS (digitální systém virtuální s dopaminovou závislostí) způsobuje vznik atomizované populace (ztrácí se diverzita a spolupráce, vzniká destruktivní závislost), která přestává chápat smysl tvoření může a ženy (spolupráce, která je motorem přirozeného vývoje populace). Atomizace, nespolupráce a rozpad integrity "muže a ženy" může být jedním klíčových faktorů rozkladu DVS (naplní se "Calhounův efekt").


zobrazit více..
Loading...