Angeologie

Angeologie

RNDr. Emil Páleš, CSc., narodil se 24. ledna 1966 v Bratislavě, vystudoval kybernetiku a vyučoval počítačovou lingvistiku na Katedře umělé inteligence Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. V letech 1989-1994 vedl výzkumnou úlohu "Počítačový model slovenštiny" na Jazykověd-ném ústavu Ľudovíta Štúra Slovenské akademie věd. Od roku 1994 založil a vede neziskovou organizaci Sophia.

Slovenský spisovatel Emil Páleš je mimo jiné také uznávaným vědcem a zastáncem takzvané sofiologie, která kombinuje prvky filosofie se sociologií a přenáší důležitost na rozum a smyslové zkušenosti napříč lidskou historií. Páleš dříve, než byl spisovatelem a filosofem, pracoval na fakultě umělé inteligence, kde se spolupodílel na vytvoření prvního počítačového modelu slovanského jazyka. Předmětem díla tohoto autora je zejména angeologie dějin, které věnoval mnoho svých bádání. Své zkušenosti čerpá právě ze zkoumání dějin z pohledu sociologie a filosofie. 

Svou prací navazuje na sofiologii Komenského, Solovjova a Štúrovců - sofiologii jako úsilí o syntézu tří oblastí poznání (kosmologie, antropologie a teologie), jakož i tří pramenů poznání (zjevení, rozumu a smyslové zkušenosti). Z jeho původního výzkumu má zásadní význam objev synchronního a periodického působení pravzorů v dějinách kultury a v evoluci přírody. Časové pravidelnosti (synchronicity, periodicity). Ukazuje, že tyto zákonitosti byly známé už ve starověku, jako nauka o střídání duchů času, božstev a archandělů, neboli angelologie

  • V dějinách je rytmus, duchové času se střídají každých 500 let, nyní vládne archanděl Michael

Vydané knihy:

  • Sedm archandělů
  • Angeologie dějin 1
  • Angeologie dějin 2

Angeologie dějin

Je dávno známou, ale nevyřešenou záhadou kulturních dějin, že tvořiví géniové - vědci, umělci, filosofové, političtí a náboženští vůdci - přicházejí ve vlnách. Na různých místech světa se vynořuje podobné estetické cítění, stejné myšlenky, filosofické intuice a umělecké styly. Lidé na odlehlých místech nezávisle na sobě pracují na stejných problémech, nacházejí původní řešení a podávají zprávy o okamžicích inspirace - vnuknutích s podobným obsahem. V závislosti na dobovém kulturním kontextu se tyto zážitky inspirace vykládají jako zjevení Boha či bohů, andělů, múz, předků nebo se připisují neprobádaným schopnostem lidského mozku. Tato kniha přináší první důkladnou evidenci o statisticky nenáhodném, synchronním a periodickém charakteru vln tvořivosti v celosvětových dějinách. V kolektivním podvědomí lidstva se odehrává pomalé cyklické střídání duševních dominant (archetypů), což se odráží v transfiguraci hodnotových žebříčků, ve střídání náboženských kultů, paradigmat vědeckého myšlení a v politických restrukturalizacích společnosti. Časové zákonitosti a podobu těchto proměn ducha znali již naši předkové. V mytických vyprávěních a obrazech božstev nám odkázali zhuštěnou zkušenost, moudrost o zákonitostech vývoje člověka a přírody. V západní tradici se hovořilo o sedmi archandělech, kteří se cyklicky střídají jako duchové času a inspirují epochy podbarvené pokaždé jinou, specifickou duchovní kvalitou. I další civilizace vyprávějí o periodickém příchodu a odchodu duchovních mocností, které zasahují do lidských dějin. Tyto údaje, až doposud považované za fikci, odpovídají reálným kulturním a politickým vlnám v dějinách

V zabudnutom spise opáta Johanna Trithemia zo Sponheimu z roku 1508 "O siedmich archanjeloch", ktorí sú duchovnými inteligenciami planét v slnečnej sústave, a ktorí sa striedajú ako vládnuci duchovia času a v pättisíc rokov starej múdrosti babylonského kňazstva o cyklickom striedaní vekov.

Stará kresťanská aj predkresťanská náuka o hierarchiách anjelov, ktoré inšpirujúco zasahujú do diania v prírode a v dejinách, sa ukazuje ako čosi ďaleko viac, než len mýtus má svoje racionálne jadro, ktoré musí byť nanovo poňaté v termínoch modernej psychológie a antropológie.

 www.sophia.sk 

zobrazit více..
Loading...