Společnost 5.0

Prof. ing. Peter Staněk CSc. společně  Ing. Pavlínou Ivanovou, PhD vydal unikátní a nadčasovou publikaci Společnost 5.0 (Společnost budoucnosti, informační společnost) ve které předkládají budoucí obraz společnosti budoucnosti.

Proč tuto společnost budoucnosti nazíváme Společností 5.0?

 • prvobytně pospolná společnost
 • otrokářská společnost
 • feudální společnost
 • kapitalistická společnost (socialismus je brán jako určitý mezistupeň
 • Informační společnost - proto název Společnost 5.0 (5. civilizační zlom)

Čas je důležitý parametr budoucí Společnosti 5.0, jak s ním naložíme? Víme co je smyslem života kromě vršení peněz a jiného majetku? Tyto a řadu dalších otázek si bude muset člověk v nové Společnosti 5.0 odpovědět....

Základem přežití lidstva ve společnost 5.0 je princip Homeostáze (nalezení nové homeostáze v heterogenním - různorodém prostředí), je nutné najít rovnováhu uvnitř společnosti, rovnováhu s přírodou jinak nepřežijeme, nepřežijí ani rodové osady (statky) - nemohou se vyvázat ze současného systému (ekonomického, sociálního i politickkého), musí platit složenky atd.!!!

Resilience je schopnost člověka (přírody) překonávat stresové a krizové situace, kdy potom bez následku pokračujeme (člověk i příroda) ve svojí cestě, rozvoji. Nyní jsme možná na takové křiřovatce (bodu zlomu, civilizačním zlomu). Jaký koncept budoucí Společnosti 5.0 bude mít Česká republika (bude to jen Informační společnosti?)? Bude to Německý, Japonský, Čínský, Americký nebo nějaký jiný model budoucí společnosti (každý civilizační okruh má jiné hodnoty, náboženství, životní úroveň, počet obyvatel, historickou tradici, vnímání reality atd.) - nelze tedy kopírovat modely jiných okruhů!!!

Humánní informační společnost - Americká cesta

 • základem společnosti jsou informace
 • soustřeďování dat - jejich analýzy (architektura souvislostí) - vložení do struktury vazeb - najdu obraz děje, řešení - a tím pádem mohu předvídat budoucnost s vysokou mírou reality (ten, kdo bude mít tyto informace v ruce bude mít absolutní moc)
 • kontrolovaná společnost jako cesta jak zabránit globálním katastrofám (bodu zlomu) typu klimatických změn, válkám, omezit nadprodukci potravin a výrobků, omezení neefektivní dopravy, výroby el. energie atd. (aby naše civilizace nezmizela jako 6 civilizací před námi v průběhu 12 000 roků, jak zjistil egyptolog prof. Bárta)

Japonský koncept budoucnosti

 • musíme skončit s naháněním zisku a konkurenceschopností za každou cenu, cílem společnosti je vytvořit podmínky pro plnohodnotný život každého člena společnosti
 • kvalita života
 • nejvíc robotů se vyrábí pro péči o starší lidi, ne na produkční systémy

Čínský konceprt společnosti budoucnosti

 • kontinuita a spolupráce
 • prioritou je zájem skupiny, ne jednotlivce

Německý (Evropský) koncept budoucí společnosti:

 • kvalitní zemědělský sektor (bez chemie, přírodní rotace uhlíku v přírodním prostředí), kvalitní potraviny (nekvalitní potraviny způsobují nefunkčnost imunitního systému a tím roste nemocnost), neustálý stres přetěžuje imunitní systém, růst počtu alergií jako důsledek chemického průmyslu a zemědělství (chemizace a stres)
 • kvalitní zdravotnictví (perzonalizovaná medicína, prevence, kvalitní potraviny znamenají snížení nemocnosti pro většinu obyvatel), důvěra pacienta v lékaře je nejdůležitější faktor léčby
 • kvalitní vzdělává (vzdělávat se musí všichni bez ohledu na věk)- tzv. tekutý mozek (1. naučit myslet- vědět, kde získám informace, co znamenají a vložit je do architektury souvislostí - proč ta informace je a co způsobí, 2. máme 2 časy, statický a dynamický, který obsahuje změny v čase - seřadit, abych dostal tok informací-změn, 3. musíme dětem vrátit dětskost a lidskost - naučit je komunikaci mezi sebou, a také aby si dokázali hrát)
 • kvalitní ekologická energetika (je krevní oběh společnosti)
 • efektivní a kvalitní průmysl postavený na umělé inteligenci, Robotizaci (např. 3D tisk), kvalitě a lokalizaci
 • kvalitní a efektivní Dopravaautonomní vozidla, předpokládá se pokles objemu dopravy, až 70% objemu prodeje bude tvořit nemateriální zboží
 • finanční systém

Nový model Společnosti 5.0 v České republice bude pravděpodobně založen na homeostázi rozvoje člověka a společnosti jak v materiální, tak v duchovní rovině v souladu s cykly přírody a Univerza.

 • koncept resilience - schopnost překonat krizi (organismus může existovat v široké škále podmínek, např. jeden růst borovice může růst v močále jiný druh borovice na skále), hraniční nebo mezní situaci (dá se řící také rychlost obnovy např. přírody, nebo schopnost něco překonat). V běžném životě znamená resilience (psychická odolnost, osobní integrita) mít současně vice strategií a nezabývat se pouze jednou říká Doc. RNDr. Václav Cílek CSc

Trendy s současné Evropské civilizacI do roku 2030 (2040):

víme jak bude vypadat Evropa mezi roky 2030 -40? Máme představu, co se bude na našem kontinentu dít? Zde je několik oblastí, které naznačují trendy v různých oblastech (sektorech) společnosti.Na obraz budoucí společnosti se můžeme podívat optikou Architektury souvislostí, kdy do trendů z jednotlivých oblastí zasadíme informace očištěné o tzv.balast (nevýznamné, nepravdivé, zastaralé nebo neúpné informace) - tento pohled však není vůbec příznivý,předpokládá začátek problémů od roku 2020, nebo se naplní scénář, který predpovídá egyptolog Prof. Miroslav Bárta? Nebo nás čeká nejlepší období v dějinách lidstva?

 • Čeká nás příchod krize (kolaps civilizace), jen nevíme, kdy přijde a jakou bude mít podobu
 • Polarizace majetku: stále menší část obyvatel cca 5 % vlastní již 97 % majetku (zrychlující se trend majetkové nerovnováhy), mizí střední vrstva a většinová společnost chudne nebo nebohatne
 • Doprava: autonomní, sdílená doprava, elektromobilta, vysokorychlostní železnice, zákaz výroby automobilů se spalovacím motorem
 • Bydlení: rostoucí ceny vlastního bydlení i nájmů, koncentrace obyvatel do měst (do roku 2030 se předpokládá že 75% obyvatel bude žít ve městech)
 • Informace: zrychlující se tok a objem informací i díky technologii 5G, které již člověk nyní přestává vnímat a orientovat se v nich
 • Společnost: polarizace (příjmová, vědomostní, mocenská, vědecká, společenská, informační atd.)
 • Zaměstnanost: díky robotizaci a UI pokles stávajích pracovních míst (zánik určitých profesí) a vznik nových, ale jen na zkrácený pracovní úvazek (budeme mít asi více pracovních poměrů)
 • Energetika:zelená energetika z obnovitelných zdrojů, nejistá pozice jádra (nyní je označována za špinavou), nedostatečná rozvodná síť s ohledem na polohu obnovitelných zdrojů, mobilní modulární jaderné elektrárny
 • Zdravotnictví: nárůst civilizačních chobob, nové importované nemoci
 • Zemědělství (argrární sektor): zachován současný stav nemáme alternativu pro odstranění chemizace zemědělství, hledání řešení s využitím umělé inteligence (Izraelská inspirace) a moderních technologii bez použití lidské práce
 • Průmysl: využití, digitalizace, informačních technologií, robotizace a průmyslu 4.0, přesuny dodavatelských a výrobních řetězců - lokalizace
 • Školství
 • Ekonomika a Bankovní systém, narůstající zadlužení států, měst, občanů, firem...
 • Kultura
 • Obchod: motorem současné evropské civilizace je rostoucí spotřeba, bez ní systém čeká kolaps (protože na tento stav není připravena), komplikací mohou být i důsledky
 • Geopolitika ve světě: souboj o nového lídra planety, vesmírů, boj o suroviny, vodu, potraviny, nárůst prodeje zboží v nemateriální podobě,
 • Národnost: průměrný evropan, není respekt k jednotlivým národů a k jejích odlišnostem, důsledkem bude pnutí v
 • Populace: postupné vymírání a stárnutí Evropy, proti tomu silný růst v oblastech ohrožených nedostatkem vody a potravin (např. Arabský sektor, Afrika, Irán, Indie, Jižní Amerika, atd.), stav obyvatel, který se předpokládá v intervalu 8-12 miliard obyvatel do roku 2030-40, se dá nazvat přelidněním
 • Příroda: krajina:, vzrůstající teploty a zhuršující se kvalita ovzdučí (skleníkové plyny a prachové částice) mění se zásadně klima v Evropě, vymírá hmyz a ptactvo
 • Voda, krajina se stále více vysušuje, vody je nedostatek, voda je znečištěna mikroplasty, chemickými látkami včetně pesticidů - neumíme ji efektivně čistit, nedostatek pitné vody, rozpouštění alpských ledovců, boj o pitnou vodu
 • Potraviny: díky klimatickým změnám (a díky rostoucí populaci) se dá očekávat pokles produkce potravin
 • Migrace: zvyšující se počet obyvatel díky migraci (obyvatelstvo je polarizované)
 • Náboženství: střed mezi křesťanskou kulturou a jinými náboženstvími
 • Obrana, růst kybernetického ohrožení, které je spojení s digitalizací, robotikou a umělou inteligencí
 • Volný čas: bude mám díky budoucího času přibývat volného času

Co může způsobit zánik současné civilzace?

 • růst populace a výdajů na zbrojení
 • současná krize kapitalizmu 21. století, který se nachází na konci svého vývojového cyklu a bude nahrazen novým (splní se předpověď Karla Marxe a Bedřicha Engelse?)
 • rostoucí polarizace mezi chudými a bohatými napříč planetou
 • celoplanetární dluhy a celoplanetární polarizace
 • klimatické změny způsobí nové stěhování obyvatel
 • nové technologie, znalosti, objevy a rozvoj digitálního ekosystému
 • rozdílné civilizační a ekonomické modely, které mezi sebou bojují
 • zrychlování, individualismus, zisk, porušování současných pravidel, dohod a vypovídání smluv
 • nedostatek potravin, vody a území pro pěstování potravin
 • nedostatek surovin a prostoru pro další růst na Zemi
 • multipolární svět (dříve jsme měli pouze bipolární svět), díky rostoucímu vlivu nadnárodních korporací, kteří vstupují do soupeření o moc
 • zničená a zamořená příroda a nedostatek levné energie
 • čekají nás nepopulární kroky a změny a nikdo nechce udělat první krok (již nelze žít na úkor někoho jiného ani na úkor Přírody)
 • je naplněno všech 7 faktorů, které způsobily zánik všech předešlých civilizací za posledních 10 000 roků podle prof. Miroslava Bárty
 • 8. faktor v podobě celoplanetárního účinku (minulé civilizace byly pouze lokální) je již také naplněn a umocňuje předešlých 7 faktorů v „ELIXÍR NEZNÁMÝCH ÚČINKŮ A DŮSLEDKŮ“
 • 9. faktor v podobě základního zákonu kapitalismu 21. století se stává drogou„BUĎ BUDEŠ EKONOMICKY RŮST A TEDY RYCHLE POŽÍRAT DRUHÉ, NEBO BUDOU RYCHLEJŠÍ TI DRUZÍ, KTEŘÍ POŽEROU TEBE A BUDOU EKONOMICKY RŮST“ je posledním hřebíčkem do rakve, který urychluje rozklad obyvatel, společnosti a přírody
 • Měsíc je osmý neobsazený světadíl a jeho ekonomické využití
 • Ovládnutí měsíce poslouží jako základna pro kolonizaci vesmíru
 • Kumulace dvou a více výše popsaných faktorů ve stejném čase

více o souvislostech v knize:  Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

 

zobrazit více..
Loading...