Půda

Každá půda představuje živý organismus, v němž panuje čilý život různých bakterií, mikroskopických hub, mikroorganismů a živočichů. Je o obdivuhodný koloběh života a zániku, tvorby látek a rozkladu organických látek. Jako každý jiný živý organismus i půda má stejný přirozený cíl: žít a plodit. Označením půda rozumíme vrchní vrstvu tuhé zemské kůry. Jestliže z půdy vyjmeme určitou část, kterou následně upravíme získáme zeminu. Svrchní část půdy se nazývá ornice, jejiž součástí je i humus, pod níž je slabší vrstva zvaná podloží, ještě hlouběji je spodina a matečná hornina.
 
 • význam žížal v půdě
 • bakterie (mikrobiální rozmanitost) obsažené v půdě jsou základem půdní dynamiky (cca 20 cm) - jednom gramu půdy je přes jednu miliardu bakterií - bakterie rozloží organickou hmotu a mineralizují ji (dusík, fosfor, síru) pro výživu rostlin  a zvyšují tak zásadně úrodnost půdy
 • půda s obsahem písku je kyselá a nemá dostatek živin, organická hmota se do půdy nemísí a voda z půdy rychle odtéká (nedokáže zadržovat vodu) - kyselost a sucho jsou překážkou pro vegetaci a nedaří se zde žížalám

Půda a její složky:

 • minerální a organické pevné látky
 • voda
 • vzduch (vniká otvory po kořenech a kanálky vytvořenými např. žížalami)
 • rozmanité baktérie, které mají symbiotický vztah s kořeny (kořeny mají vliv na kvalitu půdy)
 • ornice - svrchní část půdy  (1cm se vytvoří za cca 1000 roků)
 • podloží
 • spodina a matečná hornina
půda představuje složitý systém živých i neživých součástí, které se v přirozeném stavu udržují v rovnovážném stavu.
 

Detoxikace půdy:

 • křídlatka vytahuje z půdy těžké kovy a tím ji detoxikuje
 

Humus

bývá zastoupen v půdě až 2%, jeho podíl se ale nyní velmi snižuje. Humus je složitým souborem organických látek. Při tvorbě humusu probíhají dva různé procesy:
 
 • aerobní za přístupu vzduchu (tlení)
 • anaerobní bez přístupu vzduchu (hnití)

Jak můžeme přírodní cestou zůrodnit půdu?

 • dodáním humusu z přírodních uhlíkatých a dusíkatých složek
 • rozmanitým obsahem bakterií
 • zvýšit obsah organické hmoty se žížalami

Druhy zeminy:

 • písčité, zadržují málo vody, neobsahují téměř žížaly
 • jílovité, zadržují vodu, tvoří nepropustnou vrstvu
 • humózní, zadržují hodně vody, je zde vysoký výskyt žížal
 • hlinité
 • více
Alginit a jeho aplikace v množství  2- 4 kg/m2 omezuje napadání škůdci, zvyšuje vlhkost, obsah minerálů a zvyšuje výnos půdy
 

 

zobrazit více..
Loading...