Humus

vzniká tzv. humifikací, což je pomalý a dlouhodobý proces, při kterém se primární organická hmota ( vyhozené slupky, tráva atd.) nejprve zahřeje na 50–70°C a za pomoci půdních organismů (např. bakterií, žížal, larev hmyzu) se pozvolna mění na humus. Zvýšená teplota v počátku procesu (50 -70°C) zahubí většinu nežádoucích bakterií a nemocí včetně Salmonely (tomuto jevu se říká hygienizace). Pokud upravíme podmínky v kompostu (např. zaléváním zvýšíme jeho vlhkost v počáteční fázi), aby zvířata pracovala efektivněji, můžeme celý proces vzniku humusu zrychlit.

Z jedné tuny bioodpadu lze vyrobit asi 400 kg kompostu

Co můžeme dávat do kompostu abychom získali humus?

čím pestřejší složení tím lepší
 • listy, sláma
 • zbytky rostlin, zeleniny a ovoce
 • slupky z banánů
 • drobné větvičky
 • skořápky z vajíček
 • kávová sedlina
 • popel z listnaných stromů
 • papír bez postisku
 • lidská moč
 • hnůj (kravský, koňský, od králíků, ovcí a koz)
 • perlit, šungitzeolit
 • zbytky kostí a nehtů zvířat
 • velmi jemný prach získaný při drcení kamene v kamenolomech
 • lávový prach
 • zákvas z kopřiv a další zákvasy a jíchy
 • prach z dřevěného uhlí nebo drcené dřevěné uhlí
 • biouhel (produktem rozkladu biomasy vlivem dostatečně vysoké teploty (tři sta až šest set stupňů) za malého nebo žádného přístupu vzduchu)
 • alginit (na 1m3 přidat min.30 kg ALGINITU)

Jak vyrobit humus?

kombinací uhlíkatých a dusíkatých složek v poměru 1 : 25
 

Přírodní hnojiva:

 

Humus

 • soubor organismu v půdě v různém stupni rozkladu a látkové přeměny 
 • je tvořen živými těly rostlin a živočichů a jejich zbytky po odumření

Humus dělíme:

 • živý humus – dosud nerozložená org. hmota,jeho rozkladem vznikají jednoduché látky, které jsou přístupné rostlinám / rozkládají je bakterie /
 • trvalý humus – je to část organických látek v půdě, která odolává biologickéme rozkladu – hydrolýze a oxidaci.

Složení: vlastní humus – horninové kyseliny, hornin
rezervní humus – nehumifikovaná hmota

Podle reakce se humus rozděluje: 

 • humus kyselý
 • neutrální
 • zasaditý

Podle obsahu humusu dělíme: 

 • slabě humózní – obsahují pod 1% humusu
 • mírně humózní- obsahují 1-2% humusu
 • středně humózní – obsahují 2-3% humusu
 • humózní- obsahují více než 3% humusu

Způsob rozkladu org.látek:

 • Mineralizace – rozklad za přístupu vzduchu za určité teploty a vlhkosti
 • Rašelinní – rozklad bez přístupu vzduchu při nadbytku vody
 • Humifikace – rozklad za částečného přístupu vzduchu

Rozlišujeme podle množství vzduchu:

 • tlení- rozklad org.l. složitějších na jednodušší za přístupu vzduchu
 • kvašení – rozklad za omezeného přístupu vzduchu uvolňují se plyny
 • hnití- rozklad za nedostatečného přístupu vzduchu

význam: 

 1. nepostradatelná složka kulturních půd
 2. podmiňuje fyz. vlastnosti půdy
 3. zdroj výživy rostlin
 4. v lehkých půdách snižuje propustnost pro H2O

Obsah humusu zvětšujeme dodáváme organické hnojiva

Organický podíl půdy

je tvořen rostlinami a živočichy a jejich zbytky po odumření. Způsoby rozkladu: 

 1. mineralizace - rozklad org.látek za přístupu vzduchu za určité teploty a vlhkosti
 2. rašelinění – rozklad za částečného přístupu vzduchu a podle jeho množství rozlišujeme:
 • tlení - rozklad na minerální látky – vznik humusu
 • kvašení – dochází k uvolňování C
 • hnití - nepřirození způsob, protože je bez přístupu vzduchu

Humus – vzniká v procesu humifikace

je to soubor jednotlivých org.látek v půdě, které jsou v různém stupni rozkladu a látkové přeměny

Rozlišujeme: 

 • vlastní humus
 • humusové látky
 • nehumusové látky
 • látky rozpustné v kyselinách nebo v rozpouštědlech

Podle reakce poznáváme humus: 

 • neutrální
 • kyselý
 • zásaditý

Význam humusu – je důležitý pro úrodnost půdy

 • pro činnost mikroorganismu
 • zásobárna živin pro rostliny
 • zlepšuje vlastnosti půdy a zvyšuje zadržování vody v půdě

Strukturnost půdy

schopnost půdy seskupovat se do menších nebo větších shluků nazývaných půdní agregáty. Způsob jakým se částice seskupují se nazývá struktura půdy. Nejlepší je drobtovitá struktura. Rozlišujeme půdy: 

 • strukturní půdy (převažují prachové částice)
 • nestrukturní půdy

Ochrana půdy

Poškozování – eroze, narušování režimu a struktury půdy, zhutnění půdy, okyselování, znečištění cizorodými látkami, zvýšení obsah dusičnanů. Preventivní opatření:

 • volba vhodných rostlin k pěstování v jednotlivých oblastech
 • správně používání hnojiv a chemických přípravků a ve vhodné době
 • používání odpovídající techniky
 • šetrné zacházení s půdou

 

zobrazit více..
Loading...