Hrkal Zbyněk

Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc, (1957) celosvětově působící hydrogeolog, vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu vodohospodářském. Dále působí na Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Jeho nejznámější knihy jsou O lidech a vodě, Voda včera, dnes a zítra.

Doc. Zbyněk Hrkal a jeho názory na současné sucho:

 • Projekt Dunaj-Odra-Labe "Zemanův vodní kanál" (cca 300 miliard kč),  dává smysl, bylo by to velmi drahé, ale účinné do budoucna. Vodní doprava se vždy brala jako nejekologičtější, ale zrovna v tomto případě jsou ekologové zásadní odpůrci.

 • "Drtivá většina Afriky má dostatek vody, ale nejsou schopni používat nové technologie a neumí ji využívat. V Africe voda je, avšak záleží také na kvalitě vody, je velmi znečištěná. Oni bohužel nemají jinou možnost" "Africké státy jsou v takovém politickém a ekonomickém rozvratu, že nejsou ekonomicky schopné zajistit obyvatelům přístup ke kvalitní vodě.

 • Vynořují se různé teorie o válkách o vodu v blízké budoucnosti. doc. Hrkal tomu však nevěří. "Na planetě nikdy voda nedojde, ale může nastat situace, že můžeme žít v regionu, kde je vody méně a lidé se v tomto momentě musí s vodou naučit lépe hospodařit. Voda nám nemůže dojít. Jen s ní neumíme dobře hospodařit

 • "Víme, že například mezopotamská civilizace postavená na zavlažování zanikla mimo jiné i kvůli špatným vodohospodářským praktikám. Vlivem horka docházelo na polích k vysokému odparu a narůstající množství soli v půdě zneúrodnila jejich pole,"  Stejnou chybu po několika tisíci letech zopakoval i Sovětský svaz v případě zavlažování pouště u Aralského jezera a používáním pesticidů.

 • extrémní sucho (zemedělské sucho - nedostatek vody v půdě) je na cca 13% území Česka, přesto jsem optimista, protože jsem našel vždy technické řešení, jak se vypořádat se suchem (nesmí ale přestat pršet)

 • Izrael jako první stát na světě vybudoval systém nezávislý na srážkách, který je založený na nákladném odsolování (my bychom hypoteticky mohli vybudovat odsolovací zařízení na baltu, které je vzdálené cca 500km ( komentář: vůbec se nechci ptát na to co by to stálo, jak dlouho bychom to budovali...dle mého názoru typicky vědecký přístup, který je idealistický a megalomanský podobně jako kanál Odra - Labe - Dunaj, ekonomicky nenávratný s negativními důsledky pro naši krajinu)

 • V současnosti nemáme komplexní technické řešení, které bychom ihned aplikovali pro Česko 

 • Musíme nyní toky vrátit do původního stavu a původních koryt a uržovat vodu co možná nejdéle v krajině, aby se zasákla (problém je zastavení půdy skladovacími halami, které zvyšují teplotu okolí a voda z nich se odvádí do kanalizace

 • využívat zasakování do podzemí vyčistěné odpadní vody, ale zatím k tomuto řešení není většinová shoda

 • pro půdu není problémsucho, je tam stále život, problém je v tom, že živou půdu proměňuje v mrtvou vrstvu díky chemizaci

 • základním vodohospodářským problémem současnosti není nedostatek vody, ale je chudoba, nevzdělanost (týka se zejména rozvojových zemí) a neschopnost ji efektivně využívat. U nás chybí celková koncepce a je velká byrokracie.

Jaké je rychlé řešení pro současnou situaci s vodou?

 • žádné rychlé řešení neexistuje (velká byrokracie, která brání rychlému řešení)
 • navrhuje propojit náš systém do páteřní sítě (nyní je vodovodní síť separovaná), aby se tak mohl šeřit lokální nedostatek vody
 • řešení, které nám zajistí vodu na desítky roků máme, můžeme čerpat vodu (Česká křídová pánev) však nelze realizovat ze dne na den
 • objem vody na planetě zůstává stejný (jen jde o to kde ta voda spadne), pouze se mění skupenství
 • příroda je nespravedlivá a rozděluje svoje bohatství mezi lidi nespravedlivě (někdo jí má hodně, někdo málo a někomu nic)
 • Biolog Jan Pokorný, "vyčítáme městům, že jsou tepelné ostrovy, určitě hrají roli ve zrychleném odtoku vody, ale tupodstatnou hrají rozsáhlé odvodněné plochy v krajině"
 • cena a spotřeba vody v Česku je vybalancovaná dobře (komentář: pan doc. zapomíná na podfinancovanou vodovodní síť v rádu desítek roků, odvody miliard kč ročně do ciziny zahraničními správci, nepochopitelný prodej firmám typu Veolia a další..., paradoxem také je, že máme dražší pitnou vodu než Izraeli!!!)

Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc, vydané knihy:

 • Voda včera, dnes a zítra
zobrazit více..
Loading...