Eroze půdy

Silný nástup eroze u nás přišel v 50. letech po zrušení krajinných prvků, v období socializace a kolektivizace zemědělství. V 90. letech jsme čekali, že se zastaví, ale to se nestalo a někde je nyní eroze i horší.

 • za poslední desetiletí jsme v Česku přišli půdní erozí o 100 miliard kč (z polí se ročně spláchne 21 milionů tun úrodné půdy za 10 miliard), tomuto riziku je podle Modré zprávy ministerstva zemědělství vystavena více než polovina zemědělské plochy (2020)
 • 1 cm půdy přitom vzniká zhruba sto let (Jan Vopravil z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy)

Druhy erozí (způsobené intenzivní zemědělskou činností - zejména):

 • vodní eroze - odnos svrchní, nejúrodnější části půdy (ornice), sesuvy půdy
 • větrná eroze - povrch půdy je rozrušován působením větru, který vyvolává pohyb půdních částic
 • sněhová eroze - způsobená táním sněhu
 • sluneční eroze - působením slunce, vysoušení a rozpadávání hornin
 • eroze sklizní a orbou - způsobuje pohyb půdy ve směru svahu při orbě, sklizňová souvisí s odnosem půdy při odvozu plodin z pole
 • více

Příčiny eroze:

 • narušený mikrobiom (nedostatek organické hmoty v půdě) a voda se nemůže vsakovat do půdy a stéká po povrchu
 • kvůli těžším strojům je utuženější půda, která vodu dobře nevsakuje, ta odtéká a vyvolává erozi.
 • pěstování monokultur
 • přehřívání půdy
 • propachtování, pronajmutí většiny půdy, kdy na ní nehospodaří skuteční majitelé cca 85 %, v EU je to pouze 50 %
 • v půdě chybí organická hmota, která odolává lépe erozi a vsakuje více vody
 • nevhodné plodiny (kukuřice po spádnici, čirok se sází ještě o měsíc později než kukuřice a o to déle je půda ponechaná dešti a větru.
 • poklesly plochy pícnin, kterými zemědělci zvířata krmili a které držely půdu a dělaly v krajině stabilitu, která dnes není
 • intenzivní chemizované zemědělství (ničí půdní mikrobiom a veškerý život v půdě), vzniká jakási krusta
 • gravitace
 • intenzivní déšť - voda, povodně
 • odlesněné svahy
 • liniové stavby, budovy
 • intenzifikace zemědělské výroby a velkovýroby
 • průmysl, energetika, lesnictví, doprava, stavebnictví
 • regulované toky, meliorace
 • vítr, sníh
 • okolo vodních toků se šíří invazivní Netýkavka žláznatá, velkém mizí prostor pro původní druhy a dochází k erozi půdy
 • zhutněná půda (stopy po mechanizaci) do sebe nepustí vodu, které odtéká i s drobnými částečkami humusu do potoků
zobrazit více..
Loading...