Doprava

Doprava (mobilita) a jejím hlavními cíly v Evropě by měli být čistota (z pohledu životního prostředí, bezpečnost, inkluze, 100% recyklace dopravních prostředků a inteligence. Našli bychom ale ještě další seznam různých důležitých parametrů, které mobilita budoucnosti bude muset splňovat.

Vize jak bude vypadat doprava a její trendy v Evropě do roku 2050?

 • Kvalitní systém městské a příměstské dopravy se záchytnými parkovišti na krajích měst
 • Do center a v centrech měst bude jezdit autonomní, sdílená doprava a tzv. čistá mobilita (kola, skůtry, koloběžky atd. na elektriku), vlastnit auto bude spíše jen vyjímka, budou zde i zóny pro pěší a relaxaci, dopravní služby budou tzv. "od dveří ke dveřím"
 • Na běžných silnicích budou jezdit autonomní vozy (nejdříve po roce 2035)
 • Doprava v budoucnosti bude službou, která je vždy kdyspozici a je finančně dostupná (bude na objednání, jako dnes objednáváme taxi), nikoliv užívání vlastního vozidla (které se využívá průměrně pouze 7% času - Ing. Pavel Kysilka) - trendem je nevlastnit, ale používat, sdílet (díky moderním technologiím)
 • Inteligentní města Smart city - sníží celkový objem dopravy min.o 30-60%
 • Od roku 2030 budou souběh současných způsobů dopravy a novým konceptem (sdílených voziděl atd.)
 • Většina vozidel bude elektrická (nebo na jiná paliva), výroba vozidel se spalovacím motorem skončí podle plánů nejpozději v roce 2040
 • Páteřní doprava: dopravou na střední a větší vzdálenosti by měli být vlaky (rychlovlaky) s rychlostí 180 - 500km/h na vysokorychlostních železnicích (nová infrastruktura, krerá se nyní v Evropě buduje, 9 vysokorychlostních koridorů, které budou vzájemně propojené mezi všemi státy EU), podle předpokladů by měla být páterní síť vlaků vybudována po roku 2030
 • Největší obměna vozového parku se odehrává v průběhu 5 -10 roku, to cyklus obměny flotil (podle úrovně enonomiky, kdy se bude odehrávat největší změna, ale budou to pouze lokální změny, protože chudší části nakupují právě ojetá vozidla z bohatších zemí), u firem je rychlejší cyklus obměny (1-5 roků) a obyvatel to může být až 20-25 roků.
 • Do roku 2050 by měli být podle EU nulové emise spojené s dopravou (inovace)
 • V roce 2040 na planetě bude, podle odhadů, 2 miliardy automobilů (v roce 2019 cca 1,2 miliardy), z toho cca 300 milionů elektromobilů
 • Zásadní změny v městské dopravě znamená její privatizaci: přechod na autonomní dopravu (v podobě autobusů, metra a tramvají bez řidiče), sdílenou dopravu a elektromobilitu (koloběžky, kola, skútry, auta), bude na jedné straně díky využití moderních technologií efektivnější, ale na druhé straně tento krok vezme spoustu lidem práci (nebudou moci ani stávkovat tak, aby tlačily firmy do lepších podmínek)
 • EU chce, aby se 30 % nákladní dopravy na kontinentu přesunulo tam, kde bude méně znečišťovat životní prostředí (např. vnitrozemské vodní cesty, které mají 37 000 kilometr

Jak bude fungovat nákladní doprava, doprava zboží a služeb?

 • pokles objemu dopravy, dojde k zásadní, postupné změně z globální produkce na lokální personifikovanou výrobu
 • bude se zvyšovat objem nemateriální produkce a tím poklesne objem přepravovaného zboží
 • díky umělé inteligenci snížíme na "nulu" zbytečnou produkci - bude opět znamenat snížení objemu dopravy
 • autonomní nákladní doprava, elektromobilita

Jak vypadá srovnání různých druhů dopravy z pohledu produkce CO2?

současné elektromobily sice žádné lokální emise v podobě CO2 a dalších emisí nevypouští, ale generují je místo nich elektrárny (záleží na energetickém mixů krajiny), kde se vyrábí elektřina

 • Tesla Model 3 vyprodukuje zhruba 180 gramů CO2 na jeden ujetý km (není uvedeno, jak se v čase mění tento parametr)
 • současně vyráběná auta, která musí plnit normu Euro 6, přitom vypouští jen 130 gramů
 • přepravou jednoho pasažéra letadlem na jeden km vznikne 285 gramů CO2
 • vlak pouhých 14 gramů na jednu osobu a na jeden ujetý km

Zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí (2019)

Co všechny tyto představy budou znamenat v praxi?

 • vysoké investice do technologií, nových vozidel, úprav měst a komunikací
 • jak budou vypadat města upravená na novou dopravu
 • smart city - inteligentní města připravené na nový druh autonomní dopravy
 • budování nových komunikací (např. vysokorychlostní železnicce)
 • nové sítě 5G pro rychlou komunikaci mezi vozidly a jednotlivými zařízeními a senzory, vysoká míra robotizace a digitalizaci všech věcí (5G sítě umožní komplexnější propojení dopravy i s dalšími sektory společnosti), které bez přístupu k síti nebude schopno ovládat
 • vysoký objem recyklací, současný vozový park bude nutné sešrotovat
 • znížení objemu produkce automobilů o 30-60% (sdílená a autonomní vozidla) a stím spojených dalších souvislostí v dalších odvětvých (snížení čelkového objemu materiální spotřeby), pokles počtu pracovních mís díky poklesu objemu produkce a
 • Výroba tzv. zelené energie (rušení uhelných elektráren a dalších tzv. špinavých zdrojů) a její efektivní rozvod na místa spotřeby
 • Změna v opravárenství a servisování vozidel
 • Změna v myšlení lidí, adaptace na změny
 • Odchod od ropy (fosilních paliv) a přechod na elektromobilitu případně další ekologické alternativy - zásadní energetická změna, která zvýší závislost na elektrické energii (dále zůží se mix zdrojů energie)
 • Rušení všech činností spojených s provozem vozidel se spalovacím motorem (možné jejich částečné přebudování) jejich obslužné sítě včetně servisů, čerpacích stanic atd.)
 • Zánik současného obchodního modelu prodeje automobilů přes autosalony a s tím spojených služeb (servis, pojištění, opravy po havarii, půjčovny, atd.)
 • Změna ve výrobě automobilů (spalovací motor, elektromotor) budou znamenat změny zánik firem v celém výrobním řetězci a stím spojených sekundárních odvětví (těžba surovin, doprava, pojišťovnictví, bankovnictví, průmysl, školství, logistika, obchod, skladování, atd.)
 • Pokles intenzity dopravy a její kompletní filosofická změna z individuální dopravy na "službu od dveří ke dveřím", jsme na ni připraveni a chceme ji přijmout? - velké společenské změny ve včech oblastech.
 • Vysoké riziko spočívá v tzv. kyberbezpečnosti jednotlivých zařízení a všech věcí v síti propojených
 • Vysoká citlivost na výpadky proudu, sítí a dalších technologických faktorů
 • Vysoké rozdíly v pokroku a implementaci mezi jednotlivými regiony zejména venkov, velká města a bohaté státy
 • atd.

Několik otázek?

 • budou ještě někde v Evropě jezdit vozidla se spalovacím motorem?
 • budou všechna vozidla nákladní auta, autobusy, lodě atd. ekektrická do roku 2050?
 • co budeme dělat se starými vozidly se spalovacím motorem, dokážeme je všechny zrecyklovat?
 • trendem je zvýšená koncentrace populace do měst (až 75% populace bude žít ve městech), jsme na tuto změnu ve všem připraveni, finančně, emocionálně, sociálně, technicky, lidsky)?
 • bude schopna páteřní síť dopravy, vlaky, zabezpečit veškerou dopravu, je dostatečně nadimenzovaná na změny, které proběhnou do 30 roků (když tyto liniové stavby se staví řádově 10-15 roků)?
 • gigantická investice pro EU, státy, firmy i obyvatele, je tato kompletní změna veškeré dopravy v průběhu 30 roků kvalitně připravená do všech důsledků i pro chudé země Evropy, když současně budou probíhat změny ve všech oblastech společnosti (finanční sektor, zdravotnictví, zemědělství, ekonomika, zdravotnictví, bydlení, průmysl, atd.)?
 • bude vysoká míra využití moderních technologií mohou být brzdou pro jejich implementaci a používání u populace seniorů (nebude to znamenat nárůst strachu a dalších negativních faktorů)?

Jaké obory a další faktory, které budou ovliňovat situaci v automobilovém sektoru a naopak?

 • Implementace 5G sítě umožňující komunikaci mezi autonomními vozidly a internetem věcí - rozvoj digitalizace a moderních nových oborů - budování nové sítě 5G a potřebné infrastruktury i pro jiná odvětví společnosti
 • Výroba elektrické energie -růst spotřeby (zrušení výroby produkce automobilů se spalovacím motorem) a její nedostatek v tzv. čisté podobě
 • Změna ve vlstnění vozidla a přechod k využívání vozidla jako služby dopravy "od dveří ke dveřím"
 • Kupní síla obyvatelstva, robotizace a jejího zdanění
 • stavebnictví (obnova a budování páteřní sítě železnice v dostatečné kapacitě a vysokorychlostní železnice
 • změna koncepce dopravy, páterní síítě (železnice) a její napojení na všechny města a celou plochu státu
 • praktické zavedení autonomní dopravy včetně současného souběhu se současným způsobem dopravy - setrvačnost myšlení
 • doprava
 • bankovnictví , změna užívání vozidel z vlastnění na službu dopravy bude mít zásadní vliv na tento sektor, naopak růst pro banky, budou financovat tuto gigantickou investici (v dopravě) po dobu min. 30 roků
 • pojišťovnictví, pokles pojištění díky změně vlastnictví vozidel a naopak růst nových možností pojištění
 • dodavatelský řetězec současného automobilového průmyslu bude nucen projít zeštíhlením, změnou výrobního řetězce a implementací robotů a UI
 • mezinárodní doprava -pokles (přechod na lokalizaci výroby, omezení produkce automabilů o 30-60%)
 • prodej vozidel (autosalony, změna současného obchodního modelu) a služeb s tím spojených
 • těžební průmysl - konec výroby spalovacích motorů do roku 2040, omezení pro ropy, růst těžby kovů pro nový průmysl (automobilový, elektronický a další spotřební prům.)
 • růst investic cloudových center pro zpracovávání a ukládání dat
 • výrazný růst recyklace (i díky 100% recyklaci veškeré produkce), likvidace zastaralého vozového parku nesplňující limity nebo jejich export do třetích zemí (východ)
 • růst ochrany dat, vozů a dalších technických prostředků napojených na síť, (kybernetická bezpečnost - útok přes internet atd.)
 • změna profesí spojené se změnou dopravy (elektromobilita, služba od dveří do dveří, autonomní, sdílená vozidla atd.)

Rychlovlaky

 • technologie maglev (Čína, Japonsko) používá polštář magnetického pole, vlaky dosahují u prototypů rychlosti až 600km/h, sériová výroba od cca roku 2022

Elektromobily

 • podle plánu VW do roku 2028 vyrobí 22 milionů elektromobilů (70 nových modelů vozů)

Zdroj: eurokomisařka pro dopravu Violeta Bulcová (25.5.2019)

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

 zobrazit více..
Loading...