De luce

Cílem "Pulzující filosofie De luce": vytvořit tzv. "Kompas s mapou a vírou v sebe" pochopitelný, jednoduchý a slouží pro autora, lidé by se mohli inspirovat (viděli nějaký příklad, každý jsme jiný a i cesta každého může být jiná), případně vnímat tímto způsobem svůj osobní stav , pokud se ztratí.....najít tzv. "své kořeny" - ducha spojeného vírou v sebe (pomůže nám např. filosofie, astrologie, praxe).

Mapou je vývojová triáda s metamorfózou a bodem zlomu: závislý (užívá, je opečováván - dítě), nezávislý (ničí, pulzuje) a vzájemně závislý (tvoří, sdílí, spolupracuje), ukazuje v jaké stupni se nacházíme ve svém vývoji, (k partnerovi, k sobě samému, společnosti, přírodě), kompasem je naše "Životní poslání"(smysl života) a "víra v sebe" je pulzující život.

Upozornění: tato osobní filosofie neznámého autora je nedokončená, dynamická, stále se měnící a její autor se může ve svých tezích mýlit, může také je postupně měnit dle svého vývoje, stupně nového poznání a dosaženého "štěstí", které je dle autora, osobní filosofie De luce, cílem života na zemi. Tato filosofie je nepřenosná, ale může inspirovat ostatní v jejím rozvoji.

De luce, pulzující osobní filosofie (základní pohled na svět)

 • život má podobu prostoru - koule (ne plochy, která má pouze 2 rozměry), která má viditelnou (viditelná část se dělí na jin a jang) i neviditelnou část (která se také dělí z principu), na kouli pulzuje různorodý, pestrý život (příroda)
 • v materiálním světě jsou dva póly mezi kterými probíhá pulz (vibrace, energie, světlo, zvuk, život, plasticita, atd.), který mění polarity - ne však polohu (vytváří se tak dynamická rovnováha), to je proces tvoření a zanikání - i planeta Země mění svoji polaritu (přepólování Země), která se cyklicky opakuje
 • minulost a budoucnost jsou dva póly mezi který pulzuje přítomnost (život, vitalita, energie, duch), která mění polaritu např. v případě našeho uvědomění, poznání - změníme názor
 • vývoj jedince a společnosti probíhá na vývojové ose (triáda): závislý - nezávislý - vzájemně závislý (homeostáza)
 • TAO, čínské učení hlásá návrat k přirozenosti prostřednictvím ne-zasahování (Moudrý muž dělá, ale neužívá toho, co je uděláno. Tvoří, ale nevládne tomu, co je stvořeno). - ještě plně nerozumím všem těmto slovům a jejich významu
 • Smyslem života je naučit se následovat cestu kosmických sil, přírody. Klíčovým pojmem je wu-wej, tedy aktivní nečinění - člověk se má stát nádobou, kterou protéká Tao (energie), pokud je zablokovaná neprobíhá vývoj
 • Pro život na zemi je nutná existence 4 živlů, voda, země, vzduch, oheň a pulzující (energie, vibrace, zvuk, světlo, atd,) život v podobě živé hmoty (rostliny, minerály, zvířata a člověk)
 • Symbióza a různorodost jsou důežité pro divokou přírodu a člověka
 • kvantové provázání
 • poznání se skládá jako puzzle na cestě životem, stáří je obdobím období sklizně a ovocem je prožitá moudrost

Jak to může vypadat v přírode?

 • semínko (kořinky, tma) - kmen (pulzuje život) - koruna (plodí semena, světlo)
 • spojení s předky tzv. kořeny, je spjaté s předáváním informací a zkušeností v ústní podobě, spojené s prožitkem, čili zkušeností, dovednost, filosofie (předává se duch, který propojuje všechny kořeny)
 • mykorhíza
 • homeostáza

Motto: pokud vidíš bílou (pravda), černou (lež), jsi možná ochuzen, protože nad vším je barevná (informace, poznání, vývoj, tok energie, duch, vitalita, život, různorodost) a tu vidíš možná jen..... z pohledu pozorovatele....  a jak se lidově říká, svět není černo - bílý.

Motto: Moudrý muž dělá, ale neužívá toho, co je uděláno. Tvoří, ale nevládne tomu, co je stvořeno. Dokončuje díla, ale nevychloubá se... (citát TAO)

Motto: Každý je zcela originální, to co jednomu dělá na trávení (v žití) dobře, druhému škodí. Poslouchejte hlas vlastního těla a zkoumejte příčiny a důsledky svých problémů (činů)

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

Loading...