Chytat rybu

Umění naučit se chytat rybu a dostat rybu je způsob, jak se dívat na svůj osobní vývoj jehož cílem je vnímat svůj vnitřní hlas (spojení s vědomím). Dovednost, naučit se chytat rybu a současně závislost na dostávat rybu jsou spolu spojené jako Jin a Jang. Co to znamená pojem chytat rybu a dostat rybu?

 • dostat rybu a naučit se chytat rybu je neustálý koloběh Jin a Jang (svět je černo bílý - dualita, které je ntná pro pochopení jednoty)
 • Cílem umění chytat rybu je nalezení smyslu života (v materiální i duchovní rovině v souladu s vědomím), realizovat ho a tím se propojuji se svým vnitřním hlasem (vědomím) a jsem současně v harmonii se svým rozumem a emocemi, které jsou mou součástí, vnímám je, ale neovládají mě
 • Proces učení chytat rybu vychází z přírodních zákonů a je s nimi v souladu (homeostáze), vsledkem je vědomí člověk, který naslouchá svému vnitřním hlasu (vědomí)

Fáze vývojového procesu DE LUCE (vývojový proces svobodné vůle jedince): "tunelové vidění" (jsme v temnotě - slepá víra, závislost, ne-logika, strach), na konci tunelu se objevuje světlo - "černobílý svět" (černá a bílá, projevená dualita - rozum potlačuje víru, nezávislost, logika, překonám strach- porazím strach) a vycházím z tunelů a vnímám "barevný svět" (protože jsem zvýšil svoje vibrace a dualita se transformuje v rezonanci) všemi smysly, který je vzájemně propojen do jednoty s vědomím (vědomý člověk přijímá a sdílí, vzájemně závislý, vědomí, dynamická rovnováha, je propojen rozum a víra ve vědomí a rodí se moudrost, přijímám strach, který je pomocník a je mou součástí). To je zjednodušené vyjádření cesty, jak se spojit se svým vědomím prostřednictví zvýšení svých vibrací - dualita se transformuje v rezonanci a duše dokončí svůj duchovní vývoj fyzickém těle a ukončí proces inkarnací na planetě. Pochopením a realizací, kdy "nevěnuji pozornost" věcem a událostem kolem nás, které polarizují společnost i jedince, mám čas pro pochopení sebe. Energii, kterou jsem věnoval vnějšímu okolí, nyní používám pro poznání sebe ("vypnutím mysli" se zvyšují vibrace a mohu naslouchat vědomí) a na spojení se svým vědomím.  Tím zvyšuji svoje vibrace na úroveň lásky (odpoutal jsem se od závislostí, odpustil jsem, mám otevřené srdce) a jednou za precesní rok přichází "solární záblesk", který umožňuje hromadnou transformaci a a také vznik nového vývojového druhu člověka, který je základem pro vznik "barevné společnosti". Současně jsme již vstoupili do fáze, kdy vznikají s vědomou podporou populace "Digitální koncentrační tábory".

Naučit se chytat rybu:

můžeme to také nazvat uměním péct chleba (chytat rybu), nebo jakákoli dovednost (učit se novým věcem, vydělávat peníze, ,chápat informace v souvislostech), kterou se člověk naučí během svého života a dokáže ji předávat dalším.

 • člověk si váží práce, kterou se naučil, vyžaduje to od něj úsilí, aby se potřebnou dovednost naučil (opakovaně ji dokáže používat) a proto zná její hodnotu
 • chce se učit novým věcem a dovednostem
 • opakované nezdary a píle v kombinaci s vůli vedou k hlubšímu pochopení smyslu této a dalších činností
 • jedinec se uměním chytat rybu stává nezávislým (mám sebevědomé ego a pohybuje se v plošném prostoru 2D mezi póly), nenechá se ovládat závislostí dostat rybu, a současně ví, že existují obě polarity a dokaže je v případě potřeby použít
 • aktivní člověk, který dokáže překonávat překážky, nejčastěji optimista
 • používání architektůry souvislostí v praxi (práce s informace metodou dynamická architektura souvislostí)

Dostat rybu:

dostat rybu (dostat chleba, informaci, zkušenost, sociální dávku - dostat peníze) v tomto pojetí chápeme tak, že se nic neučíme a dostáváme rubu zdarma a nemusíme proto nic udělat

 • jedinec, který dostává rybu je pohodlný, líný, nechce se učit novým věcem a dovednostem a stává se závislým a manipulovatelným, tedy lépe ovladatelným (má strach, úzkost, deprese atd.)
 • pokud jednou dostal rybu, příště natahuje automaticky ruku a chce to opět a neváží si toho (nekdy se i rozčílí pokud nedostane rybu). Osoba se stává závislá na dostávání ryby
 • současné digitální společnosti systém „dostat rybu“ zdokonalili a návykovou dopaminovou složku (tzv. "dopaminová závislost")
 • takový člověk přitahuje situace a stavy, kdy mu cestu životem lemuje pohodlnost, lenost a závislost
 • pasivní člověk, hledá důvody, proč to nejde, nejčastěji pesimista

Předávat umění chytat rybu dalším:

 • člověk hledá cestu, řešení, nikoliv viníka
 • jedinec má respekt a úctu ke svým rodičům a předkům, respektuje přírodní zákony
 • jedinec nalezl smysl svého života (poznání, moudrost) a postupně jej aktivně realizuje, dokáže naslouchat ostatním a pomáhá objevit skrytý potenciál, pokud je o to požádán
 • dokáže přijímat rybu i chytat rybu, dokáže používat obě formy a dle potřeby je aplikovat, protožr chápe princip koloběhu
 • rozum a emoce, dva koně, které jedinec ovládá tak, aby táhli stejným směrem a byli v souladu slova a činy (naslouchá svému vnitřním hlasu)
 • vědomý člověk s velkými zkušenostmi a se zpracovaným egem (vnímá "barevný svět"), který pochopil smysl svého života a naplňuje jej (v materiální i duchovní rovině, které jsou v rovnováze - je propojen se svým vědomím) je schopen sdílet a učit dovednost chytat rybu a tím vnímat i závislosti kolem sebe (už s nimi nebojuje, není závislý, ale vnímá e existují a nevěnuje jim energii)
 • vodítkem může být i filosofie Bytí od Josefa Zezulky nebo filosofie DE LUCE

Vývojová triáda s metamorfózou a "bodem zlomu": závislý (dostat rybu) - nezávislý (naučit se chytat rybu) - vzájemně závislý (jsem vědomý a předávám či sdílím umění chytat rybu ostatním)

Josef ZezulkaZákon Bytí nejsou dvě zákonitosti, ale pouze jedna s dvěma protilehlými póly (např. dobro a zlo, noc a den, víra a vědění), skládejme dvojnost (polaritu) do jednoty, protože v tom je cesta i cíl. Ne jenom věřit, víra je jenom jeden pól a ten druhý je vědění. Dohromady a v rovnováze tvoří zákon poznání. Poznávej zákonitosti, buď kritický a budeš blíže pravdě.

 • tunelové vidění (jenom pravda nebo jenom lež) - víra (rozum je potlačen), člověk opakuje co slyší od "vzdělanějších)
 • černobílé viděné - polarita (pravda nebo lež, víra nebo vědění) - rozum (víra je potlačena), napadá, vytváří opozici, kritizuje
 • barevné vidění (barevný svět) složená dvojnost (polarita) do jednoty, ne jenom věřit, slepá víra je jenom jeden pól a ten druhý je vědění, dohromady a v rovnováze tvoří zákon poznání (vzniká moudrost díky propojení s vědomím-vnitřní hlas, jsem vědomý).
Josef Zezulka: duchovní vývojová cesta je jen jedna: měnit sebe, svůj názor, svůj postoj k životu a všemu živému. Aby ses mohl správně měnit, musíš pravdivě poznávat a také poznávané správně hodnotit, abys nevzal poškozené. Pak nebudeš odkázán na slepou víru, ale budeš vědět.

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

zobrazit více..
Loading...