Biodiverzita krajiny

Biodiverita (biodiverzita je cyklický proces) krajiny zajišťuje její odolnost vůči klimatickým změnám, škůdcům a dalším faktorům v souladu s přírodními cykly (4 roční období, sluneční minima a maxima atd.) v dynamické rovnováze.

  • Zemědělci hospodaří na zemědělské půdě na rozloze 54 % rozlohy státu, lesy se rozkládají na 33 %

Krajina je totiž živým organizmem poměrně dobře srovnatelným s lidským tělem. V lidském těle proudí krev, distribuuje živiny, zásobuje tekutinami celé tělo. Malé cévní vlásečnice vedou celou naší kůží. Cévami krajiny je tzv. říční krajina, která je nejcennějším ekosystémem, jaký na zemi máme. Součástí říční krajiny jsou prameništní oblasti v horních částech toků, které jsou dnes téměř v celém rozsahu odvodněny zemědělskými nebo lesnickými melioracemi. Dále sem patří údolní nivy v dolních částech toků, které byly za posledních 100 let zkráceny o více než třetinu. V rámci znárodnění po roce 1948 došlo k likvidaci 950 000 ha mokřadů. Stav a kvalita vod v prameništních částech má přímý vliv na kvalitu a kvantitu vody v dolních částech toků a na vody podzemní.

  • Říční krajina je propojovacím prostorem mezi povrchovými a podzemními vodami, v čase přebytku vody se voda v údolní nivě rozlévá a vsakuje do podloží, v čase sucha dochází k dotaci vody v říčním korytě z podzemí.

Jak můžeme přispět ke zlepšení biodiverzity krajiny?

  • snížení frekvence sečení trávníků, tím se zvýší rozmanitost rostlin, bezobratlých, plylovačů (důsledkem častého sečení je zvýšení výskytu plevelů, pokles různosti fauny a flóry, narůstá pravděpodobnost výskytu a invaze škůdců a plevelů)
  • biologický odpad dávat na kompost, který následně zvyšuje schopnost půdy zadržovat vodu
  • rozdělit velké lány, obnovit meze a remízky
  • obnovit mokřady a původní rybníky
  • ustoupit od schemizace zemědělství, přidávat do půdy biosložku (hnůj)
  • ponechat část krajiny divoké přírodě
zobrazit více..
Loading...