Bárta Miroslav

Prof. Mgr.Miroslav Bárta, Dr. (25.12.1969, FF UK Praha), ředitel Českého egyptologického ústavu (od 2013) a ředitel koncese pro výzkum v Egyptě, přednáší o tom v českém parlamentu, OECD a v USA, několik roků se věnuje kolapsům, transformacím a vzestupům civilizací (jejich příčinám a důsledkům), protože archelogie, mimo jiné, jako jediná věda ukazuje vývoj civilizací komplexně na základě dlouhých časových řad.

Kromě egyptologie se prof. Bárta dlouhodobě zabývá multidisciplinárním studiem fenoménu kolapsů, vzestupy a pády komplexních civilizací. Jeho teorie a jejich aplikace vzbudily velký zájem i na mezinárodních fórech OECD, v podnikatelské sféře i v médiích.

 • člen Mezinárodní egyptologické asociace, členem správní rady Aigyptos Foundation, Bratislava a členem redakční rady časopisu Památky Archeologické
 • zastává názor že vědecká debata spočívá v porovnávání názorů a argumentů. Že někdo má jiný názor, neznamená, že je nepřítel na život a na smrt
 • na základě znalosti vývoje lidské civilizace za posledních pět tisíc let, představil prof. Bárta teorii, podle které musí lidské společnosti z ekonomických, sociálních i psychologických důvodů čelit bolestivým kolapsům a pádům (systému dojde životodárná enegie a ztratí komplexnost z důvodu vnitřních a vnějších procesů), po kterých následuje regenerace a následně vzestup (to co přivede společnost na vrchole je i příčinou jejího pádu)
 • k možnému kolapsu (má ozdravný očistný účinek) vede přebujelý sociální stát, byrokracie, změna klimatu, vysoké mandatorní výdeje, dluhy obyvatel,to je pekelná kombinace (měla vždy špatný konec), většina společnosti nevěří elitám (roste polarizace), ať politickým, ekonomickým, nebo intelektuálním
 • Musíme vytvořit celoplanetární civilizaci, bez ní globální problémy nevyřešíme
 • jeden ze 7 profesorů nezávislého institutu EQUILIBRIUM (Bárta, Mařík, Staněk, Beneš, Pačes, Souček)
 • spolupracuje s Doc. Petrem Pokorným
 • společně s dokumentaristou Petrem Horkým připravuje prof. Bárta film „Civilizace: Dobrá zpráva o konci světa“

Rozhovor s egyptologem Bártou přímo na vykopávkách v Ábúsiru (10.1.2020)

 • Lidstvo může mít velké problémy, pokud nezačneme globální problémy řešit celosvětově (28.3.2020)
 • Myslím, že to bude rok (2020), díky kterému si uvědomíme, jak omezující je závislost na výrobních kapacitách jedné země, že globalizace, jak jsem o tom ostatně již několikrát psal, má i své stinné stránky a že částečná deglobalizace byla tímto rokem urychlena. V tomto roce dostanou za vyučenou politické rádoby elity EU. Evropská unie, svou myšlenkou tak potřebná instituce, která se projevila jako zcela neschopná. Velkou otázkou pro mě je, co se může v Evropě v následujících týdnech, pokud se situace dramaticky nezlepší, dít se zásobováním potravinami a jejich cenami. Jisté náznaky jsou ve vzduchu již nyní.(28.3.2020)
 • V jedné větě – jakkoliv se současné dny zdají složité, vidím je jako katarzi a velkou příležitost k restartu systému a novému budování naší společnosti. (28.3.2020)
 • Koronavirus rozšířený z Číny není ničeho příčinou. Je to prostě náhodný spouštěč, který zcela odhalil slabiny toho, v čem žijeme. Jde o virus téměř milosrdný, jehož smrtnost činí maximálně dvě procenta. (28.3.2020)
 • Nikdy jsem neříkal, že z historie je nutné se poučit, ale inspirovat se a přemýšlet o dlouhých časových řadách, to ano. Ale pokud z historie nějaké poučení plyne, tak to, že žádná z radikálních ideologií nikdy nedopadla dobře. Všechny selhaly a vedly ke smrti milionů a neštěstí stovek milionů lidí. To je pro mě vědecký důkaz, že veškeré radikální ideologie patří na smetiště dějin (28.3.2020)
 • kolaps (není zánik, vymizení, totální ztráta) je v podstatě transformace, která odstraňuje nefunkční aspekty a naopak přináší novou realitu a uspořádání věcí a nezřídka jedna civilizace, která vystřídala tu předchozí je nesená geneticky těmi stejnými lidmi, kteří postoupili do další úrovně svého intelektuálního, mentálního, technologického vývoje
 • z historických civilizací se můžeme poučit i vzhledem k tomu, že naše civilizace je globální (nemáme cestu zpět), když uděláme chybu bude to globální chyba to znamená celoplanetární
 • svět se nachází na rozhraní (bodu zlomu), to neznamená nic negativního, čeká nás velký myšlenkový a technologický předěl
 • jsme celoplanetární civilizace (několik civilizací, které se intenzívně ovlivňují a jsou navzájem propojené informačně, obchodně, ekonomicky, potravinově atd.), cokoli se stane v jedné civilizaci, ovlivní celý svět, svět se nyní proměňuje tak rychle, že se nestačíme divit (např. radikalizace Evropy během několika měsíců, roste napětí, rozšiřují se příkopy mezi lidmi) a to je pouze začátek vývojového trendu
 • existuje spojitost mezi tzv. starou říší (třetí tisíciletí př.n.l., kdy Egypt byl za pomyslným vrcholem, tedy před 4 300 roky) a současnou společností, v Egyptě se hromadily potíže ve společnosti (zhoršovalo se klima - pokles úrody, tedy pokles zdrojů, to následně vedlo ke vzniku zájmových skupin, které se snažily ovládnout klesající zdroje, do vedení státu se dostávali členové těchto zájmových skupin a rodin, to spouštělo lavinu dalších konsekvencí - růst mandatorních výdajů, bujení administrativy, nekompetenci, neustálé reformy, regulace společnosti atd.)
 • archeologie je strategický nástroj na studování civilizací v tomto století
 • smyslem života je věčná cesta hledání, život je o rovnováze mezi prací, soukromím, tzv. volným časem a je na každém z nás, kde ten smysl najdeme. Mojí ambicí je asi poznání anatomie civilizace (fungování zákonů a co to znamená pro naši civilizaci)
 • po kolapsu (je mnoho forem kolapsu, a je možné se ledasčemu vyhnout) bude svět lepší, dějiny utváří silné individuality, které mají vizi, neuhnou a jsou si za svým (nyní ale nemáme tolik osobností, abychom to vyřešili)
 • ke konci staré říše docházelo k inflaci platidla, který byli pivní džbány, které se zvětšovali

Prof. Miroslav Bárta: Západní Evropa je na rozhraní. Hrozí, že ztratíme svou komplexitu (5.12.2019)

 • Nedostatek lídrů je dán svázaností společnosti, vše se musí připůsobit předpisům a normám, místo toho, abychom nechali lidi vyrůstat na řešení problémů
 • kolaps (očistný proces) znamená, že systém, který spotřebovává více energie, než ji produkuje, tak se musí skokovitě zjednodušit (dějiny se nevyvíjí lineárně ale skokově)
 • při kolapsu společnost ztrácí komplexitu (různorodost), kolaps není zánik ani vymření, je to pouze snížení složitosti systému, který (kapři si svůj rybník nevypustí) se musí zbavit nefunkčních částí, které blokují jeho regeneraci a další vzestup
 • nyní jsme v Západní Evropě na rozhraní, kdy se problémy nahromadily a hrozí, že ztratíme svoji komplexitu (zdražují se zdroje energie, nedostatek leadershipu, krize společenské smlouvy a ztráta vizí), to vše způsobuje, že se můžeme skokově dostat do velkých problémů
 • pro regeneraci Evropy je vhodná systémová změna a by se systém zjednodušil, protože je komplikovaný (vidím problémy, ale nemám řešení)
 • elektromobilita (připomíná mě ideologii, protože nepřipouští debatu) má spoustu ALE (nejsou ekologické, jsou součástí mixu automobilového trhu, jsou nedostupné pro spoustu lidí, nevyřešený problém recyklace baterií a ekologická zátěž)
 • vzdělaná společnost je jedním ze základních kamenů řešení současných problémů (každý musíme začít u sebe), dobamje nazrálá k tomu, že v těžkých dobách přicházejí lídři (lidi rostou na řešení problémů a jak si nabijí nos při svých neuspěších), změna by měla přijít od starostů (lidi, kteří znají své prostředí), tam může začít regenerace společnosti. Máme nakročeno k určité regeneraci ? Určitě ano (lidi se více zajímají o dění).
 • politická korektnost (zatemňuje pravou podstatu problému, např. migrace, která má různorodé pozadí a je potřeba k ní přistupovat odlišně, a stejné faktory, které společnost přivedou na vrchol, později a postupně stát nebo celou civilizaci položí,") se podobá ideologii, řeknete jiný výraz nebo názor, cokoliv je alternativou je ostrakizováno (slušná forma diskuze mě ve společnosti chybí), současný přístup Česka k migraci polarizuje společnost
 • je dávána stranou debata s vědeckými fakty
 • západní společnost vyrostla na tom, že pomáháme slabším

Prof. Bárta, musíme vytvořit celoplanetární civilizaci (30.11.2019):

 • archeologie a historie, nám pomáhají pochopit vzestupy a pády civilizací (můžeme se vyhnout kolapsu naší západní civilizace)
 • současným globálním problémům podle něj můžeme úspěšně čelit jen vybudováním celoplanetární civilizace
 • existuje sedm zákonů, ty popisují vývoj civilizace a mají zásadní vliv na vývoj civilizace
 • na to abychom byli schopni vyřešit narůstající globální problémy (ekologie, chudoba, zdroje energie, vzdělání, změny klimatu) je nutné se pokusit vybudovat celoplanetární civilizaci
 • Není to děsivé ? Svět má globální charakteristiky, zároveň ale i lokální charakter a obojí by mělo koexistovat, pokud to neuděláme, tak náš svět bude zůstávat v lokálních řešeních, ta ale nestačí

Miroslav Bárta, některé myšlenky a teze:

 • archeologie je strategická věda pro 21. století, kde vývoj civilizací vidíte komplexně na základě dlouhých časových řad: jako jediná vám dá u civilizací a lidí měřítko dlouhých časových řad, které se nedá okecat, máte tam začátek, vrchol, transformaci a další vzestup.
 • v okamžiku, kdy ve společnosti začaly docházet zdroje, tak v jakékoliv civilizaci nastává velký vzestup zájmových skupin
 • archeologie nám nastavuje zrcadlo, protože spousta věcí už tu byla a nějak proběhla, nepoužívá metody sociologie, neptá se lidí na ulici, nemáte ankety, ale máte data společensko-vědní, technické a přírodovědné povahy
 • moje filosofie je: dívat se na mikro a to dává smysl pouze tehdy, pokud ho začleníte do nějakého makra – a k tomu potřebujete srovnávat civilizace, jedině pak získá na významu (je to komplexní multioborové a multičasové).
 • podle mého názoru na vrcholu (rozcestí) jsme a můžeme tam zůstat, pokud v dohledné době uděláme velký technologický skok, právě v oblasti energie (bez levné energie nelze dále růst) a nebo budeme dál více konzumovat s potřebovávat a budeme dělat věci ještě složitější a tím i dražší a energetický náročné.
 • veškeré indicie a srovnání s historií ukazují na to, že naše civilizace je na pokraji kolapsu, a vše napovídá tomu, že „vnitřní reforma kolabujícího systému není možná“. (3.12.2014)
 • mandatorní výdaje (výdaje dané zákonem, které nelze snížit) představují 80 % státního rozpočtu (můžeme maximálně pokračovat na 10% a to je kolaps), obrovské číslo, před sto lety to bylo v nejvyspělejších zemích pouze 10 %, pokud je stabilta tak senic neděje, ale v případě změn nebo kumulací problémů už 20% státního rozpočtu nemusí stačit!!
 • společnost nebo civilizace je tak úspěšná, jak se dokáže vyrovnat a adaptovat na probíhající změny ve společnosti v případě přírody na klimatické změny a sucho
 • v současné České společnosti selhali tradiční politické strany a proto vzniklo plno nových bez dlouhodobého programu, zkušeností a odpovědností, to co nás velmi blokuje jsou složité zákony a velká byrokracie (platí tvrzení, že čím horší je stát, tím více má zákonů), takto fakt platí i pro celou západní společnost
 • už ve středověku se vědělo, že zodpovědnost nemá jen ten, kdo si půjčuje, ale i ten, kdo půjčuje (současná situace je např. v Česku je velkou delegitimizací elit
 • Když budeme chtít jako civilizace, můžeme přirozený cyklus vzestupů a pádů (dynamická rovnováha) moderovat, ale zatím se to prostě neděje. Z historie víme, že člověk vždycky přežil, uspěl (např. před 12 000 lety vypnul Golfský proud, lidstvo bylo – ne poprvé a asi ne naposledy – na pokraji vymření a následně vznikají první doložené megalitické stavby na světě, Göbekli Tepe)
 • Potom si člověk uvědomil, že je něco, co ho přesahuje, měl ambici dostat se za limity pozemské existence v čase i prostoru. A to je jedna z věcí – říkám tomu vertikalita , kterou jsme ztratili. Kdo z nás se dnes podívá na nebe? 
 • rezignovali jsme jako současná společnost (civilizace) na ambice něco po sobě zanechat. A to je další lekce z historie. Když společnost rezignuje, když se jí náboženstvím stanou římské amfiteátry, fotbalové stadiony, nebo konzum, je to začátek konce. Ale my to víme!
 • současné elity naši zemi zadlužují, likvidují školství, sociální, morální, rodinné a jiné hodnoty a nepoučila je ani krize z let 2007 - 8
 • současný svět je čím dál složitější, orientovat se v něm je strašlivý problém, jsme zahlceni informačním šumem a nemáme ani formální trénink na zacházení s informacemi
 • tím, že svět je čím dál nepřehlednější, rozkmitanější z jedné extrémní polohy do druhé, tím víc lidé vyhledávají takové veřejné figury, které jim dají jasný návod jak jednoše vidět svět
 • vědecká debata spočívá v porovnávání názorů a argumentů. Že někdo má jiný názor, neznamená, že je nepřítel na život a na smrt (současné paradigma společnosti)
 • Čapek říkal: „Někdy padají hradby pouhým křikem. Ale pouhým křikem se nedá postavit nic.” 
 • Existuje třeba tzv. ekonomický cyklus, který v průměru trvá sedm let. Už ve Starém zákoně stojí sedm hubených, sedm tučných let. (v poslední době se ale cyklus prodlužuje), máme také padesátiletý cyklus, máme Bondův cyklus, plus minus 1500 let
 • Astronomové nezkoumají aktuální svět. Všechno, co na nebi vidí, už neexistuje. Nicméně ten svět, který sice už neexistuje, ale nechal tam svou stopu, je klíč k budoucnosti.
 • kolaps (má očistný proces) má různých oborech v různých kontextech různé významy, ve společenských systémech znamená kolaps až na výjimky - transformaci (populace je víceméně stejná, jenom přijala jiný civilizační charakter, jiné formy)
 • blikají varovná světla (současný hospodářský cyklus a jeho délka je opravdu rekordní cca 130 měsíců), žádný strom neroste do nebe a že regres může být výchozí pozicí pro regeneraci a nový růst
 • každá náhlá cyklická změna klimatu, (tzv. Bondova událost), měla zásadní vliv na stabilitu a resiliencí civilizací a potvrzuje tak historickou spojitost (ověřenou archelogií) mezi klimatickými cykly a vzestupy, pády a kolapsy civilizací
 • to o čem teď mluví lidé pracujítí v IT s umělou inteligencí, která nás díky superintelicenci posune dál, je zatím jen futurismus, protože umělá inteligence v pravém slova smyslu neexistuje, jde jen o masivní využití velkého množství dat, z něhož procesor pomocí strojového učení přidává nové algoritmy, nejlze tedy mluvit o inteligenci
 • Současné tradiční politické strany selhaly, to způsobilo nárůst nových nestandardních stran bez dlouhodobého programu a dále se vrší spleť předpisů a zákonů,  čím horší je stát, tím více má zákonů
 • Díky klimatickým změnám bude možné osidlovat zatím nepřístupné části planety, to je zásadní, protože ve Střední Asii, na Dálném východě a ale i v Americe a u některých přímořských států dochází ke zvedání mořské hladiny.
 • minimálně třetinové zavinění na klimatické změně má člověk (celoplanetárně ovlivňuje a mění planetu), to je nepopíratelnou pravdou, ale také je pravdou, že přírodní prostředí se v čase mění
 • západní civilizace pro mě začíná Gutenbergem a jeho knihtiskem na konci 15. století a je definovaná naším přístupem k poznání, informacím a svobodou
 • pomáhám (prorektor, jsem v životním období, kdy nesu více zodpovědnosti) budovat třetí pilíř univerzity, tedy vytvářet platformu pro přenos vzdělání a poznání světa do společnosti

Civilizace podléhají zhruba 7 zákonům (popisují obecné zákonitosti vývoje civilizací):

ve společnosti nejde o dosažený stav IT a jiných technologií, ale o mentální vývoj člověka a jeho hlavu (klíčový je vývoj člověka nikoliv UI a IT). Přes veškeré moderní technologie se naše civilizace od těch starých vývojově neodlišuje, Více o zániku civilizací. Kolapsy (body zlomu) civilizací nejsou ničím jiným, než rychlými ztrátami komplexity společnosti v důsledků úbytku zdrojů energie, lepší stránkou kolapsů je, že obvykle odstraní parametry systému, které už nejsou funkční. Při vývoji společnosti jsou úředníci potřeba, dokud ale náklady na ně nejsou větší, než jejich přínos. S tím, jak roste složitost systému, roste i jeho energetická spotřeba. Pak nastane moment (bod zlomu) , kdy je spotřeba energie systému neudržitelná a systém zkolabuje.

 1. Všechny civilizace nebo společnosti jsou konečné, nic netrvá věčně - když něco končí, následuje kolaps (očistný proces, co je nefunkční zanikne) a potom následně transformace, co je velice zajímavé: na začátku i u vzestupu jakéhokoliv složitého systému je obvykle válka
 2. Ke změnám ve vnitřním vývoji civilizací či společnosti dochází skokově, a ne lineárně
 3. Každá civilizace podléhá Herakleitovu zákonu: to, co ji přivede na vrchol, je obvykle to, co ji přivede do krize (platí to jak pro civilizaci, společnosti i pro byznys), nebo "cesta nahoru a dolů táž jest"
 4. Každá civilizace potřebuje pro svou existenci funkční společenskou smlouvu založenou na vzájemné interakci a respektu jednotlivých komponentů (zda řídící elity fungují nebo ne v podobě důvěry)
 5. Každá civilizace je založena na sdílených hodnotách a implicitním právu a zvycích, pokud není, tak se to celé rozpadá
 6. Všechny civilizace nebo společnosti jsou determinovány schopností nebo neschopností adaptace na proměny vnějšího prostředí
 7. Každá civilizace je limitována objektivně levnými zdroji energie (pokud má levné zdroje prosperuje, pokud má drahé zdroje energie zaniká, jako dnes kdy dotujeme solární ekonomiku a odmítáme jádro a přitom ji potřebujeme stále více)

Aplikace sedmi zákonů by mohla podstatně snížit cenu za krizi. Krize jsou totiž nevyhnutelnou součástí každé společnosti. My máme s tím, co víme, tu nejlepší výchozí pozici. Ale je tu jedno úskalí: použití těchto zákonů není totéž, jako se snažit udržet systém v krizi při životě stále novými a novými opatřeními v rámci stávajícího paradigmatu. Ukazuje se totiž, že jakýkoliv pokus o nastavení životnosti upadajícího systému takovým způsobem jen urychluje celý proces jeho kolapsu.

Pokud nastal očistný kolaps neznamenalo to, že by civilizace zanikly, pouze ztratily podstatnou část svojí složitosti (očista, zjednodušení) a to se dělo zpravidla velice rychle. A potom, když se přírodní prostředí opět změnilo k lepšímu, umožnilo to jejich restart.

 • civilizace přišla o zdroje vody, potravin a energie, tyto faktory byli většinou příčiny krize

Je naše západní civilizace u konce? Bezpochyby jsme na vrcholu a buď se nám v blízké době povede udělat další skok vzhůru, v podobě nalezení nového přirozeného levného zdroje energie, nebo to nedokážeme a v té naší složitosti se propadneme. Minulost nás ale ne determinuje. Uvažování, že se ženeme do záhuby, je pro mě deviantní. Je potřeba si sednout a říci si, že tu máme problémy, které je potřeba vyřešit.

Doplnil bych těchto 7. zákonů o nové zákony spojené se současnou civilizací 21, století, globální civilizací a jejím možným zánikem (očistným kolapsem)

 1.  8. zákon, celoplanetární účinek civilizace (minulé civilizace byly pouze lokální) je již také naplněn a umocňuje předešlých 7 faktorů v „ELIXÍR NEZNÁMÝCH ÚČINKŮ A DŮSLEDKŮ“. Sčítají se všechny účinky činnosti člověka ne celé planete ve všech oblastech!
 2. 9. zákon, základní zákon kapitalismu 21. století ("Honba za ziskem"se stává drogou) „BUĎ BUDEŠ EKONOMICKY RŮST A TEDY RYCHLE POŽÍRAT DRUHÉ, NEBO BUDOU RYCHLEJŠÍ TI DRUZÍ, KTEŘÍ POŽEROU TEBE A BUDOU EKONOMICKY RŮST“ je posledním hřebíčkem do rakve, který zrychluje rozklad obyvatel, společnosti a Přírody
 3. 10. zákon, ničivá síla, kterou disponuje současná civilizace, díky které je možné zničit celou planetu více jak 10krát , taková síla v novodobých dějinách lidstva nikdy nebyla soustředěna do rukou jedinců, kteří mohou stiskem „červeného tlačítka“ zničit planetu a vyhladit celou lidskou populaci a život na zemi
 4. 11. Schumannovy rezonance (vibrace, pulzy) planety Země
 5. 12. zákon postavený pouze na vědeckém přístupu k současné civilizaci bez propojení s praxí, duchovním rozměrem člověka a civilizací
 6. Sexuální odchylky jsou známkou degenerace, masový jev v civilizaci znamená konec civilizace (Tatjana Micic)
 7. Atomizace a narušení principu tvoření muže a ženy (3-6-9) je další rozladný proces civilizaci (Calhounův experiment)
 8. Pokud dojde k zaplnění celé planety (zabere se veškerý volný prostor) dochází k zániku civilizací na celém světě (nemusí to však nastat ve stejnou dobu), ne pouze lokálně jako v minulosti

Příklad si může vzít z Anglie (Velká Británie) v období páry (James Watt zdokonalil parní stroj) na konci 18. století, tato země byla schopna produkovat 80% energie tehdejšího světa, získala tak technologický náskok a to ji umožnilo stát se světovou koloniální velmocí

 • 19. století je nazýváno stoletím páry a stalo se základnou průmyslové revoluce

Pokud umíme rozpoznat, že společnost nebo civilizace zadrhává (příchází signály příchodu kolapsu), můžeme použít Schumpeterovu kreativní destrukci a za chodu vše přestavět tak, abychom snížili náklady na navazující regeneraci

K jakým událostem v dějinách předcházelo sucho?

Není žádné pravidlo, které by říkalo, že by po suchu vždy následuje společenský zlom (stejné faktory nevedou ke stejným výsledkům, protože svět je různorodý a podmínky se liší. Záleží především na tom, v jakém stavu je sama společnost, pokud je společnost oslabená a přijde sucho je tato kombinace příčinou změn, které se dějí skokově. Civilizace jsou ovlivňování jak vnitřními, tak vnějšími faktory a prostředím, které jsou ve vzájemné homeostázi..

 • kolem roku 2050 před naším letopočtem (Doba stavitelů pyramid) civilizace skutečně zmizela, potom to trvalo 150 až 200 roků, než se společnost znovu nastartovala
 • kolem roku 2200 př. n.l. zanikla většina civilizací na severní polokouli
 • cca 1200 př.n.l. došlo k prvnímu velkému stěhování národů
 • doba stěhování národů v 5. a 6. století  v Evropě, způsobenou tzv. Bondovou událostí, po periodě cca 1000 roků dojde ke klimatickým výkyvům, jejich důsledkem bývají společenské krize
 • malá doba ledová na začátku 15. století měla vliv na vzedmutí husitského hnutí (neúroda a pokles těžby v stříbrných kutnohorských dolech
 • v roce 1788 byl v Evropě velký klimatický výkyv a sucho a o rok později proběhla Velká francouzská revoluce
 • v roce1947 bylo velké sucho a neúroda, dostali jsme potravinovou pomoc z Ruska a potom přišel Vítězný únor
 • sucho a horšující se přírodní prostředí (trvalo již cca 30 roků) jsou jedny z faktorů, které přispěli k "arabskému jaru" v roce 2010
 • čeká nás změna v roce 2020 po suchu trvajícím od roku 2015, když je celá zapadní civilizace oslabená, dluhy, migrací, obchodními válkami atd.?
 • např. v Česku je devět set tisíc lidí v exekuci, včetně dětí

Někdy se příčiny zaměňují za spouštěče ( např. průvod 17. listopadu byl spouštěčem, nikoliv příčinou následných změn)

V 10. století díky teplu, byl osídlen jih Grónska Vikingy, protože byl bez ledu

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, přednášky:

 • Hvězdárna a planetárium Brno 23.1.2019 v 18 00, cena 150kč, Téma: 7 zákonů, cesty civilizací časem
 • UMPRUM Praha, 10.12.2019 v 18:30,  nám. Jana Palacha Praha 1, posluchárna 115, Téma: Sedm zákonů: vzestupy a pády civilizací

Autor knih:

 • Příběh civilizace (Academia 2016) Vzestup a pád stavitelů pyramid byla vyhlášena nejlepší vědeckou publikací za rok 2016.
 • Kolaps neznamená konec
 • Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur
 • Lidé a dějiny
 • Život a smrt ve stínu pyramid
 • Sinuhetův útěk z Egypta
 • Civilizace a dějiny
 • Něco se muselo stát
 • Česko za sto let
 • Jak dál?
 • Stvořené pro věčnost
 • Na rozhraní

Kontakt: Miroslav.Barta@ff.cuni.cz

www.civilizace-film.cz
www.miroslavbarta.cz
www.petrhorky.cz

Zdroj: https://neovlivni.cz/egyptolog-barta-svet-ktery-uz-neexistuje-nam-rika-co-nas-ceka/

zobrazit více..
Loading...